Έκδοση απόφασης έγκρισης μελέτης που εκπονήθηκε από ιδιώτη μελετητή (απευθείας ανάθεση)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση απόφασης έγκρισης μελέτης που εκπονήθηκε από ιδιώτη μελετητή (απευθείας ανάθεση)
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έγκριση μελέτης που εκπονήθηκε από ιδιώτη μελετητή μετά από απευθείας ανάθεση

Σχετική Νομοθεσία

N. 3316/2005, N.3463/2006, N.3852/2010, N.4412/2016

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εκπόνηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου της Προεκτίμησης Αμοιβής του μελετητή, έγκριση της Προεκτίμησης αμοιβής από το Δημοτικό Συμβούλιο, έυρεση του μελετητή στον

οποίον θα γίνει η απευθείας ανάθεση με πτυχίο μελετητή Α η Β τάξης της συγκεκριμένης κατηγορίας μελέτης και απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ανάθεση της μελέτης στον

συγκεκριμένο μελετητή.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Υπόδειγμα του τεύχους της Προεκτίμησης Αμοιβής ανάλογα με το είδος της μελέτης

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Προεκτίμηση αμοιβής (εκπόνηση από υπάλληλο του φορέα)
2 Απόφαση Δημοτικού.Συμβουλίου (έγκριση της προεκτίμησης αμοιβής)
3 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ανάθεση σε ιδιώτη μελετητή) Πτυχίο μελετητή, ποινικό μητρώο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
4 Εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
5 Σύμβαση Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
6 Ορισμός επιβλεπόντων της μελέτης
7 Μελέτη
8 Φύλλο ελέγχου επιβλεπόντων
9 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (οριστική παραλαβή της μελέτης και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης)

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Εκπόνηση προεκτίμησης αμοιβής Κανονισμός Προεκτιμωμένων Αμοιβών Αρμόδιος Μηχανικός
2 Έκδοση απόφασης Δ.Σ. (έγκριση της προεκτίμησης Ν. 3852/2010 "Καλλικράτης" Δημοτικό Συμβούλιο
3 Απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη μελετητή Ν 3852/2010, Ν. 3463/2006 Οικονομική Επιτροπή
4 Έγκριση απόφασης Ο.Ε. Ν. 3852/2010 Αποκεντρωμένη Διοίκηση 20 ημέρες από την αποστολή της απόφασης
5 Υπογραφή Σύμβασης Ν. 4412/2016 Διευθύνουσα Υπηρεσία 10 ημέρες από την κοινοποίηση
6 Ορισμός επιβλεπόντων Ν. 3852/2010, Ν. 4412/2016 Προϊσταμένη Διευθύνουσας Υπηρεσίας 5 ημέρες από την κοινοποίηση της σύμβασης
7 Κατάθεση μελέτης Ν. 4412/2016 Πρωτόκολλλο
8 Έλεγχος μελέτης από τους επιβλέποντες Ν. 4412/2016 Επιβλέποντες της μελέτης
9 Έκδοση φύλλου ελέγχου από επιβλέποντες Ν. 4412/2016 Επιβλέποντες της μελέτης
10 Έκδοση απόφασης Δ.Σ. (οριστική παραλαβή της μελέτης Ν. 3852/2010, Ν. 3316/2005 Δημοτικό Συμβούλιο