Έλεγχος Επενδύσεων στον επενδυτικό Νόμο Ν.3908/11

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έλεγχος Επενδύσεων στον επενδυτικό Νόμο Ν.3908/11
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.3908/2011, όπως ισχύει
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 2 μήνες ανά έλεγχο - (ενδιάμεσος έλεγχος και τελικός έλεγχος)
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Προκειμένου να πιστοποιηθούν οι δαπάνες υλοποίησης της επένδυσης πραγματοποιούνται έλεγχοι από 3μελές Περιφερειακό Οργανο Ελεγχου. Η συγκρότηση του ΠΟΕ γίνεται κατόπιν αιτήματος του επενδυτή (μέσω του ΠΣΚΕ) και το πόρισμα του ελέγχου καταγράφεται σε τυποποιημένο έντυπο (έκθεση ελέγχου).

Σχετική Νομοθεσία

  1. N.3908/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Ν.4146/2013
  3. Π.Δ.33/2011
  4. Π.Δ.35/2011
  5. Π.Δ.158/2013
  6. Π.Δ.35/2014
  7. Υ.Α.2106/18-01-2013
  8. Υ.Α.47229/25-09-2014 Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των ν.3299/04 και 3908/11

Τρόπος διεκπεραίωσης

Το αίτημα, μαζι με τα συννημένα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ και στη συνέχεια σε φυσικό φάκελο στην Υπηρεσία (ΔΙΑΠ).

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται παράβολο

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 1. Αίτημα ελέγχου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου

στην αρμόδια Υπηρεσία.

α. Αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προς

την αρμόδια υπηρεσία υπογεγραμμένη από το νόμιμο

εκπρόσωπό αυτού.

β. Ερωτηματολόγιο αίτησης ελέγχου, υπογεγραμμένο

από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του επενδυτικού

σχεδίου, το οποίο έχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του

άρθρου 8. του ν. 1599/1986.

γ. Τα κατά περίπτωση παραστατικά νόμιμης εκπρο−

σώπησης του φορέα.

Τα ανωτέρω α και β δικαιολογητικά παράγονται από

το ΠΣΚΕ−Επ βάσει των καταχωρηθέντων στοιχείων σύμ−

φωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

2 2. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης και μετοχικής/

εταιρικής σύνθεσης του φορέα του επενδυτικού σχε−

δίου.

i. Ανώνυμες Εταιρείες

α. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας και τυχόν

τροποποιήσεις του, από το χρόνο υποβολής της αίτησης

υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του

νόμου και μέχρι την υποβολή του αιτήματος ελέγχου,

συμπεριλαμβανομένης και τυχόν ενοποίησης αυτού, κα−

θώς και τα σχετικά Φ.Ε.Κ. δημοσιεύσεις τους.

β. Αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνε−

λεύσεων Μετόχων από τα οποία να προκύπτουν τυχόν

μεταβολές της μετοχικής σύνθεσης του φορέα μετά

την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3757

διατάξεις του νόμου και σε κάθε περίπτωση το σχετικό

απόσπασμα της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης καθώς

και αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου Μετόχων για

την προαναφερόμενη περίοδο.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο θα είναι στη διάθεση του

Οργάνου Ελέγχου το βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευ−

σης των μετόχων, το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού

Συμβουλίου και το Βιβλίο Μετόχων.

ii. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) – Ιδιωτικές

Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)

α. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας και τυχόν

τροποποιήσεις του από την χρόνο υποβολής της αίτη−

σης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις

του νόμου μέχρι το χρόνο υποβολής του αιτήματος

ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν ενοποίησης

αυτού, καθώς τα σχετικά Φ.Ε.Κ. δημοσιεύσεις τους.

β. Αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων

Εταίρων από τα οποία να προκύπτουν τυχόν μεταβολές

της εταιρικής σύνθεσης του φορέα μετά την αίτηση

υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του

νόμου και σε κάθε περίπτωση το σχετικό απόσπασμα

της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης καθώς και αντίγρα−

φο των σελίδων του Βιβλίου Εταίρων για την προανα−

φερόμενη περίοδο.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο θα είναι στη διάθεση του

Οργάνου Ελέγχου το Βιβλίο Εταίρω καθώς και το Βιβλίο

πρακτικών Συνελεύσεων και Βιβλίο πρακτικών Διαχείρι−

σης για Ε.Π.Ε. ή το Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών Αποφάσεων

Εταίρων και Αποφάσεων της Διαχείρισης για Ι.Κ.Ε.

iii. Ομόρρυθμες εταιρείες – Ετερόρρυθμες εταιρείες

α. Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων

αυτού από την χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής

του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου μέχρι

το χρόνο υποβολής του αιτήματος ελέγχου, τα οποία

φέρουν τη θεώρηση (σφράγιση) του αρμόδιου φορέα

στο οποίο έχουν κατατεθεί.

iv. Συνεταιρισμοί.

α. Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις

από την χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του

επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου μέχρι το

χρόνο υποβολής του αιτήματος ελέγχου, συμπεριλαμ−

βανομένης και τυχόν ενοποίησης αυτού, καθώς και τα

σχετικά Φ.Ε.Κ. με δημοσιεύσεις τους.

β. Αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνε−

λεύσεων μετά την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού

σχεδίου στις διατάξεις του νόμου από τα οποία να

προκύπτουν τα μέλη με τα αντίστοιχα μερίδια αυτών

και σε κάθε περίπτωση το σχετικό απόσπασμα της

τελευταίας Γενικής Συνέλευσης καθώς και αντίγραφο

των σελίδων του Βιβλίου Μητρώου Μελών για την προ−

αναφερόμενη περίοδο.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο θα είναι στη διάθεση του

Οργάνου Ελέγχου το Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνε−

λεύσεων, το Βιβλίο Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμ−

βουλίου και το Βιβλίο Μητρώου Μελών.

v. Ατομικές επιχειρήσεις

α. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος στην Δημόσια

Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και τυχόν τροποποιήσεις

3 3. Παραστατικά κάλυψης της ιδίας συμμετοχής.

3.1 Κάλυψη ίδιας συμμετοχής με εισφορές των μετό−

χων/εταίρων.

Υποβάλλονται τα στοιχεία για τις τελευταίες αυξή−

σεις/μειώσεις του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου από

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής του

επενδυτικού σχεδίου στο νόμο και μετέπειτα. Εφόσον

η επιχείρηση για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής

χρησιμοποιεί αύξηση κεφαλαίου η οποία έχει γίνει πριν

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, υπό

τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του νόμου,

θα πρέπει να υποβάλλονται τα προαναφερόμενα στοι−

χεία για χρονική περίοδο που να περιλαμβάνει και την

εν λόγω αύξηση. Ειδικότερα τα υποβαλλόμενα κατά

περίπτωση στοιχεία είναι:

i. Ανώνυμες εταιρείες

α. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων για την

αύξηση/μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δη−

μοσίευσή αυτών (Για τις μεταβολές του μετοχικού κεφα−

λαίου που αφορούν στην κάλυψη της ίδια συμμετοχής

στο πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Μετόχων θα πρέπει

να αναφέρεται ρητά ο σκοπός).

β. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου για την πι−

στοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής των ή σχετική καταχώρηση στο

μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών εφόσον εκκρεμεί η δη−

μοσίευση.

γ. Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 στην

μεγαλύτερη δυνατή ανάλυσή τους.

δ. Επί πλέον για τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου

που αφορούν στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο

επενδυτικό σχέδιο, αποδεικτικά κατάθεσης της εισφο−

ράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως, κίνηση

του λογαριασμού αυτού και αποδεικτικό καταβολής του

Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.

ii Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης − Ιδιωτικές Κεφα−

λαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)

α. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Εταίρων για την

αύξηση/μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ.

δημοσίευσή αυτών (Για τις μεταβολές του εταιρικού

κεφαλαίου που αφορούν στην κάλυψη της ίδια συμμε−

τοχής στο πρακτικό Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να

αναφέρεται ρητά ο σκοπός).

β. Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 στην

μεγαλύτερη δυνατή ανάλυσή τους.

γ. Επί πλέον για τις αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου

που αφορούν στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο

επενδυτικό σχέδιο, αποδεικτικά κατάθεσης της εισφο−

ράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως της

εταιρείας για αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση

του λογαριασμού αυτού και αποδεικτικό καταβολής του

Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.

iii Ομόρρυθμες εταιρείες – Ετερόρρυθμες εταιρείες.

α. Τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για

την αύξηση/μείωση του κεφαλαίου τα οποία φέρουν τη

θεώρηση (σφράγιση) του αρμόδιου φορέα στο οποίο

έχουν κατατεθεί. (Για τις μεταβολές του εταιρικού κε−

φαλαίου που αφορούν στην κάλυψη της ίδια συμμετο−

χής θα πρέπει στο καταστατικό να αναφέρεται ρητά

ο σκοπός).

β. Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ ́Κατη−

γορίας κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43

για στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση.

γ. Επί πλέον για τις αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου

που αφορούν κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στην επέν−

δυση αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών

στο τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας για

αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση του λογα−

3758

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ριασμού αυτού και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου

Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.

3.2 Κάλυψη ίδιας συμμετοχής με χρήση φορολογηθέ−

ντων αποθεματικών

α. Αντίγραφο απόφαση του αρμοδίου οργάνου του

φορέα (Γενική Συνέλευση Μετόχων κ.λπ.) για τη δέσμευ−

ση του ποσού που θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη της

ιδίας συμμετοχής από τα υπάρχοντα φορολογηθέντα

αποθεματικά του φορέα.

β. Κίνηση (Καρτέλα) του σχετικού λογαριασμού 41

όπου φαίνεται η τήρηση του εν λόγω ποσού σε δια−

κριτό κωδικό.

3.3 Κάλυψη της ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξω−

τερικού

Στις επενδύσεις του Ν. 3908/2011 εφόσον τίθεται ως

όρος η κάλυψη τμήματος της ίδιας συμμετοχής με κε−

φάλαια εξωτερικού, τα κατά περίπτωση παραστατικά

για την εισαγωγή των κεφαλαίων από το εξωτερικό

4 4. Χρηματοδότηση τμήματος του επενδυτικού σχεδίου

με τραπεζικό δάνειο.

i Μεσομακροπόθεσμο Επενδυτικό Δάνειο

α. Σύμβαση του δανείου και τροποποιήσεις αυτής

από το περιεχόμενο της οποίας να προκύπτει ότι το

δάνειο αφορά την χρηματοδότηση της συγκεκριμένης

επένδυσης.

β. Πρωτότυπη βεβαίωση της τράπεζας που έχει χορη−

γήσει το επενδυτικό δάνειο στην οποία θα αναφέρονται

ο σκοπός και αναλυτικά, οι εκταμιεύσεις που έχουν

πραγματοποιηθεί με τις αντίστοιχες ημερομηνίες τους

και το ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείου.

γ. Σε περίπτωση που ο φορέας έχει Βιβλία Γ ́ Κατη−

γορίας αναλυτική κίνηση (καρτέλα) του λογαριασμού

ο οποίο τηρείται για το εν λόγω δάνειο.

ιι. Δάνειο έναντι εκχώρησης επιχορήγησης

α. Σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης έναντι πα−

ροχής ισόποσου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανει−

σμού και τυχόν τροποποιήσεις.

β. Πρωτότυπη βεβαίωση της τράπεζας που έχει χο−

ρηγήσει το δάνειο έναντι επιχορήγησης στην οποία θα

αναφέρονται οι εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιη−

θεί με τις αντίστοιχες ημερομηνίες τους και το τρέχον

ανεξόφλητο υπόλοιπο.

γ. Σε περίπτωση που ο φορέας έχει Βιβλία Γ ́ Κατη−

γορίας αναλυτική κίνηση (καρτέλα) του λογαριασμού

ο οποίος τηρείται για το εν λόγω δάνειο.

ιιι. Λοιπά Τραπεζικά Δάνεια για τη χρηματοδότηση

της επένδυσης

Σε περίπτωση που για τη χρηματοδότηση του επεν−

δυτικού σχεδίου έχει γίνει χρήση άλλων Τραπεζικών

Δανείων:

α. Σύμβασης του δανείου και τυχόν τροποποιήσεις

αυτής.

β. Πρωτότυπη βεβαίωση της τράπεζας που έχει χορη−

γήσει το δάνειο στην οποία θα αναφέρεται ο σκοπός

και το τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο.

γ. Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ ́ Κατη−

γορίας αναλυτική κίνηση (καρτέλα) του λογαριασμού

ο οποίος τηρείται για το εν λόγω δάνειο.

5 5. Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού.

α. Σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού

(leasing).

β. Πρωτότυπη βεβαίωση της εταιρείας Χρηματοδοτι−

κής Μίσθωσης, στην οποία θα αναφέρεται ο εξοπλισμός

που έχει παραδοθεί και η αξία αυτού με επισυναπτό−

μενη κατάσταση των σχετικών τιμολογίων καθώς και

οι τυχόν καταβληθείσες από το φορέα δόσεις με τις

αντίστοιχες ημερομηνίες

6 6. Νομιμοποιητικά έγγραφα δικαιωμάτων του ακινήτου

επί του οποίου θα πραγματοποιηθεί η επένδυση.

