Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης - Διεύθυνση Οικονομικού
Σε ποιους παρέχεται Φυσικά πρόσωπα (Δημόσιοι Υπάλληλοι Φορέα)
Νομοθετικό πλαίσιο άρθρα 100-103 Ν. 4270/2014 και Π.Δ 136/1998 και 97/20111
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση περίπου 14 ημέρες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή υπηρεσίας

Η διαδικασία έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π) γίνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Υπηρεσίας, για πραγματοποίηση δαπανών, που λόγω της φύσεώς τους ή λόγω επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, είναι δυσχερής η τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τη δικαιολόγησή τους (π.χ. πληρωμή διοδίων, πληρωμή δαπανών ΚΤΕΟ κ.α.). Επίσης επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π για την πραγματοποίηση μικροδαπανών χωρίς αιτιολόγηση, μέχρι του ύψους των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ κατά Κ.Α.Ε., ετησίως. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. (παρ. 2 άρθρου 100 Ν. 4270/2014). Ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση ο Υπόλογος διαχείρισης του χρηματικού ποσού το οποίο προκαταβάλλεται . Ο ορισμένος Υπόλογος αποδίδει λογαριασμό σε τακτή προθεσμία με την υποβολή των νόμιμων δικαιολογητικών. (παρ. 1 άρθρου 100 Ν. 4270/2014). 

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 4270/2014

Π.Δ. 136/1998

Π.Δ. 97/2011

Π.Δ. 80/2016


Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος και Ηλεκτρονικός.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία που υπηρετεί για ορισμό υπολόγου Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Μετά την έγκριση της απόφασης ορισμός υπολόγου, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού υπολόγου στην Τράπεζα της Ελλάδος Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Μετά την έκδοση ΧΕΠ και κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του υπολόγου πραγματοποίηση της δαπάνης
4 Συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών δαπάνης (τιμολόγιο προμηθευτή, κατάσταση πληρωμής) και κατάθεση αυτών στο ΤΟΔ για έλεγχο των δικαιολογητικών. Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Απόδοση και κλείσιμο του λογαριασμού του Υπολόγου και απαλλαγή στο τέλος του οικονομικού έτους Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση της υπηρεσίας αιτιολογημένη για έκδοση ΧΕΠ και ορισμό υπολόγου άρθρα 100-103 Ν. 4270/2014

Π.Δ 136/1998 και 97/2011 

Υπόλογος Υπάλληλος της Υπηρεσίας 1 ημέρα
2 Έκδοση Απόφασης Διατάκτη ΧΕΠ και ορισμού Υπολόγου ορίζεται το ποσό του εντάλματος, το είδος της δαπάνης, ο υπόλογος και η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού παρ. 5 άρθρου 100 Ν. 4270/2014 Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Διατάκτης 1- 2 ημέρες
3 Εφόσον δεν υπάρχουν πιστώσεις - Αίτημα προς ΓΛΚ με έντυπο Π1 ή Μεταφορά πιστώσεων από διαθέσιμες πιστώσεις άλλου λογαριασμού Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 1-3 ημέρες
4 Έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης ΠΔ 80/2016, Ν. 4270/2014 Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και υπογραφή από Διατάκτη 1 ημέρα
5 Άνοιγμα του Υπολόγου Τραπεζικού Λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας και αποστολής φωτοτυπίας στο ΤΟΔ παρ. 6 της αρ. οικ.2/82198/ΔΛΔ/24-12-2015 απόφασης  Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2866Β) Υπόλογος Υπάλληλος 1 ημέρα
6 Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για το σκοπό που καθορίζεται με την απόφαση του διατάκτη και κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της ΤτΕ άρθρα 100-103 Ν. 4270/2014 Π.Δ 136/1998 και 97/20111  Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και Πληρωμών 1-2 ημέρες
7 Πραγματοποίηση της δαπάνης από τον υπόλογο και συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών άρθρα 100-103 Ν. 4270/2014 Π.Δ 136/1998 και 97/2011 Υπόλογος Υπάλληλος 1 ημέρα
8 Υποβολή του υπολόγου όλων των δικαιολογητικών της δαπάνης (τιμολόγια, καταστάσεις πληρωμών, πρωτόκολλα παραλαβής) στην υπηρεσία του για προέλεγχο των δικαιολογητικών άρθρα 100-103 Ν. 4270/2014 Π.Δ 136/1998 και 97/2011 Υπηρεσία που αιτήθηκε της έκδοση ΧΕΠ 1 ημέρα
9  Τα δικαιολογητικά, ύστερα από τον προέλεγχο που ενεργεί η υπηρεσία του διατάκτη, διαβιβάζονται στην Οικονομική Υπηρεσία από την οποία εκδόθηκε το ΧΕΠ., η οποία προβαίνει στον έλεγχο και την εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης  άρθρα 100-103 Ν. 4270/2014 Π.Δ 136/1998 και 97/2011 ΤΟΔ 1-2 ημέρες
10 Αποστολή των δικαιολογητικών στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την απαλλαγή του υπολόγου άρθρα 100-103 Ν. 4270/2014 Π.Δ 136/1998 και 97/2011 Ελεγκτικό Συνέδριο