Έλεγχος Γεώτρησης κατόπιν Αιτήματος από την Αδειοδοτούσα Αρχή

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έλεγχος Γεώτρησης κατόπιν Αιτήματος από την Αδειοδοτούσα Αρχή
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Αδειοδοτούσα αρχή
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

1

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αποστολή υπηρεσιακής

αλληλογραφίας

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 1)ΚΥΑ

2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-7-2001/ΦΕΚ 1082/Β/14-8-2001)

2)ΠΔ υπ αριθμ. 256/89 (ΦΕΚ 121/Α/11-5-1989)

3)ΚΥΑ αριθ. οικ. 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014), άρθρο 12.

2 Ταχυδρομική

αποστολή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω    

3 Χρέωση

στον αρμόδιο υπάλληλο από την Δ/ντρια της Υπηρεσίας

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω    

Δ/ντρια

της Υπηρεσίας  

1-2 ημέρες
4 Διενέργεια ελέγχου στην

περιοχή της γεώτρησης και έλεγχος των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω    

Αρμόδιοι υπάλληλοι

(Επόπτες Δημόσιας Υγείας)

7-8 ημέρες
5 Σύνταξη εγγράφου

ηλεκτρονικά και αποστολή του προς το νομέα της γεώτρησης ή και στην Δ/νση Υδάτων και στην αδειοδοτούσα αρχή

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω    

Αρμόδιοι

υπάλληλοι (Επόπτες Δημόσιας Υγείας)

1-2 ημέρες
6 Υπογραφή από την Δ/ντρια

της Υπηρεσίας

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω    

Δ/ντρια της Υπηρεσίας 1-2 ημέρες
7 Ηλεκτρονική πρωτοκόλληση

του εγγράφου

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω    

Διοικητικός

υπάλληλος της Υπηρεσίας

1-2 ημέρες
8 Διεκπεραίωση  Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω    

Διοικητικός

υπάλληλος της Υπηρεσία

1-2 ημέρες
9 Ταχυδρομική αποστολή του

εγγράφου

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω    

1-2 ημέρες

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.