Ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Διορισμών- Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Βλ. σχετική νομοθεσία
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 15 ημέρες περίπου για την κατάρτιση και ανάρτηση των προσωρινών πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ένταξη υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ

Σχετική Νομοθεσία

Οι διατάξεις:

1.α. Του άρθρου 1, παρ. 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/τ.Α΄/31.5.1982) «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις»,

β. των άρθρων 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30.9.1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,

γ. των άρθρων 1 και 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/7.4.2006) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις»,

δ. του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει,

ε. του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/2.10.2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως ισχύει,

στ. των άρθρων 2, 5 και 9 παρ. 6 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19.05.2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού − καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν,

ζ. του άρθρου 59, παρ. 17, όπως ισχύει, και του άρθρου 60, παρ. 4ζ του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24.5.2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, […] και λοιπές διατάξεις»,

η. του άρθρου 28, παρ. 11 και 24 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’/17.9.2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν,

θ. του άρθρου 46, παρ. 2 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/15.5.2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»,

ι. του άρθρου 18, παρ. 1, περ. α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,

ια. του άρθρου τρίτου «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού», παρ. 1 του ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110/τ.Α΄/8.6.2016) «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας […] και άλλες διατάξεις»,

ιβ. Του άρθρου 48 παρ. 2α του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/6.9.2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.», και

Σελίδα 2 από 21

ιγ. Του άρθρου 46 του ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/4.4.2017) «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου […] και άλλες διατάξεις.».

2. Το π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/30.8.1988) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05.11.2016) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

4. Την αριθμ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ 465/τ.Β’/17.4.2003) υ.α. με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. 93577/Δ3/12.6.2015 (ΦΕΚ 1148/τ.Β΄/16.6.2015) υ.α. με θέμα: «Μετονομασία των εργαστηρίων Κηπουρικής, Κηπουρικής-Ανθοκομίας, Φυτικών-ζωικών προϊόντων, Βιολογικών Καλλιεργειών σε εργαστήρια Γεωπονίας-Τροφίμων-Περιβάλλοντος».

6. Την αριθμ. 106685/Δ3/29.6.2016 (ΦΕΚ 2087/τ.Β΄/7.7.2016) υ.α. με θέμα «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων.

7. Την αριθμ. 61048/Ε2/7.4.2017 (ΦΕΚ 1239/τ.Β΄/10.4.2017) υ.α. με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».

8. Το αριθμ. 6151/12.4.2017 έγγραφο του ΑΣΕΠ με θέμα «Προσκλήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2017-2018».

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) και μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄). Η ανακρίβεια των δηλουμένων σε αυτήν στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, σε περίπτωση που προσληφθεί, και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. Κατά περίπτωση, με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι), η οποία δηλώνεται υποχρεωτικά στο ΟΠΣΥΔ, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ή δηλώνονται τα στοιχεία που αφορούν στην ένταξη και κατάταξη των εκπαιδευτικών στους πίνακες.

Η εγγραφή και η αυθεντικοποίηση των χρηστών στη διαδικτυακή πύλη ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) γίνεται άπαξ με χρήση ζεύγους κωδικών (όνομα χρήστη και συνθηματικό), το οποίο αποδίδεται προσωπικά στους χρήστες (ως φυσικά πρόσωπα) μέσω της υπηρεσίας πιστοποίησης του TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά τη διασταύρωση των στοιχείων μέσω της ΓΓΠΣ δημιουργείται από τους αιτούντες/χρήστες της υπηρεσίας λογαριασμός στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οπότε και η πρόσβαση μέσω διαδικτύου γίνεται με χρήση ζεύγους κωδικών (όνομα χρήστη και συνθηματικό) του ΟΠΣΥΔ. Οι αιτούντες εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την ανωτέρω ηλεκτρονική ταυτοποίησή τους, καθώς και για την αποκλειστική και ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης ή των λοιπών στοιχείων ταυτοποίησής τους. Στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) έχει αναρτηθεί το Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη που περιέχει αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή του χρήστη (υποψηφίου αναπληρωτή και ωρομισθίου εκπ/κού) στο ΟΠΣΥΔ.