α. Στην περίπτωση κυριότητας του οικοπέδου αντί−

γραφο του συμβολαίου αγοράς του και πιστοποιητικό

μετεγγραφής στο Υποθηκοφυλάκειο.

β. Στην περίπτωση απόκτησης του δικαιώματος χρή−

σης του οικοπέδου ή του ακινήτου με εκμίσθωση ή

παραχώρηση αντίγραφο της σχετικής σύμβασης θε−

ωρημένο από την αρμόδια οικονομική Υπηρεσία και

πιστοποιητικό μετεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 3

παρ. 2 περ. η του ν. 3908/2011 και το άρθρο 3 παρ. 6

περ. δ του Ν. 3299/2004 κατά περίπτωση με εξαίρεση

τα επενδυτικά σχέδια για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

(ΑΠΕ), για τα οποία η μίσθωση οικοπέδων δεν απαιτείται

να έχει μεταγραφεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 245/2012

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

7 7. Οι αναγκαίες άδειες για την υλοποίηση και ολοκλή−

ρωση της επένδυσης.

α. Οικοδομική άδεια και τυχόν αναθεωρήσεις αυτής

και τα εγκεκριμένα βάσει της οικοδομικής αδείας αρχι−

τεκτονικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα

κάλυψης).

β. Στη περίπτωση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της

επένδυσης τελική θεώρηση της οικοδομικής άδειας από

την αρμόδια Πολεοδομία.

β. Οι απαιτούμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις και

άδειες για την υλοποίηση της επένδυσης (άδεια εγκα−

τάστασης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κ.α.).

γ Οι απαιτούμενες κατά περίπτωση άδειες για τη λει−

τουργία της επένδυσης (άδεια λειτουργίας για μεταποι−

ητικές επιχειρήσεις, σήμα ΕΟΤ για τουριστικές μονάδες

κ.λπ.) στη περίπτωση πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και

έναρξης παραγωγικής λειτουργίας αυτής.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο θα είναι στη διάθεση του

Οργάνου οι παραπάνω άδειες και εγκρίσεις σε πρωτό−

τυπη μορφή καθώς και τα και τα τεχνικά υπομνήματα

και σχέδια και κάθε άλλο στοιχείο που συνοδεύει αυτές

8 8. Παραστατικά και στοιχεία υλοποίησης και ολοκλή−

ρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

α. Συμβάσεις εκτέλεσης κατασκευής των επενδυτι−

κών έργων (πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου κ.λπ.) και

αντίγραφα των υποβεβλημένων στην αρμόδια Δημόσια

Οικονομική Υπηρεσία, σχετικών καταστάσεων.

β. Τεχνική περιγραφή του επενδυτικού έργου που έχει

υλοποιηθεί (ανά κατηγορία) μέχρι το χρόνο υποβολής

του αιτήματος ελέγχου, υπογεγραμμένη από τους αρ−

μόδιους μηχανικούς κατά κατηγορία – ομάδα δαπανών,

σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της απόφασης υπα−

γωγής στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται και οι

τυχόν αποκλίσεις έναντι του εγκεκριμένου επενδυτικού

σχεδίου.

γ. Φωτογραφικό υλικό του έργου (κτίρια, περιβάλλον

χώρος, εξοπλισμός).

δ. Πίνακας Παραστατικών Δαπανών (τιμολόγια και

λοιπών παραστατικά δαπανών του έργου που έχει

υλοποιηθεί, Πίνακας σύνδεσης των δαπανών επένδυ−

σης με τις πληρωμές αυτών και Πίνακας Σύνδεσης του

υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου με τις δαπάνες

και πληρωμές υπογεγραμμένους από τον Υπεύθυνου

Λογιστηρίου του φορέα.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3759

Οι ανωτέρω Πίνακες παράγονται από το ΠΣΚΕ−Επ

βάσει των καταχωρηθέντων στοιχείων σύμφωνα με τα

αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

ε. Τα αναφερόμενη στους ανωτέρω πίνακες τιμολόγια

και λοιπά παραστατικά δαπανών.

στ. Τα παραστατικά πληρωμής αυτών καθώς και τα

συνοδευτικά παραστατικά (δελτία αποστολής, φορτω−

τικά, διασαφήσεις, CMR, packing list κ.λπ.).

