Έκδοση κάρτας αλληλεγγύης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Η έκδοση Κάρτας Αλληλεγγύης εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, του Δήμου Κοζάνης.
Έκδοση κάρτας αλληλεγγύης
Από ποιους παρέχεται Δήμος Κοζάνης
Σε ποιους παρέχεται Δημότες Δήμου Κοζάνης
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η Κάρτα Αλληλεγγύης αποτελεί το «διαβατήριο» των δικαιούχων στις κοινωνικές παροχές του Δήμου Κοζάνης. Εκδίδεται με βάση σχετικής απόφασης, η οποία έχει ισχύ ενός έτους και λαμβάνει υπόψη της τόσο τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο δημότης, όσο και τις αντίστοιχες κοινωνικές έρευνες που υλοποιούν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

Η Κάρτα Αλληλεγγύης έχει ως στόχο εκτός της καταγραφής του δικαιούχου στις παροχές της κοινωνικής πολιτικής, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αποφυγή της ταλαιπωρίας του δημότη, ο οποίος καταθέτει μια μόνο φορά δικαιολογητικά στις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης και εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλες τις κοινωνικές παροχές.

Τα κριτήρια για την έκδοση της Κάρτας Αλληλεγγύης έχουν στηριχθεί στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Π2α/Γ.Π.οικ.139491, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ1747/τ.Β’/30.11.2006 περί «Καθορισμού προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών»

Η Κάρτα Αλληλεγγύης δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχο της να έχει πρόσβαση, σε κάποιες ή και όλες, από τις κοινωνικές παροχές.

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση της Κάρτας Αλληλεγγύης είναι:

1. Η οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκές οικογένειες, κ.α.).

2. Η οικονομική κατάσταση:

·   6.000,00 ευρώ ατομικό εισόδημα

·   Προσαύξηση 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος

·   Προσαύξηση 50% για τις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία

·   Σε κάθε ενδεχόμενο το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 12.000,00

3. Η περιουσιακή κατάσταση (ακίνητα κ.α.).

4. Η εργασιακή κατάσταση (μακροχρόνια άνεργοι κ.α.).

5. Οι συνθήκες στέγασης.

6. Η κατάσταση υγείας (Άτομα με Αναπηρία, μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα, κ.α.). 

Σχετική Νομοθεσία

[1]

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης

[2]

Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Κοζάνης και σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης, κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 109), με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

[3]

Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών

Τρόπος διεκπεραίωσης

1.Κάποια στιγμή στη ζωή του πολίτη συμβαίνει ένα γεγονός, το οποίο τον αναγκάζει να απευθυνθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

2.Εκεί του δίνεται να συμπληρώσει μια αίτηση και του ζητούνται κάποια δικαιολογητικά.

3.Η αίτηση παίρνει πρωτόκολλο.

4.Η υπηρεσία αναζητά αυτεπάγγελτα Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.

5.Τα δικαιολογητικά του ελέγχονται ως προς την πληρότητα τους.

6.Κοινωνικός Λειτουργός επισκέπτεται το σπίτι του πολίτη και στη συνέχει συντάσσει την κοινωνική έκθεση.

7.Ο Κοινωνικός Λειτουργός κατά τη διαδικασία αυτή μπορεί να ζητήσει από τον πολίτη πρόσθετα δικαιολογητικά (πχ πιστοποίηση αναπηρίας).

8.Στη συνέχεια συντάσσεται η απόφαση έκδοσης της Κάρτας Αλληλεγγύης που την υπογράφει ο Δήμαρχος. Η απόφαση αυτή είτε απορρίπτει το αίτημα του πολίτη (αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις) είτε ορίζει την έκδοση της Κάρτας Αλληλεγγύης.

9.Η ίδια διαδικασία, με λιγότερα δικαιολογητικά και χωρίς την κοινωνική έκθεση επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, όπου γίνεται η θεώρηση της Κάρτας Αλληλεγγύης.

10.Το σχέδιο της απόφασης πηγαίνει στη γραμματεία, η οποία κλείνει το πρωτόκολλο, αποστέλλει την απόφαση στο δικαιούχο, μαζί με την Κάρτα Αλληλεγγύης

Έντυπο που χρησιμοποιείται

[4]

Αίτηση Έκδοσης-Θεώρησης Κάρτας Αλληλεγγύης

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ενδιαφερόμενου ή άδεια παραμονής Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
3 Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του τελευταίου έτους.

Σε περίπτωση που δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα, απαιτείται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης που παρελήφθη από τη Δ.Ο.Υ. 

Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Έντυπο Ε9 Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Λογαριασμό  Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που βεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας Κατάθεση από τον Αιτούντα, σε περίπτωση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας γίνεται Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
6 Ιατρική γνωμάτευση σε περιπτώσεις παθήσεων τη διεύθυνση κατοικίας Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Λοιπά δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθούν κατά τη διαδικασία της κοινωνικής έρευνας Κατάθεση από τον Αιτούντα
8

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Προσκόμιση αίτησης του πολίτη με τα απαραίτητα  Διοικητική Πρακτική Γραμματεία Αυθημερόν 
2 Πρωτοκόλληση της αίτησης  Διοικητική Πρακτική Γραμματεία Αυθημερόν 
3 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης και όπου απαιτείται Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας Θεσμικό

Πλαίσιο

Αρμόδιος Υπάλληλος 1 ημέρα
4 Έλεγχος των δικαιολογητικών ως προς την πληρότητα τους Διοικητική Πρακτική Αρμόδιος Υπάλληλος 1 ημέρα
5 Επίσκεψη Κοινωνικού Λειτουργού στο χώρο διαμονής του δημότη Θεσμικό

Πλαίσιο

Κοινωνικός Λειτουργός 3 ημέρες
6 Ο Κοινωνικός Λειτουργός στη διαδικασία αυτή μπορεί να ζητήσει, από το δημότη, την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών  Θεσμικό

Πλαίσιο

Κοινωνικός Λειτουργός Αυθημερόν, την ημέρα της επίσκεψης
7 Σύνταξη κοινωνικής έκθεσης από τον Κοινωνικό Λειτουργό Θεσμικό

Πλαίσιο

Κοινωνικός Λειτουργός 1 ημέρα
8 Σύνταξη της Απόφασης Δημάρχου περί έκδοσης, θεώρησης, ή απόρριψης της Κάρτας Αλληλεγγύης Διοικητική Πρακτική Αρμόδιος Υπάλληλος Αυθημερόν της ολοκλήρωσης συγκέντρωσης των

δικαιολογητικών και της σύνταξης της κοινωνικής έκθεσης 

9 Κλείσιμο πρωτοκόλλου Διοικητική Πρακτική Γραμματεία Αυθημερόν 
10 Αποστολή Απόφασης Δημάρχου και Κάρτας Αλληλεγγύης στο δημότης Διοικητική Πρακτική Γραμματεία Αυθημερόν 
11

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Στη διαδικασία αυτή εμπλέκεται εκτός του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης, καθώς κάποιες από τις κοινωνικές παροχές που προβλέπει η Κάρτα Αλληλεγγύης παρέχονται από αυτή.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Στη διαδικασία δεν εμπλέκονται άλλοι φορείς, ωστόσο, ο κάτοχος της Κάρτας Αλληλεγγύης μπορεί να γίνει αποδέκτης ευνοϊκών ρυθμίσεων και από άλλους φορείς όπως η Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ο Εμπορικός Σύλλογος, το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης κ.α.