Ένταξη Καθηγητή Α.Ε.Ι. σε Κατηγορία Μερικής Απασχόλησης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ένταξη Καθηγητή Α.Ε.Ι. σε Κατηγορία Μερικής Απασχόλησης
Από ποιους παρέχεται Κοσμητεία Σχολής
Σε ποιους παρέχεται Καθηγητές και Λέκτορες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4009/2011, Νόμος 4485/2017

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία ένταξης καθηγητή Πανεπιστημίου στην κατηγορία μερικής απασχόλησης για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 4009/2011 [1] Νόμος 4485/2017 [2]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Καθηγητής Πανεπιστημίου που επιθυμεί να ενταχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος υποβάλλει σχετική έντυπη αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής που υπηρετεί, η αίτηση εγκρίνεται από την Κοσμητεία και εκδίδεται πράξη ένταξης στην κατηγορία μερικής απασχόλησης από τον Κοσμήτορα της Σχολής η οποία κοινοποιείται στον Πρύτανη, στο Συμβούλιο του Ιδρύματος και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ύστερα από τη δημοσίευση του νόμου 4485/2017, η αρμοδιότητα ένταξης μέλους ΔΕΠ στην κατηγορία μερικής απασχόλησης ασκείται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Αν και δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία, η πράξη ένταξης πρέπει να κοινοποιείται και στο Τμήμα Μισθοδοσίας προκειμένου να ρυθμιστούν οι αποδοχές του Καθηγητή.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση ενδιαφερόμενου Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Δήλωση παράλληλης απασχόλησης Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.