Τα πρωτότυπα των παραπάνω στοιχείων (περ. ε και

στ) θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένα και ταξινομημένα

κατ’ αντιστοιχία με την προαναφερόμενη κατάσταση

(περ. δ) προκειμένου να ελεγχθούν και να σφραγισθούν

κατά τον επιτόπιο έλεγχο

9 9. Λογιστική απεικόνιση των στοιχείων υλοποίησης

της επένδυσης.

i. Εταιρείες που τηρούν Βιβλία Γ ́ κατηγορίας

α. Συγκεντρωτικό ημερολόγιο λογιστικών εγγραφών

για την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης.

β. Μητρώο παγίων της επένδυσης (τα πάγια της ενι−

σχυόμενης επένδυσης θα πρέπει να σηματοδοτούνται

διακριτά με αναφορά στον αναπτυξιακό νόμο και στην

εγκριτική απόφαση).

γ. Κίνηση των λογαριασμών (καρτέλες) των προμη−

θευτών του υλοποιούμενου έργου από την ημερομηνία

υποβολής της αίτησης υπαγωγής μέχρι την ημερομηνία

υποβολής της αίτησης ελέγχου.

δ. Κίνηση των λογαριασμών όψεως του φορέα μέσω

των οποίων γίνονται οι πληρωμές των προμηθευτών

για την παραπάνω χρονική περίοδο.

γ. Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικού Καθολικού κατά χρόνο

έναρξης του επενδυτικού σχεδίου και κατά το χρόνο

υποβολής της αίτησης ελέγχου υπογεγραμμένο και

σφραγισμένο από τον υπεύθυνο λογιστή.

δ. Ισολογισμοί των δύο τελευταίων κλεισμένων χρή−

σεων.

Σημειώνεται ότι οικονομικά στοιχεία που αφορούν

το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να απεικονίζονται σε

διακριτούς λογαριασμούς Ενεργητικού και Παθητικού

εφόσον τίθεται σχετική υποχρέωση βάσει της απόφα−

σης υπαγωγής ή της ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενο

πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

ii Εταιρείες που τηρούν Βιβλία Β ́ κατηγορίας.

α. Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων στο οποίο σε διακριτές

σελίδες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί το οικονομι−

κά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου εφόσον τίθεται

σχετική υποχρέωση βάσει της απόφασης υπαγωγής

η της ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

του ΕΣΠΑ.

β. Μητρώο παγίων της επένδυσης (τα πάγια της ενι−

σχυόμενης επένδυσης θα πρέπει να σηματοδοτούνται

διακριτά με αναφορά στον αναπτυξιακό νόμο και στην

εγκριτική απόφαση).

10 10. Παραστατικά απασχόλησης.

Κατά τον τελικό έλεγχο για την πιστοποίηση της ολο−

κλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

της επένδυσης και κατά την διενέργεια ελέγχων τήρη−

σης των όρων μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης:

α. Κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας για το απα−

σχολούμενο προσωπικό.

β. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που έχουν υπο−

βληθεί στο ΙΚΑ από την έναρξη της παραγωγικής λει−

τουργίας της επένδυσης.

γ. Έντυπο Ε7 (Οριστική Δήλωση Απόδοσης Φόρου

Μισθωτών Υπηρεσιών) για τη χρήση εντός της οποίας

έγινε η έναρξη λειτουργίας ης επένδυσης και τις με−

τέπειτα χρήσεις.

δ. Για τις επενδύσεις του Ν. 3908/2011 κατάσταση απα−

σχολούμενων, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι, υπογεγραμμέ−

νη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα σύμφωνα με

σχετικό Υπόδειγμα

11 11. Στοιχεία διαπίστωσης έναρξης παραγωγικής λει−

τουργίας της επένδυσης.

Για την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής

λειτουργίας της επένδυσης απαιτούνται αντίγραφα τι−

μολογίων αγοράς πρώτων υλών και πώλησης προϊόντων

στο βαθμό που να τεκμηριώνουν την λειτουργία της

μονάδας συνοδευόμενα με τα αναλυτικά καθολικά των

αντίστοιχων λογαριασμών που έχουν γίνει οι σχετικές

εγγραφές (ομάδες λογαριασμών 2 και 7).

12 12. Δικαιολογητικά ειδικών περιπτώσεων.