Δικαιολογητικά

1. Υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση αναπληρωτή ΕΑΕ με την πρόσκληση των σχολικών ετών 2015-2016 ή/και 2016-2017, οφείλουν, καταρχάς, να ελέγξουν τα καταχωρισμένα για τους ίδιους στοιχεία στο ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Εν συνεχεία, για την απόδειξη/επικαιροποίηση της όποιας ιδιότητας, που αφορά στην ένταξη στους (ή/και στην πρόσληψη από τους) πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ, οι υποψήφιοι – κατά περίπτωση (βλ. παρακάτω για έκαστο δικαιολογητικό) – καταθέτουν/αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης ή/και συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία αναζήτησης δικαιολογητικών:

α) μόνο όσα εκ των βασικών δικαιολογητικών χρήζουν διόρθωσης (π.χ. πτυχίο το οποίο χρήζει διόρθωσης ως προς το βαθμό).

β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που τους αφορούν, κατά περίπτωση, βάσει των κάτωθι αναφερομένων.

2. Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση-δήλωση αναπληρωτή ΕΑΕ, με την πρόσκληση των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, οφείλουν, καταρχάς, να ελέγξουν τα καταχωρισμένα, για τους ιδίους, στοιχεία στο ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Εν συνεχεία, για την προσθήκη/επικαιροποίηση της όποιας ιδιότητας που αφορά στην ένταξη στους (ή/και στην πρόσληψη από τους) πίνακες αναπληρωτών, οι υποψήφιοι – κατά περίπτωση – καταθέτουν/αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης ή/και συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία αναζήτησης δικαιολογητικών:

α) το σύνολο των βασικών δικαιολογητικών.

β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών,

που τους αφορούν.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση υποψήφιου αναπληρωτή εκπ/κού Γενικής Αγωγής, από το σχολικό έτος 2012-2013 και μετά, ή/και ΕΑΕ, κατά τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, υποχρεούνται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (με επίδειξη του δελτίου ταυτότητάς/διαβατηρίου) να προσκομίσουν/υποβάλουν στην «οικεία Δ/νση» (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) τα βασικά δικαιολογητικά ένταξής τους στον αντίστοιχο εκπαιδευτικό κλάδο (φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου βασικού τίτλου σπουδών κτλ, βλ. συνημμένη Υ.Α.-Πρόσκληση).

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
  • Οι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κωνσταντινούπολη τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια υποβάλουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού με αναγραφή της Ελληνικής καταγωγής, της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Οι υποψήφιοι, που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της. Για τους υποψηφίους, οι οποίοι μέχρι την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε. δεν απαιτείται η παρέλευση του έτους για την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Το εν λόγω δικαιολογητικό επιδεικνύεται στην οικεία Δ/νση κατά την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού.
2 Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.

Αν δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης απαιτείται συμπληρωματική βεβαίωση κτήσης και βαθμού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι..

Για τίτλους σπουδών κλάδων ΠΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αποκτήθηκαν μετά την 1/1/2016, απαιτείται αποδεικτικό (π.χ. βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας) από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία πρώτης (αρχικής) εγγραφής των υποψηφίων στο οικείο τμήμα.

Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων, αρκεί βεβαίωση κτήσης από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι. στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία κτήσης και ο βαθμός του πτυχίου.

Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακριβής βαθμός, λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός (περιγραφικός ή αριθμητικός) καταχωρείται 5,00.

Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ειδικά για τους τίτλους που έχουν εκδοθεί στην ημεδαπή, απαιτείται και πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών ή βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικά μαθήματα για τη διδασκαλία της τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εφόσον τούτο και για τις δύο περιπτώσεις δεν αναφέρεται ρητώς στον τίτλο σπουδών ή στο πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (ή πιστοποιητικό πτυχιούχου).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τους πτυχιούχους του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, κατεύθυνσης Εικαστικών, με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης, του Παν/μίου Ιωαννίνων, απαιτείται και βεβαίωση πρώτης εγγραφής στο συγκεκριμένο Τμήμα (σημ.: η ημερομηνία πρώτης εγγραφής αναφέρεται στο πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών ή πιστοποιητικό πτυχιούχου).

