Έλεγχος Νομιμότητας Υπουργού Παιδείας επί εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης κλπ καθηγητών και λεκτόρων Πανεπιστημίων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έλεγχος Νομιμότητας Υπουργού Παιδείας επί εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης κλπ καθηγητών και λεκτόρων Πανεπιστημίων
Από ποιους παρέχεται Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαίδευσης
Σε ποιους παρέχεται Εκλεγέντες σε θέση Καθηγητών και Λεκτόρων Πανεπιστημίων, Υποψήφιους για τις θέσεις αυτές.
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4009/2011
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 6 μήνες από την περιέλευση φακέλου εκλογής στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έλεγχος νομιμότητας επί της τήρησης της τυπικής διαδικασίας κατά την πλήρωση θέσεων Καθηγητών ή Λεκτόρων των Πανεπιστημίων. Αφορά τις περιπτώσεις εκλογής, εξέλιξης, άγονης εκλογής, μονιμοποίησης και αρνητικής κρίσης. Ο έλεγχος νομιμότητας πραγματοποιείται : α) είτε κατόπιν προσφυγής που υποβάλλεται ενώπιον του Υπουργού από όποιον έχει έννομο συμφέρον, β) είτε αυτεπάγγελτα από τον Υπουργό. Για την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό, απαιτείται η εκ μέρους του Πρύτανη έκδοση και δημοσίευση Πράξης διορισμού ή (ανάλογα με την περίπτωση) έκδοση Πράξης του Πρύτανη με την οποία να τελειώνεται η σύνθετη διοικητική ενέργεια.

Ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός 6 μηνών από την περιέλευση του σχετικού φακέλου στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εφόσον η διαδικασία κριθεί σύννομη, διατηρείται σε ισχύ η Πρυτανική Πράξη. Εάν η διαδικασία κριθεί μη σύννομη, ακυρώνεται η Πρυτανική Πράξη. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής.

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιοότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195Α΄/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ιδιαίτερα το αρθ. 20 και τα άρθρα 16-19.
  • Υ.Α. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225Β’/2017, ΑΔΑ : ΩΓΠΤ4653Πς-ΩΑ7) [1]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Περίπτωση ελέγχου νομιμότητας κατόπιν προσφυγής :

Ο προσφεύγων υποβάλλει προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών. Ο Υπουργός ζητά από το Πανεπιστήμιο τον φάκελο εκλογής. Το Πανεπιστήμιο αποστέλλει τον φάκελο. Ο φάκελος πρωτοκολλείται στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και άρχεται η εξάμηνη προθεσμία ελέγχου νομιμότητας. Η Διεύθυνση Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανωτάτης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., θέτει την εισήγηση επί του ελέγχου νομιμότητας υπόψη του Υπουργού. Εφόσον η διαδικασία κριθεί σύννομη, διατηρείται σε ισχύ η Πρυτανική Πράξη. Εάν η διαδικασία κριθεί μη σύννομη, ακυρώνεται η Πρυτανική Πράξη. (βλ. κεφάλαιο «Διαδικασίες / Βήματα»).

Σε περίπτωση αυτεπάγγελτου ελέγχου του Υπουργού, η διαδικασία πραγματοποιείται από το στάδιο όπου ο Υπουργός ζητά τον φάκελο εκλογής και έπειτα.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Ουδέν

Δικαιολογητικά

Ο προσφεύγων δεν είναι απαραίτητο να υποβάλει στοιχεία τα οποία αποτελούν μέρος του φακέλου εκλογής. Υποβάλει μόνο δικαιολογητικά τα οποία τεκμηριώνουν αναφορές που περιλαμβάνονται στην προσφυγή και δεν αποτελούν στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο (π.χ. αποδεικτικά κοινοποίησης της Πρυτανικής Πράξης Διορισμού στον προσφεύγοντα).

