Αίτηση για τη Μεταδημότευση Ενηλίκου και την Ανάκτηση της Αρχικής Δημοτικότητας που Είχε ο Ίδιος ή οι Γονείς του

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αίτηση για τη Μεταδημότευση Ενηλίκου και την Ανάκτηση της Αρχικής Δημοτικότητας που Είχε ο Ίδιος ή οι Γονείς του
Από ποιους παρέχεται ΚΕΠ
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 3-5
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή Δημοτολόγιο

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη μεταδημότευση ενηλίκου και την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του,μέσω του ΚΕΠ.

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ 415.pdf

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη μεταδημότευση για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο τρόπος υποβολής του αιτήματος είναι ηλεκτρονικός και πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ. Η διαβίβαση του αιτήματος καθώς και η παραλαβή του τελικού εγγράφου, γίνεται μέσω τηλεομοιοτυπίας.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Aitisi.pdf

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δεν απαιτείται η υποβολή παραβόλου εκ μέρους του πολίτη.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Προσκόμιση από τον αιτούντα
2 Πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας από όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει. Κατάθεση από τον αιτούντα/ Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
3 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986- Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να δηλώνεται η εφάπαξ χρήση της δυνατότητας αυτής.  Ενσωματωμένη στο έντυπο της αίτησης
4 Ληξιαρχική πράξη γέννησης. Κατάθεση από τον αιτούντα/ Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
5 Ληξιαρχική πράξη γάμου (επί εγγάμων). Κατάθεση από τον αιτούντα/ Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

Διαδικασίες

1η Περίπτωση - Κατάθεση Δικαιολογητικών από τον Αιτούντα

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. πολίτης εξαρτάται από τον χρόνο αναμονής
2 Ο υπάλληλος ΚΕΠ αφού προβεί στον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας του πολίτη,παραλαμβάνει και ελέγχει τα προσκομιζόμενα απ' αυτόν δικαιολογητικά. ΦΕΚ 415/Β΄/05.04.2006 Πολίτης/Υπάλληλος 5 λεπτά
3 Εάν τα δικαιολoγητικά είναι πλήρη, ο υπάλληλος ΚΕΠ, προβαίνει στην ηλεκτρονική συμπλήρωση και πρωτοκόλληση της αίτησης, δημιουργώντας ένα νέο φάκελο στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ. Στη συνέχεια, παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου της υποβληθείσας αίτησής του. ΦΕΚ 415/Β΄/05.04.2006 Υπάλληλος /Πολίτης 5 λεπτά
4  O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με τηλεομοιοτυπία. ΦΕΚ 415/Β΄/05.04.2006 Υπάλληλος 2 λεπτά
5 Ο αρμόδιος Φορέας, αφού προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και της αίτησης, κάνει την μεταδημότευση και διαβιβάζει το πιστοποιητικό στο ΚΕΠ. ΦΕΚ 415/Β΄/05.04.2006 Υπάλληλος 2 ημέρες
6 Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα, το οποίο και καταχωρεί ως εισερχόμενο στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ. ΦΕΚ 415/Β΄/05.04.2006 Υπάλληλος 2 λεπτά
7 Ο υπάλληλος ΚΕΠ μέσω τηλεφώνου ενημερώνει τον πολίτη ότι η διαδικασία της μεταδημότευσης ολοκληρώθηκε και ότι μπορεί να προσέλθει στο ΚΕΠ για την παραλαβή του εγγράφου-πιστοποιητικού, που βεβαιώνει την μεταδημότευση. Υπάλληλος /Πολίτης 2 λεπτά
8 Ο πολίτης, προσέρχεται στο ΚΕΠ που υπέβαλε την αίτηση του και παραλαμβάνει το Πιστοποιητικό. Υπάλληλος /Πολίτης 2 λεπτά
9 Ο υπάλληλος ΚΕΠ ολοκληρώνει την υπόθεση στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ, γεγονός που αποτελεί τον τερματισμό της διαδικασίας. Υπάλληλος 2 λεπτά

2η Περίπτωση - Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του, προσκομίζοντας μέρος των δικαιολογητικών. πολίτης εξαρτάται από τον χρόνο αναμονής
2 Ο υπάλληλος ΚΕΠ αφού προβεί στον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας του πολίτη,παραλαμβάνει και ελέγχει τα προσκομιζόμενα απ' αυτόν δικαιολογητικά. ΦΕΚ 415/Β΄/05.04.2006 Πολίτης/Υπάλληλος 5 λεπτά
3 Στη συνέχεια ο υπάλληλος ΚΕΠ, προβαίνει στην ηλεκτρονική συμπλήρωση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων των δικαιολογητικών που αναζητούνται και της αίτησης για την μεταδημότευση , δημιουργώντας νέους φακέλους στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ και παραδίδει στον πολίτη τις βεβαιώσεις υποβολής των αιτημάτων του , όπου στην καθεμία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου της υποβληθείσας αίτησης του. ΦΕΚ 415/Β΄/05.04.2006 Υπάλληλος /Πολίτης 10 λεπτά
4  O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία στον εκάστοτε Φορέα την ανάλογη αίτηση για κάθε δικαιολογητικό που αναζητείται αυτεπάγγελτα. ΦΕΚ 415/Β΄/05.04.2006 Υπάλληλος 10 λεπτά
5 Ο εκάστοτε αρμόδιος Φορέας, αφού προβεί στον έλεγχο της αίτησης, εκδίδει το ανάλογο έγγραφο και το διαβιβάζει στο ΚΕΠ με τηλεομοιοτυπία. ΦΕΚ 415/Β΄/05.04.2006 Υπάλληλος 2 ημέρες
6 Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει τα έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς , τα οποία και καταχωρεί ως εισερχόμενα στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ. ΦΕΚ 415/Β΄/05.04.2006 Υπάλληλος 5 λεπτά
7  O υπάλληλος ΚΕΠ αφού συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά , αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με τηλεομοιοτυπία.. ΦΕΚ 415/Β΄/05.04.2006 Υπάλληλος 2 λεπτά
8 Ο αρμόδιος Φορέας, αφού προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και της αίτησης, κάνει την μεταδημότευση και διαβιβάζει το πιστοποιητικό στο ΚΕΠ. ΦΕΚ 415/Β΄/05.04.2006 Υπάλληλος 2 ημέρες
9 Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα, το οποίο και καταχωρεί ως εισερχόμενο στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ. Υπάλληλος 2 λεπτά
10 Ο υπάλληλος ΚΕΠ μέσω τηλεφώνου ενημερώνει τον πολίτη ότι η διαδικασία της μεταδημότευσης ολοκληρώθηκε και ότι μπορεί να προσέλθει στο ΚΕΠ για την παραλαβή του εγγράφου-πιστοποιητικού, που βεβαιώνει την μεταδημότευση. Υπάλληλος /Πολίτης 2 λεπτά
11 Ο πολίτης, προσέρχεται στο ΚΕΠ που υπέβαλε την αίτηση του και παραλαμβάνει το Πιστοποιητικό. Υπάλληλος /Πολίτης 2 λεπτά
12 Ο υπάλληλος ΚΕΠ ολοκληρώνει την υπόθεση στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ, γεγονός που αποτελεί τον τερματισμό της διαδικασίας. Υπάλληλος 2 λεπτά

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Δημοτολόγιο Δήμου, Ληξιαρχείο Δήμου

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Δημοτολόγιο άλλου Δήμου, Ληξιαρχείο άλλου Δήμου