α Στις περιπτώσεις όπου στην εγκριτική απόφαση

προβλέπεται ο μηδενισμός υφιστάμενων αρνητικών κε−

φαλαίων κίνησης απαιτείται ισοζύγιο από πρόσφατες

θεωρημένες εκτυπώσεις, με ενημερωμένο και τον λογα−

ριασμό «αποθέματα», το οποίο πρέπει να είναι ελεγμένο

και υπογεγραμμένο από ορκωτό λογιστή.

β. Στις περιπτώσεις όπου στην εγκριτική απόφαση

προβλέπεται η διενέργεια εξαγωγών απαιτούνται αντί−

γραφα τιμολογίων πώλησης προϊόντων στο εξωτερικό

και τα αναλυτικά καθολικά του αντίστοιχου λογαρια−

σμού που έχουν γίνει οι σχετικές εγγραφές (λογαρια−

σμός 7).

Διαδικασίες

Υποβολή φακέλου Ενδιάμεσου Ελέγχου Επένδυσης

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου υποβάλλει αίτημα συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η υποβολή γίνεται στο ΠΣΚΕ και ακολουθεί έντυπη υποβολή του φακέλου στην Υπηρεσία
2 Σε συνέχεια του αιτήματος, συγκροτείται, με απόφαση Περιφερειάρχη, ΠΟΕ για τον ενδιάμεσο ελεγχο της επένδυσης
3 Πραγματοποιείται διοικητικός έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση ενδιάμεσου ελέγχου ελέγχονται τα δικαιολογητικά 1-6,9 και κατά περίπτωση 7,8 και 12 του παραπάνω πίνακα δικαιολογητικών
4 Εφόσον διαπιστωθούν ελλειψεις ή απαιτηθούν διευκρινήσεις, ζητούνται από τον φορέα της επένδυσης συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
5 Μετά από συνεννόηση του ΠΟΕ με το φορέα της επένδυσης, πραγμαποιείται επιτόπια επίσκεψη στον τόπο της επένδυσης προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη και εγκατάσταση των προς πιστοποίηση δαπανών

Επίσης, κατά την επιτόπια επίσκεψη ελέγχεται η ύπαρξη διαφημιστικής πινακίδας

6 Εφόσον διαπιστωθούν ελλειψεις ή απαιτηθούν διευκρινήσεις, ζητούνται από τον φορέα της επένδυσης συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
7 Συντάσσεται από το ΠΟΕ, η έκθεση του ενδιάμεσου ελέγχου και υποβάλλεται στη ΔΙΑΠ/Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

Υποβολή φακέλου Τελικού Ελέγχου Επένδυσης


Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου υποβάλλει αίτημα συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η υποβολή γίνεται στο ΠΣΚΕ και ακολουθεί έντυπη υποβολή του φακέλου στην Υπηρεσία
2 Σε συνέχεια του αιτήματος, συγκροτείται, με απόφαση Περιφερειάρχη, ΠΟΕ για τον τελικό ελεγχο της επένδυσης
3 Πραγματοποιείται διοικητικός έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση τελικού ελέγχου ελέγχονται ΟΛΑ τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα δικαιολογητικών
4 Εφόσον διαπιστωθούν ελλειψεις ή απαιτηθούν διευκρινήσεις, ζητούνται από τον φορέα της επένδυσης συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
5 Μετά από συνεννόηση του ΠΟΕ με το φορέα της επένδυσης, πραγμαποιείται επιτόπια επίσκεψη στον τόπο της επένδυσης προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη και εγκατάσταση των προς πιστοποίηση δαπανών
6 Εφόσον διαπιστωθούν ελλειψεις ή απαιτηθούν διευκρινήσεις, ζητούνται από τον φορέα της επένδυσης συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
7 Πιστοποιούνται για την ολοκλήρωση της επένδυσης :

α) Βαθμολογούμενες Δαπάνες,

β) Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας

γ) Εναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας για την ολοκλήρωση της επένδυσης

8 Συντάσσεται από το ΠΟΕ, η έκθεση του τελικού ελέγχου και υποβάλλεται στη ΔΙΑΠ/Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Η παραλαβή του αιτήματος (τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή) γίνεται από το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών.

Στην συνέχεια, το αίτημα προωθείται στο Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Τα οριζόμενα Περιεφερειακά Όργανα Ελέγχου (ΠΟΕ) διενεργούν έλεγχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο "εγχειρίδιο για τον έλεγχο ιδιωτικών επενδύσεων' και συντάσουν την προβλεπόμενη έκθεση.