Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Διδασκόντων σε Κολλέγια

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Διδασκόντων σε Κολλέγια
Από ποιους παρέχεται Υπουργείο Παιδείας Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς Τμήμα Κολλεγίων
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 3
Κόστος σε ευρώ 50

Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Διδασκόντων σε Κολλέγια

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 15 Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α') όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο Θ8 της παραγράφου Θ του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α')

Τρόπος διεκπεραίωσης

Με προσέλευση του ενδιαφερόμενου στην υπηρεσία, μέσω ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών,με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Παράβολο των 50 ευρώ υπέρ του δημοσίου

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αντίγραφο Πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Αντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Πράξη Ισοτιμίας Τίτλου Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Βεβαίωση του Συμπράττοντος Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του στοιχείου β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν.3696/2008 ότι ο διδάσκων έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού στο ίδρυμα της Αλλοδαπής. (Εφόσον δεν κατατίθεται πράξη ισοτιμίας τίτλου σπουδών της Αλλοδαπής) κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Αντίγραφο ΑΔΤ/ Διαβατηρίου κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Δήλωση του Ν.1599/1986 περί μη καταδίκης για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Παράβολο ποσού 50 ευρώ υπέρ του δημοσίου κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Αίτηση εγγραφής στο μητρώο διδασκόντων σε κολλέγια
10

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών Παραλαβή του φακέλου με αριθμό πρωτοκόλλου από το τμήμα κολλεγίων 1 εργάσιμη
2 Προσέλευση του ενδιαφερόμενου και κατάθεση της αίτησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας Έλεγχος ορθότητας και γνησιότητας των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών 1 με 2 εργάσιμες

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.