Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους
Από ποιους παρέχεται Περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Υπουργική Απόφαση 76008/2014
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/11, 3299/04, 2601/98 και 1892/92 οφείλουν μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή τριετίας σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με την κατάταξη του Κανονισμού (εκ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/04 μετά την 1-1-2007 και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης εξακολουθούν να είναι ΜΜΕ, οφείλουν να υποβάλλουν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων  (ΤΜΥ) που προβλέπονται στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων καθώς και της εγκριτικής απόφασης.

Τα στοιχεία αυτά, όπως προσδιορίζονται παρακάτω, θα υποβάλλονται το αργότερο εντός 2 μηνών από τη συμπλήρωση έκαστου έτους από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και μέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήματος των 5 ή 3 ετών αντιστοίχως.

Κυρώσεις-Πρόστιμα

Σε περίπτωση μη υποβολής των στοιχείων του Παραρτήματος Ι (Πίνακας Δικαιολογητικών) ή σε περίπτωση υποβολής ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Σχετική Νομοθεσία

  • ΥΑ 76008/31-12-2014 (ΦΕΚ 3653Β/31-12-2014)
  • ΠΔ 33/2011
  • Το νομικό πλαίσιο (επενδυτικός νόμος) στο οποίο έχει υπαχθεί το επενδυτικό πρόγραμμα (Ν.3908/11, 3299/04, 2601/98 και 1892/92).

Τρόπος διεκπεραίωσης

Το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε έντυπη μορφή στο φορέα υποδοχής.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δικαιολογητικά

(Ο Πίνακας αναφέρεται και ώς παράρτημα Ι)

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

·        Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασης του (τελευταίο καταστατικό κτλ)

·        Στοιχεία πιστοποίησης της μετοχικής-εταιρικής σύνθεσης (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ή\ και αντίγραφο Βιβλίου Μετόχων για ΑΕ, αντίγραφο Μητρώου Μελών Συνεταιρισμού, τελευταία  σχετική τροποποίηση πράξης ίδρυσης για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ κλπ)

·         Πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης

·        Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου

·        Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείρηση και μη υποβολή αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου.

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

·        Αντίγραφα συγκεντρωτικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) υποβληθέντων στο ΙΚΑ για το τελευταίο έτος   (4 τελευταίες υποβληθείσες ΑΠΔ)

·        Αντίγραφα υποβληθέντων Ε7

·        Αντίγραφα πτυχίων των νέων θέσεων των πτυχιούχων (για επενδυτικά σχέδια του ν3908/11

·        Καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

·        Ισολογισμός τελευταίου οικονομικού έτους

·        Ε3 του τελευταίου οικονομικού  έτους

·        Ισοζύγιο 4ου βαθμού 31/12 υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και τον Οικονομικό Δ/ντή ή τον Λογιστή της επιχείρησης.

·        Βεβαίωση του χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος με το οποίο έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:

·        Η πλέον πρόσφατη άδεια λειτουργίας της επένδυσης που έχει ενισχυθεί (Άδεια λειτουργίας για επενδύσεις μεταποίησης, ενημερωτικά σημειώματα τελευταίου έτους εκδοθέντα από ΛΑΓΗΕ για επενδύσεις ΑΠΕ, Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ για επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού, Βεβαίωση και Διάγραμμα παλετοθέσεων με υπογραφή από Μηχανικό για επενδύσεις στον τομέα των Logistics , άδεια λειτουργίας για Parking).

·        Βεβαίωση δυναμικότητας της επένδυσης, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗP ή  KW ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:

·        Πίνακας καταγραφής όλων των εγκατεστημένων μηχανημάτων του μηχανολογικού εξοπλισμού (Κατασκευαστής/τύπος εξοπλισμού/έτος κατασκευής/Serial Number/ισχύς (hp ή kw)

·        Βεβαίωση ισχύος μηχανημάτων της επένδυσης, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό

6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ: Φωτογραφία της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.4242/2014 μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας.
7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.Π.Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:

·         Στοιχεία για την παρακολούθηση των έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Τ.Π.Α.(απολογιστική έκθεση προόδου κλπ.)

8 Λοιπά κατά περίπτωση στοιχεία που πιστοποιούν την τήρηση τυχόν ειδικών όρων των εγκριτικών αποφάσεων για την υπαγωγή και για την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Οι επιχειρήσεις της ανωτέρω παραγράφου υποχρεούνται στην ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του Παραρτήματος Ι στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων-Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ-Επ), υπό τη μορφή αιτήματος ελέγχου τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων (ΤΜΥ). Στοιχεία του Παραρτήματος Ι που δεν μπορούν να επισυναφθούν στο αίτημα ελέγχου ΤΜΥ ως ηλεκτρονικά αρχεία, σαρώνονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται ως αρχεία εικόνας.
2

Η συμπλήρωση του συνόλου των σχετικών πεδίων του αιτήματος ελέγχου ΤΜΥ στο ΠΣΚΕ-Επ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την εγκριτική απόφαση για την υπαγωγή και για την ολοκλήρωση της επένδυσης είναι υποχρεωτική.

3 Κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος ελέγχου ΤΜΥ, οι επιχειρήσεις της παρ. 1 του παρόντος υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα ακόλουθα έγγραφα: α)  εκτύπωση του παραγόμενου από το ΠΣΚΕ-Επ αιτήματος ελέγχου τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων, στο οποίο τίθεται η πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης και β) Υ/Δ του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στο ΠΣΚΕ-Επ είναι αληθή. Η αρμόδια Υπηρεσία υποχρεούται στην τήρηση φυσικού αρχείου των ανωτέρω εγγράφων.
4 Η μη ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του Παραρτήματος Ι υπό τη μορφή αιτήματος ελέγχου ΤΜΥ στο ΠΣΚΕ-Επ ισοδυναμεί με αθέτηση της υποχρέωσης της παρ. 1 του παρόντος.
5 Επιχειρήσεις που κατά τα έτη 2013 και 2014  υπέβαλαν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα προβλεπόμενα στοιχεία,  σε έντυπη μορφή, οφείλουν να τα επανυποβάλουν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 επισυνάπτοντας το αποδεικτικό της έντυπης υποβολής τους (αριθμός πρωτοκόλλου).
Σύστημα-Διαδικασία ελέγχου:

1. Καθιερώνεται ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ΤΜΥ των επιχειρήσεων.

2.  Ο έλεγχος θα διενεργείται στο πλαίσιο τακτικών διοικητικών ελέγχων ετησίως, σε τυχαίο δείγμα που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνολικού αριθμού των υπόχρεων επιχειρήσεων.

3. Εφόσον από το διοικητικό έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων προκύπτει η μη τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των νόμων 3908/11, 3299/04, 2601/98 και 1892/92 καθώς και της εγκριτικής απόφαση, διενεργείται έκτακτος επιτόπιος έλεγχος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 10 του ΠΔ 33/2011.

4)Τα όργανα ελέγχου ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 10 του Π.Δ. 33/2011.

5. Οι αποζημιώσεις των ελεγκτών για τη διενέργεια των διοικητικών καθώς και των επιτόπιων ελέγχων των ανωτέρω παραγράφων, ορίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄αριθμ. 2/88585/0022/21-12-2012 (ΦΕΚ Υ,Ο,Δ,Δ, 592)

6. Ο έλεγχος  ΤΜΥ των επιχειρήσεων της παρ.1 ορίζεται και διενεργείται με ευθύνη της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

-

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

-