Ειδικότερα, για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού βλέπε συνημμένη Υ.Α.-Πρόσκληση.

Κατατίθεται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης
3 Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Για τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε κλάδους στους οποίους απαιτείται Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, βλέπετε αναλυτικά Παράρτημα I. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ και το Κεφ. Γ΄ του Μέρους Β΄ της αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης πρόσκλησης υποψήφιων εκπ/κών για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών της Γενικής Εκπ/σης

Κατατίθεται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης.
4 Διδακτορικός ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξέταση της συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων με την ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία είναι: Α. Για τους Διδακτορικούς τίτλους: 1. Φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου 2. Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής 3. Τα ονόματα της τριμελoύς επιτροπής Αν πρόκειται για Διδακτορικό τίτλο Πανεπιστημίου του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του διδακτορικού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)]. Β. Για τους Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών: 1. Φωτοαντίγραφο του ΜΤΣ, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης 2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 3. Aναλυτική βαθμολογία Αν πρόκειται για ΜΤΣ Πανεπιστημίου του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)].

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Στο ΙΕΠ αποστέλλονται από την οικεία Δ/νση Π.Ε. ή Δ.Ε. μόνο οι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι που υποβάλλονται για πρώτη φορά από υποψηφίους (συνοδευόμενοι, κατά περίπτωση, από την αναλυτική βαθμολογία και το πρόγραμμα σπουδών ή το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής), ακόμη και αν τίτλος του ίδιου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είχε προσκομιστεί στο παρελθόν από λοιπούς υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι τίτλοι δεν έλαβαν συνάφεια σε προηγούμενη κρίση της επιτροπής του ΙΕΠ, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν εκ νέου την εξέταση της συνάφειας του Μ.Τ.Σ., εφόσον προσκομίζονται συμπληρωματικά στοιχεία.

Κατατίθεται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης.
5 Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού παρακολούθησης ετήσιου σεμιναρίου επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. Κατατίθεται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης
6 Φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών επάρκειας της γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και της Ελληνικής γραφής Braille:

(i) Πιστοποιητικό επάρκειας ΕΝΓ από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) ή το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μονάδα Αγωγής Κωφών, του Πανεπιστημίου Πατρών.

(ii) Πιστοποιητικό επάρκειας της Ελληνικής γραφής Braille από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) Για την πιστοποίηση εξειδίκευσης στην Ελληνική γραφή Braille, γίνεται, επίσης, δεκτό πιστοποιητικό επάρκειας στην ΕΓΒ από τη Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος», που αποτελεί πλέον παράρτημα του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, γίνονται δεκτές βεβαιώσεις επάρκειας από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille» και από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν θα γίνουν δεκτές και δε θα καταχωριστούν βεβαιώσεις παρακολούθησης ΕΝΓ πρώτου, δεύτερου, τρίτου και τέταρτου έτους (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ κύκλου/επιπέδου) και ενός ή δύο ή τριών εξαμήνων εκμάθησης της ΕΝΓ στα Πανεπιστημιακά Τμήματα (για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71). Επίσης, δεν θα καταχωριστούν βεβαιώσεις εκμάθησης της γραφής Braille.

Κατατίθεται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης
7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Αποδεικτικά της ιδιότητας της Πολυτεκνίας:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

Για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επιλέγονται από τον εκπ/κό τα πεδία «Δημοτική Ενότητα» και «Αριθμός Δημοτολογίου», προκειμένου να διενεργηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την οικεία Δ/νση, σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/18-08-2006 (ΦΕΚ 1309 Β΄/13-09-2006) Υ.Α. και το ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄).

Για το πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ συμπληρώνεται από τον εκπ/κό το πεδίο «Αριθμός Μητρώου ΑΣΠΕ» προς διευκόλυνση του εκπ/κού (καθότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε κατάθεση/αποστολή εγγράφου) στο πλαίσιο του ν. 3979/2011. Το αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γενική Γραμματεία

Σελίδα 13 από 21

ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) θα διενεργήσει αυτεπάγγελτη αναζήτηση του εν λόγω πιστοποιητικού.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που απαιτείται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών (βλ. παρακάτω), όπως π.χ. πιστοποιητικά της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού ή δικαιολογητικών για την απόδειξη γονικής μέριμνας και επιμέλειας τέκνων, αυτά υποβάλλονται είτε με κατάθεση είτε με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης.

