Ίδρυση Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ίδρυση Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου
Από ποιους παρέχεται Από τη Σύγκλητο ή Συνέλευση Εκάστου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, μετά τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ
Σε ποιους παρέχεται Σχολές & Τμήματα Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.4009/2011, Ν.4310/2014
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 90
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία έγκρισης Ίδρυσης Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου

Σχετική Νομοθεσία

Το νομικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, κλινικών, μουσείων και λοιπών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων: 5 παρ.2 εδ.α και γ, 80 παρ. 5α και 22α, 81 παρ.3 και 9 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τΑ ́/6/9/2011) "Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει είναι οι διατάξεις των: παρ. 1 έως 6 του άρθρου 7 του Ν.1268/1982, όπως οι διατάξεις αυτές έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και αντικατασταθεί μεταγενέστερα από τις διατάξεις των άρθρων 48 του Ν.1404/1983, 79 παρ. 3(β) του Ν. 1566/1985, 28 παρ. 22 του Ν.2083/1992, 2 του Ν.2530/1997 όπως ισχύει, 14 παρ. 40 του Ν.2817/2000 και 13 παρ. 22 (γ) του Ν.3149/2003 και των προεδρικών διαταγμάτων 46/1989 όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 265/1990 και 159/1984 τα οποία εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των προαναφερόμενων διατάξεων. Μεταγενέστερα, στο άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 ορίζεται ότι τα εργαστήρια, οι κλινικές, τα κέντρα, οι έδρες, τα αρχεία και οι συλλογές που υπάρχουν στα Α.Ε.Ι. υπάγονται στις Σχολές και η ευθύνη της λειτουργίας τους ανατίθεται από τη Σχολή στα Τμήματα, εκτός της περίπτωσης των εργαστηρίων που καλύπτουν διατμηματικά αντικείμενα μιας Σχολής. Επίσης βάσει του άρθρου 96 του Ν.4310/2014, προστίθεται στο άρθρο 80 του Ν.4009/2011 η παράγραφος 24, στην οποία ορίζεται ότι «Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν Εργαστήρια με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου, κατά περίπτωση, μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης εκάστου Ιδρύματος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος».

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η πρόταση ίδρυσης Εργαστηρίου υποβάλλεται από τα ενδιαφερόμενα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τομέα, εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, διαβιβάζεται προς έγκριση στην Κοσμητεία της Σχολής και στη συνέχεια προωθείται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Ακολουθεί ο έλεγχος του φακέλου της πρότασης από Ειδική Επιτροπή οριζόμενη από τη Σύγκλητο. Μετά την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής και την εγκριτική απόφαση της Συγκλήτου, εκδίδεται Πρυτανική Πράξη Ίδρυσης του προτεινόμενου Εργαστηρίου, η οποία διαβιβάζεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του προτεινόμενου Εργαστηρίου Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Σχέδιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του προτεινόμενου Εργαστηρίου Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Απόσπασμα πρακτικών εγκριτικής απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Απόσπασμα πρακτικών εγκριτικής απόφασης της Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Διαβιβαστικό έγγραφο της Γραμματείας της Κοσμητείας της Σχολής Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Θετική εισηγητική έκθεση από την Ειδική Επιτροπή Υποβολή από την Ειδική Επιτροπή
7 Έγκριση Συγκλήτου Έκδοση θετικής απόφασης Συγκλήτου
8 Πρυτανική Πράξη Ίδρυσης Υπογραφή κ. Πρύτανη
9 Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αποστολή από το Γενικό Πρωτόκολλο στο Εθνικό Τυπογραφείο

Υποδείγματα

Αρχείο:Σχέδιο έκθεσης σκοπιμότητας εργαστηρίου.pdf

Αρχείο:Προτεινόμενο Υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας Εργαστηρίου(1).pdf

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Πρόταση μελών ΔΕΠ για την ίδρυση εργαστηρίου προς τα μέλη του Τομέα του Τμήματος Διοικητική πρακτική Μέλη ΔΕΠ, Τομέας Τμήματος, Διευθυντής Τομέα Τμήματος 20 ημέρες
2 Έγκριση πρότασης ίδρυσης εργαστηρίου από τα μέλη του Τομέα του Τμήματος Διοικητική πρακτική Μέλη ΔΕΠ, Τομέας Τμήματος, Διευθυντής Τομέα Τμήματος 5 ημέρες
3 Υποβολή φακέλου πρότασης (έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης, εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας εργαστηρίου) προς τη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητική πρακτική Γραμματεία Τομέα Τμήματος, Διευθυντής Τομέα 1 ημέρα
4 Έγκριση πρότασης από τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Θεσμικό πλαίσιο Συνέλευση Τμήματος, Πρόεδρος 5 ημέρες
5 Διαβίβαση πρότασης στην Κοσμητεία της Σχολής Διοικητική πρακτική Γραμματεία Τμήματος, Γραμματεία Κοσμητείας 2 ημέρες
6 Έγκριση πρότασης από την Κοσμητεία της Σχολής Θεσμικό πλαίσιο Συνεδρίαση Κοσμητείας, Κοσμήτορας 1 ημέρα
7 Διαβίβαση πρότασης στη Γραμματεία Συγκλήτου διά του Γενικού Πρωτοκόλλου Διοικητική πρακτική Γραμματεία Κοσμητείας, Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου 5 ημέρες
8 Παραλαβή του φακέλου της πρότασης από τη Γραμματεία της Συγκλήτου Διοικητική πρακτική Γραμματεία Συγκλήτου 1 ημέρα
9 Διαβίβαση του φακέλου της πρότασης στην Ειδική Εισηγητική Επιτροπή Διοικητική πρακτική Ειδική Εισηγητική Επιτροπή 5 ημέρες
10 Σύνταξη εισηγητικής έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής και διαβίβασή της στη Γραμματεία Συγκλήτου Διοικητική πρακτική Ειδική Εισηγητική Επιτροπή, Γραμματεία Συγκλήτου 10 ημέρες
11 Έγκριση ίδρυσης του προτεινόμενου Εργαστηρίου από τα μέλη της Συγκλήτου Θεσμικό πλαίσιο Μέλη Συγκλήτου 1 ημέρα
12 Έκδοση Πρυτανικής Πράξης Ίδρυσης του προτεινόμενου Εργαστηρίου Θεσμικό πλαίσιο Πρύτανης 5 ημέρες
13 Διαβίβαση της Πρυτανικής Πράξης στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης Διοικητική πρακτική Γραμματεία Συγκλήτου, Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης 1 ημέρα
14 Διαβίβαση της Πρυτανικής Πράξης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ Θεσμικό πλαίσιο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης του Εθνικού Τυπογραφείου 3 ημέρες
15 Αρχειοθέτηση του φακέλου της πρότασης Διοικητική πρακτική Γραμματεία Συγκλήτου, Τμήμα Γενικού Αρχείου 2 ημέρες
16 Δημοσίευση της Πρυτανικής Πράξης Ίδρυσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θεσμικό πλαίσιο Εθνικό Τυπογραφείο 60 ημέρες
17

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Εθνικό Τυπογραφείο