Αίτηση Διακοπής Απόσπασης Εκπαιδευτικού στη ΓΓ ΥΠΠΕΘ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αίτηση Διακοπής Απόσπασης Εκπαιδευτικού στη ΓΓ ΥΠΠΕΘ
Από ποιους παρέχεται ΓΓ ΥΠΠΕΘ
Σε ποιους παρέχεται Εκπαιδευτικούς
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία διακοπής απόσπασης στη ΓΓ ΥΠΠΕΘ Εκπαιδευτικών.

Σχετικές Διατάξεις

α. Άρθρο 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).

β. Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Α/29-8-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015).

δ. Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2015).

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 αίτηση

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός στη Γενική Γραμματεία του ΥΠΠΕΘ υποβάλλει αίτηση διακοπής της απόσπασής του στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΓΓ του ΥΠΠΕΘ, για τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εκπαιδευτικός
2 Η Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων ΠΑΙ.Θ. παραλαμβάνει την αίτηση και την προωθεί με διαβιβαστικό και εισήγηση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ). Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων
3 Το ΚΥΣΔΙΠ γνωμοδοτεί θετικά ή αρνητικά για το αίτημα και καταγράφει την απόφασή του στο Πρακτικό. ΚΥΣΔΙΠ
4 Η Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων ΠΑΙ.Θ. συντάσσει Υπουργική Απόφαση Διακοπής Απόσπασης Εκπαιδευτικών στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ με βάση τη Γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων
5 Η Απόφαση αποστέλλεται για έγκριση και υπογραφή με Εντολή Υπουργού από το Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ. Γενικός Γραμματέας ΥΠΠΕΘ
6 Η τελική μορφή της Υπουργικής Απόφασης που επιστρέφει από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ πρωτοκολλείται, παίρνει ΑΔΑ και δημοσιεύεται. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.