8 Αποδεικτικά της ιδιότητας της Τριτεκνίας:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής

Για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επιλέγονται από τον εκπ/κό τα πεδία «Δημοτική Ενότητα» και «Αριθμός Δημοτολογίου», προκειμένου να διενεργηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την οικεία Δ/νση, σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/18-08-2006 (ΦΕΚ 1309 Β΄/13-09-2006) Υ.Α. και το ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄).
9 Αποδεικτικά υποψηφίων με αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ή πασχόντων από μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική-μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία ή σκλήρυνση κατά πλάκας.

Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ και γνωματεύσεις, βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3528/2007, περί ικανότητας υποψηφίων για εκπαιδευτικό έργο από (α) παθολόγο ή γενικό ιατρό και (β) ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών.

Για το πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. συμπληρώνονται από τον εκπ/κό τα πεδία «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ» και «Αριθμός Επιτροπής», προκειμένου να διενεργηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το αρμόδιο Τμήμα της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) προς διευκόλυνση του εκπ/κού (καθότι δεν απαιτείται οιαδήποτε κατάθεση/αποστολή εγγράφου) στο πλαίσιο του ν. 3979/2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας» του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:

1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)

2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),

3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.)

4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και

5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ελλείψει των ανωτέρω πιστοποιητικών, κατ’ εξαίρεση και στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, γίνονται δεκτές βεβαιώσεις πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας που έχουν εκδοθεί από τις Α/θμιες υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες λειτουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος των ΚΕΠΑ (01-09-2011), αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, αλλά οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό από Κ.Ε.Π.Α. κατά την πρόσληψή τους.

Δεν γίνονται δεκτά όσα εκ των εν λόγω πιστοποιητικών, χαρακτηρίζουν την πάθηση ως «χρόνια», χωρίς να αναφέρεται ρητά η επ’ αόριστον (ή η εφ’ όρου ζωής) ισχύς τους ή η ισχύς τους έχει λήξει.

10 Αποδεικτικά υποψηφίων, γονέων παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.

Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ συνοδευόμενο από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής.

Για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επιλέγονται από τον εκπ/κό τα πεδία «Δημοτική Ενότητα» και «Αριθμός Δημοτολογίου», προκειμένου να διενεργηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την οικεία Δ/νση, σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/18-08-2006 (ΦΕΚ 1309 Β΄/13-09-2006) Υ.Α. και το ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄).

Για το πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. βλέπε ανωτέρω.

11 Αποδεικτικά/Βεβαιώσεις εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί σε Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Για λεπτομέρειες βλέπε την συνημμένη Υ.Α.-Πρόσκληση) Κατατίθενται ή αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης-δήλωσης αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών και κατάθεση δικαιολογητικών Βλ. Σχετική Νομοθεσία ΟΠΣΥΔ (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 15 ημέρες περίπου(ορίζεται προθεσμία)
2 Έλεγχος των δικαιολογητικών, κατάταξη των υποψηφίων κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων τους και ανάρτηση προσωρινών πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ (Κύριων και Επικουρικών) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. http://e-aitisi.sch.gr Βλ. Σχετική Νομοθεσία Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης, Τμήματα Α΄Διορισμών 15 ημέρες περίπου
3 Αποστολή των δικαιολογητικών στο ΑΣΕΠ για έλεγχο νομιμότητας και υποβολή ενστάσεων και ανάρτηση οριστικών πινάκων αναπληρωτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. http://e-aitisi.sch.gr Βλ. Σχετική Νομοθεσία ΑΣΕΠ 1-2 μήνες περίπου
4 Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών με βάση τη σειρά (και τις επιλογές/προτιμήσεις) των υποψηφίων εκπ/κών στους πίνακες ΕΑΕ με μόρια του οικείου κλάδου, και σε περίπτωση εξάντλησης αυτών, από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης. Βλ. Σχετική Νομοθεσία Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης, Τμήματα Α΄Διορισμών Καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ΑΣΕΠ