Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ ) ΑΠΘ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ ) ΑΠΘ
Από ποιους παρέχεται Γραμματεία Συγκλήτου του ΑΠΘ
Σε ποιους παρέχεται Τμήματα του ΑΠΘ
Νομοθετικό πλαίσιο Ν. 3685/2008
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε Τμήματα του ΑΠΘ.

Σχετική Νομοθεσία

-Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) ,

-Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) (παρ. 11α του άρθρου 80, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄)

-Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄),

-Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄),

-Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄),

-Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄)

Τρόπος διεκπεραίωσης

  1. Κατάθεση του σχετικού φακέλου από το ενδιαφερόμενο Τμήμα του ΑΠΘ στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης και διανομή στη Γραμματεία Συγκλήτου και στη ΜΟΔΙΠ,
  2. Ηλεκτρονική αποστολή του πληροφοριακού υλικού στη Γραμματεία Συγκλήτου και στη ΜΟΔΙΠ,
  3. Ηλεκτρονική αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο (webmaster.et@et.gr)

Πίνακας Εγγράφων

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Έγγραφα Φορέας Έκδοσης Εγγράφων
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

  1. Τμήματα ΑΠΘ
  2. ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  1. Εθνικό Τυπογραφείο
  2. Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών και Σύζευξης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία)

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.