Αίτηση Απαλλαγής από Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας για Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αίτηση Απαλλαγής από Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας για Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Δ6/Φ1/οικ.8295/19.04.1995 (ΦΕΚ 385/Β/10.05.1995)
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 3982

  • αρ. ∆6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19.04.1995 (Φ.Ε.Κ. 385/τ.Β/10.05.1995) απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας "Α. ∆ιαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών ηλεκτροπαραγωγής τα καταβλητέα παράβολα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια Β. Καθορισµός γενικών τεχνικών και οικονοµικών όρων των συµβάσεων µεταξύ παραγωγών και ∆.Ε.Η., λεπτοµέρειες διαµόρφωσης των τιµολογίων καθώς και όροι διασύνδεσης".
  • Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ6οικ. 25131/ΦΕΚ Β2442/2009, «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 8295/19-4-1995 (ΦΕΚ 385Β΄/1995).
  • Την Υ.Α. 45964/06.08.2013/ΦΕΚ Β1987/2013, «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 9ης Ομάδας “Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις” που ανήκουν στην υποομάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».
  • αριθμ. οικ.173829/25-07-2014 (ΦΕΚ Β2036/2014) Απόφαση «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ (Β΄21), με την οποία κατατάσσονται τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α΄209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομάδας » , και ειδικότερα τον α/α 209 του Πίνακα Α του παρατήματος της εν λόγω απόφασης.
  • Ν. 3982/ΦΕΚ Α143/2011, «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Β΄ Μέρος (αρθ. 17-40) «Απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/2011), το Ν. 4072/2012 και το Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α/2013) και ισχύει, και ιδιαίτερα το άρθρο 18, παρ. 3, περ. η.
  • αρ. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ6/ΟΙΚ.25131/07.12.2009 (Φ.Ε.Κ. 2442/τ.Β/11.12.2009) απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής "Τροποποίηση-Συµπλήρωση της Υπουργικής απόφασης ∆6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19.04.1995 (Φ.Ε.Κ. 385/τ.Β/10.05.1995)".

Τρόπος διεκπεραίωση

Χειρόγραφα

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δεν απαιτούνται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση για απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικού Η/Ζ Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Βεβαίωση ΡΑΕ για την εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Τεχνική έκθεση περιγραφής Η/Ζ Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Τοπογραφικό διάγραμμα (όπου θα υποδεικνύεται  η θέση εγκατάστασης του Η/Ζ κλπ) κλίμακας 1:500, 1:1000,1:2000 Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Πρόσθετη συμφωνία για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και Παραγωγού Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Πιστοποιητικό αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας σύμφωνα με τις υποδείξεις της Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Aντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της κύριας εγκατάστασης ή αποδεικτικό στοιχείο νομιμότητας των εγκαταστάσεων με τις οποίες θα συνδεθεί ο εφεδρικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Παραλαβή Αίτησης υπάλληλος γραμματείας
2 Πρωτοκόλληση υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
3 Διαβίβαση αίτησης στον αρμόδιο υπάλληλο υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
4 Απάντηση στον ενδιαφερόμενο σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα Δ6/Φ1/οικ.8295/19.04.1995 (ΦΕΚ 385/Β/10.05.1995) αρμόδιος υπάλληλος 1-2 ημέρες
5 Κατάθεση δικαιολογητικών αιτών
6 Παραλαβή δικαιολογητικών και έλεγχος αρμόδιος υπάλληλος 1-2 ημέρες
7 Σύνταξη εγγράφου απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του εφεδρικού Η/Ζ αρμόδιος υπάλληλος 1-2 ημέρες
8 Υπογραφή Προϊστάμενου Προϊστάμενος
9 Υπογραφή Διευθυντή Δ/ντης
10 Υπογραφή Γενικού Διευθυντή Γενικός Δ/ντης
11 Υπογραφή Περιφερειάρχη Περιφερειάρχης
12 Επιστροφή εγγράφου στην υπηρεσία
13 Πρωτοκόλληση υπάλληλος γραμματείας
14 Ανάρτηση ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. 3861/ΦΕΚ Α112/2010, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα με το άρθρο 23 του Ν.4210/ΦΕΚ Α245/2013 υπάλληλος γραμματείας

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  1. ΡΑΕ
  2. ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
  3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