Τα Πανεπιστήμια υποβάλλουν τον πλήρη φάκελο εκλογής και τυχόν άλλα στοιχεία που κρίνονται σκόπιμα για την ολοκλήρωση του φακέλου ή τυχόν στοιχεία που ζητούνται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Διαδικασίες

Σημείωση : Περιγράφεται η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας επί εκλογής Καθηγητή ή Λέκτορα. Για τις λοιπές περιπτώσεις (εξέλιξη, μονιμοποίηση, άγονη εκλογή, αρνητική κρίση) ακολουθούνται αντίστοιχες διαδικασίες. Όπου δεν έχει απαιτηθεί δημοσίευση Πρυτανικής Πράξης, παραλείπονται τα βήματα που αφορούν στην ακύρωση δημοσιευμένης Πρυτανικής Πράξης. (Σε περίπτωση αυτεπάγγελτου ελέγχου του Υπουργού, δε τυγχάνουν εφαρμογής τα βήματα 1 έως 3). σε περίπτωση που από τον φάκελο προκύπτει νομικός προβληματισμός που απαιτεί γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΥΠΠΕΘ, είναι δυνατή η διατύπωση σχετικού ερωτήματος, η οποία υπό προϋποθέσεις, παρατείνει την εξάμηνη προθεσμία).

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο προσφεύγων υποβάλλει προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευμάτων, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ήτοι εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση της Πρυτανικής Πράξης στο ΦΕΚ ή από την κοινοποίησή της στον προσφεύγοντα ή αφότου τεκμηριωμένα ο προσφεύγων έλαβε γνώση αυτής. Η προσφυγή υποβάλλεται είτε στο πρωτόκολλο του Γραφείου Υπουργού, είτε στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Προτείνεται η υποβολή της στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

βλ. κεφάλαιο "Σχετική Νομοθεσία" Κεντρικό πρωτόκολλο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
2 Έκδοση εισερχόμενου αριθμού πρωτοκόλλου για την προσφυγή. Κεντρικό πρωτόκολλο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
3 Χρέωση και αποστολή της προσφυγής στη Διεύθυνση Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανωτάτης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Κεντρικό πρωτόκολλο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
4 Έγγραφο με το οποίο ζητείται η αποστολή του φακέλου εκλογής από το Πανεπιστήμιο (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για προσφυγή). Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης
5 Αποστολή του φακέλου εκλογής από το Πανεπιστήμιο στη Διεύθυνση Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Εξάμηνη προθεσμία ελέγχου νομιμότητας η οποία προβλέπεται στο Νόμο 4009/2011 Πανεπιστήμιο Έναρξη εξάμηνης προθεσμίας ελέγχου νομιμότητας
6 Έκδοση εισερχόμενου αριθμού πρωτοκόλλου φακέλου εκλογής προς έλεγχο νομιμότητας. Κεντρικό πρωτόκολλο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
7 Χρέωση και αποστολή του φακέλου στη Διεύθυνση Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και ακολούθως στο Α΄Τμήμα αυτής. Χρέωση του φακέλου σε αρμόδιο χειριστή. - Κεντρικό πρωτόκολλο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

- Διεύθυνση Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

8 Εξέταση έννομου συμφέροντος του προσφεύγοντος. μελέτη του φακέλου εκλογής. Εξέταση των προβαλλόμενων λόγων ακυρότητας. Σύνταξη εισήγησης. Διεύθυνση Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ.
9 Προώθηση της εισήγησης στην υπηρεσιακή και πολιτική ιεραρχία. Προώθηση για προσυπογραφή από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. - Διεύθυνση Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

- Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

10 Υπογραφή του αποτελέσματος του ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό και επιστροφή του φακέλου από το Γραφείο Υπουργού στη Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

- Εφόσον η διαδικασία εκλογής κριθεί σύννομη το έγγραφο έχει τη μορφή απόρριψης της προσφυγής και έχει ως αποδέκτη τον προσφεύγοντα / προσφεύγουσα, κοινοποιούμενο στον Πρύτανη του Ιδρύματος και στον / στην εκλεγέντα / εκλεγείσα.

- Εφόσον η διαδικασία εκλογής κριθεί μη σύννομη, ακυρώνεται η Πρυτανική Πράξη. η ακύρωση της δημοσιευθείσας Πρυτανικής Πράξης αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Επίσης, αναπέμπεται ο πρωτότυπος φάκελος εκλογής με σχετικό έγγραφο, όπου παρατίθενται οι λόγοι αναπομπής. το αναπεμπτικό έγγραφο έχει ως αποδέκτη τον Πρύτανη του Ιδρύματος και κοινοποιείται στον / στην προσφεύγοντα / προσφεύγουσα και στον / στην εκλεγέντα / εκλεγείσα.

Υπουργός
11 Έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου εξερχόμενων εγγράφων Κεντρικό πρωτόκολλο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
12 Αποστολή / Διεκπεραίωση εξερχόμενων εγγράφων - Διεύθυνση Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

- Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριμνας ΥΠ.Π.Ε.Θ.