Έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής/ελέγχου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής/ελέγχου
Από ποιους παρέχεται Από τις Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους
Σε ποιους παρέχεται Σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες
Νομοθετικό πλαίσιο άρθρο 95, παρ. 3 του ΠΔ 111/2014, ΦΕΚ 178/Α/2014
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 7
Κόστος σε ευρώ 30/προϊόν

Περιγραφή Υπηρεσίας

Πιστοποιητικά Εξαγωγής ή Ελέγχου

Η έκδοση των εγγράφων αυτών από τις υπηρεσίες του ΓΧΚ βρίσκει εφαρμογή και κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων, με σκοπό την παροχή συνδρομής σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, τη διευκόλυνση των εξαγωγέων και την προώθηση των εξαγωγών. 

Τα πιστοποιητικά αυτά καλούνται «Πιστοποιητικά Ελέγχου» ή «Πιστοποιητικά Εξαγωγής». Η χρήση των ανωτέρω όρων γίνεται προκειμένου να διαφοροποιούνται από τα «Πιστοποιητικά» που χορηγούν οι Φορείς Πιστοποίησης κατά την πιστοποίηση προϊόντων.

Τα πιστοποιητικά δεν είναι τα ίδια εκθέσεις εξέτασης αλλά ξεχωριστά έγγραφα, τα οποία χαρακτηρίζονται βασικά από τα εξής:

  1. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και σε απόλυτη αντιστοιχία με το προϊόν ή εμπόρευμα στο οποίο αναφέρονται.
  2. Εκδίδονται μετά την εξέταση του δείγματος (χημική, φυσική, μηχανική, μικροβιολογική, μοριακή, οργανοληπτική ή άλλη εξέταση).
  3. Δεν γίνεται παράθεση των τιμών των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, αλλά αναφορά της συμμόρφωσής τους ως προς συγκεκριμένα όρια της νομοθεσίας ή/και τις τεχνικές προδιαγραφές προτύπων.
  4. Βασίζονται κατά κύριο λόγο στη σωστή δειγματοληψία, δεδομένου ότι από τη δειγματοληψία και την εν συνεχεία εξέταση του δείγματος προκύπτουν συμπεράσματα για το εμπόρευμα/φορτίο/παρτίδα αντίστοιχα. Στη περίπτωση που περιγράφουμε η δειγματοληψία πραγματοποιείται από τον ιδιώτη εξαγωγέα και αυτό αναφέρεται στην έκθεση εξέτασης που συνοδεύει το πιστοποιητικό.
  5. Παραπέμπουν σε εκθέσεις εξέτασης,
  6. Χαρακτηρίζονται από μονοσήμαντο κωδικό, με τα ακόλουθα πεδία : (α) αύξων αριθμός πιστοποιητικού (β) έτος (γ) κωδικός υπηρεσίας ΓΧΚ (δ) κωδικός τμήματος.
  7. Έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ. Για τα μη ευαλλοίωτα/ευπαθή προϊόντα ο χρόνος αυτός είναι έξη (6) μήνες. Για τα ευαλλοίωτα/ευπαθή προϊόντα ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού καθορίζεται από τη Χημική Υπηρεσία, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

Σχετική Νομοθεσία

Σε εφαρμογή του άρθρου 95, παρ. 3 του ΠΔ 111/2014, ΦΕΚ 178/Α/2014, το ΓΧΚ εκδίδει γνωματεύσεις, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Για διευκόλυνση των εξαγωγέων και επιτάχυνση των διαδικασιών τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις (των παρ. 1 και 2) συντάσσονται στα ελληνικά και εάν το ζητήσει ο εξαγωγέας και στα αγγλικά.

Για τα πιστοποιητικά ελέγχου/εξαγωγής καταβάλλεται αποζημίωση εκ μέρους του ενδιαφερομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα 30 ευρώ/προϊόν (ΦΕΚ 181 Τεύχος Β΄ του 2017). Το κόστος των αναλύσεων είναι ανάλογο με το πλήθος και το είδος αυτών και υπολογίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 181/Β΄/2017).

Έντυπα που χρησιμοποιούνται

Πιστοποιητικό Εξαγωγής/ΕλέγχουΑίτηση για ιδιωτική Εξέταση

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Υποχρέωση Κατάθεσης από τον Αιτούντα
1 Αίτηση για Ιδιωτικής Εξέταση Ναι
2 Υπεύθυνη Δήλωση του εξαγωγέα ως προς την καταλληλότητα του εμπορεύματος για συγκεκριμένη χρήση. Ναι
3 Διασάφηση Εξαγωγής Ναι
4 Τιμολόγιο ή Προτιμολόγιο Εξαγωγής Ναι
5 Αναλύσεις των Προϊόντων από την Εταιρεία Παραγωγής ή άλλο Ιδιωτικό Εργαστήριο Ναι
6 Εκατοστιαία Σύνθεση των Προϊόντων _ Προδιαγραφές Προϊόντων Ναι

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης ΦΕΚ 181 Τεύχος Β΄ του 2017 και άρθρο 95, παρ. 3 του ΠΔ 111/2014, ΦΕΚ 178/Α/2014 είναι το βασικό νομικά πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η ύπαρξη της διαδικασίας.

Όλα τα βήματα γίνονται σύμφωνα με τη διοικητική πρακτική κάθε υπηρεσίας που αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο Εξαγωγέας 10min
2 Κοστολόγηση Αναλύσεων Ο Υπάλληλος που θα διεκπεραιώσει το Πιστοποιητικό ή τις Αναλύσεις

μετά από υπόδειξη του Διευθυντή ή Αρμοδίου Προϊσταμένου

10min
3 Υπογραφή αποδοχής της Αίτησης Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας 10min
4 Πρωτοκόλληση της Αίτησης Ο Υπάλληλος της Γραμματείας 10min
5 Έκδοση Εντύπου Πληρωμής Ο Υπάλληλος της Γραμματείας 10min
6 Χρέωση Πιστοποιητικού σε Υπαλλήλους Οι Αρμόδιοι Προϊστάμενοι των Τμημάτων

(Αναλύσεων και Τελωνειακών Διαδικασιών αντιστοίχως)

10min
7 Χημικές Αναλύσεις_ Έλεγχος ενδείξεων συσκευασίας/ετικέττας Ο Υπάλληλος_ Αναλυτής 4 ημέρες
8 Σύνταξη Έκθεσης Εξέτασης Ο Υπάλληλος_ Αναλυτής, Ο Προϊστάμενος και ο Διευθυντής 1 ημέρα
9 Έλεγχος Δικαιολογητικών _ Έκδοση Πιστοποιητικού Ο Υπάλληλος των Τελωνειακάων Διαδικασιών, Ο Προϊστάμενος και ο Διευθυντής 2 ημέρες
10 Παράδοση Πιστοποιητικού στον Εξαγωγέα

Έλεγχος πληρωμής (φωτοτυπία αποδεικτικού πληρωμής υπέρ ΕΤΕΠΠΑ)

Ο Υπάλληλος των Τελωνειακάων Διαδικασιών 10min