Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Αποποίησης Κληρονομιάς

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ένα ακόμα πιστοποιητικό το οποίο εμπίπτει στην θεματική κατηγορία "Υπηρεσίες Με Βάση τον Κύκλο Ζωής" είναι το "Περί Μη Αποποίησης Κληρονομιάς". Απαιτείται από πληθώρα δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών προκειμένου να διεκπεραιωθούν διάφορες διαδικασίες που σχετίζονται με την υποκατηγορία "Υπηρεσίες Απώλειας". Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι απαιτείται η προσκόμιση του

  • από το Κτηματολόγιο σε περίπτωση κληρονομικών δικαιωμάτων για τα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και ούτε υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη του κληρονομούμενου,
  • από τα ασφαλιστικά ταμεία για την χορήγηση της διαφοράς των ασφαλιστικών εισφορών, που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του/της θανόντα/-ούσας συνταξιούχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 Ν.4501/2017

Αποδοχή της κληρονομίας

Η αποδοχή της κληρονομίας μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή.

Ρητή αποδοχή κληρονομιάς έχουμε συνήθως όταν αυτή γίνεται με σκοπό τη μεταγραφή της στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, ώστε να αποκτηθεί η κυριότητα επί ακινήτου της κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Σιωπηρή αποδοχή κληρονομιάς έχουμε όταν η θέληση του προσωρινού κληρονόμου να γίνει οριστικός συνάγεται από τις πράξεις ή τις παραλείψεις του. Τέτοιες πράξεις που δείχνουν τη θέληση αυτή είναι πχ η αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου που αναγράφει τον αιτούντα ως κληρονόμο, η άσκηση διεκδικητικής αγωγής για πράγμα της κληρονομίας που έλαβε τρίτος, η υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς, η χρησιμοποίηση πράγματος της κληρονομιάς σαν δικό του πράγμα και άλλες

Εκτός όμως και από τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, ο νόμος συνάγει αποδοχή της κληρονομιάς και από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση, πρόκειται δηλαδή για πλασματική αποδοχή κληρονομιάς. Ειδικότερα, εάν ο προσωρινός κληρονόμος δεν αποποιηθεί εγκαίρως την κληρονομιά, ήτοι εντός τεσσάρων μηνών από τότε που έμαθε ότι κατέστη κληρονόμος και το λόγο για τον οποίο κατέστη κληρονόμος, τεκμαίρεται ότι την αποδέχθηκε. Ακόμη και αν η προθεσμία για την αποποίηση της κληρονομιάς παρήλθε άπρακτη από τον κληρονόμο από αμέλεια, αυτός αποκτά την ιδιότητα του οριστικού κληρονόμου παρά τη θέλησή του και η κατάσταση αυτή είναι αμετάκλητη. Κατά συνέπεια βαρύνεται αυτός και με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς και καμία δυνατότητα δεν έχει πλέον να περιορίσει την ευθύνη του μέχρι το ενεργητικό της (συνολική αξία της κληρονομιάς).

Αρμόδια Υπηρεσία Έκδοσης του Πιστοποιητικού

Σύμφωνα με το Ν. 4055/2012 από 01/03/2013 αρμόδια υπηρεσία έκδοσης του πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης είναι το οικείο Ειρηνοδικείο της κατοικίας του θανόντος.

Για θανάτους όμως οι οποίοι είναι προγενέστεροι της παραπάνω ημερομηνίας οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται και στο οικείο Πρωτοδικείο της κατοικίας του θανόντος.

Μελέτη Περίπτωσης

Π.χ. ο θάνατος του κληρονομούμενου Χ κατοίκου οικισμού Μαρωνείας ν. Ροδόπης επήλθε στις 10/12/2012 και οι κληρονόμοι του επιθυμούν να εκδώσουν κληρονομητήριο. Θα αιτηθούν πιστοποιητικό:

α.Από το Πρωτοδικείο Ροδόπης για να καλύψουν το χρονικό διάστημα από 10/12/2012 έως 28/02/2013

β.Από το Ειρηνοδικείο Κομοτηνής για να καλύψουν το χρονικό διάστημα από 01/03/2013 και έπειτα.

Έντυπο που χρησιμοποιείται:

Αίτηση για χρήση στο Πρωτοδικείο Αθηνών [1]

Αίτηση για χρήση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών [2]

Αίτηση για χρήση στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης [3]

Παράβολα που απαιτούνται και από πού θα τα προμηθευτείτε:

  • Ένα χαρτόσημο ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) αξίας τριών ευρώ (3,00€) για την κατάθεση της αίτησης
  • Ένα χαρτόσημο ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) αξίας δυο ευρώ (2,00€) για την επικύρωση του πιστοποιητικού
  • Χαρτόσημα μπορείτε να προμηθευτείτε από τις Δ.Ο.Υ. και τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Δικαιολογητικά

α/α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς
2 ΤΑΧΔΙΚ 3 € για την αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς
3 ΤΑΧΔΙΚ 2 € για το πιστοποιητικό Κατάθεση από τον αιτούντα αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς
4 ΤΑΧΔΙΚ 2 € για κάθε επιπλέον αντίγραφο Κατάθεση από τον αιτούντα αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς
5 Ληξιαρχική πράξη θανάτου (προαιρετικά) Κατάθεση από τον αιτούντα αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς
6 Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών του κληρονομούμενου Κατάθεση από τον αιτούντα αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς
7 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας για ταυτοποίηση των στοιχείων της αίτησης Κατάθεση από τον αιτούντα αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς
8 Σε περίπτωση που αιτηθείτε το πιστοποιητικό ταχυδρομικώς θα εσωκλείσετε στο φάκελο και ένα γραμματόσημο Κατάθεση από τον αιτούντα αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς

Διαδικασία

Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης
  1. με αυτοπρόσωπη εμφάνιση αιτούντος στο Ειρηνοδικείο κληρονομίας ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου προς τούτο φυσικού προσώπου.
  2. με το ταχυδρομείο
  3. ηλεκτρονικά στην Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών Δικαστηρίων solon.gov.gr (προς το παρόν για τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης)
Ν. 4055/2012 Γραμματεία Τμήματος Διαθηκών
2 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών από τον αρμόδιο Υπάλληλο και επιβεβαίωσης του εννόμου συμφέροντος Ν. 4055/2012 Γραμματέας 2'
3 Έλεγχος στο Πληροφοριακό Σύστημα Ν. 4055/2012, Σύμβαση υπ' αριθ. 304/2013 Γραμματέας 4'
4 Έκδοση πιστοποιητικού- Επικύρωσή του Ν. 4055/2012 Γραμματέας 5'

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Τραπεζιτικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφοι, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ειρηνοδικείο