Αίτηση μεταγραφής

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αίτηση μεταγραφής
Από ποιους παρέχεται Υποθηκοφυλακείο
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Υποθηκοφυλακείο

Σχετική Νομοθεσία

Οι λεπτομέρειες λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων ρυθμίζονται από τα κάτωθι νομοθετήματα, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα:

α) Κανονιστικό Διάταγμα της 19/23 Ιουλ. 1941 Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων των A.Ν. 434/1937, 1933/1939, 2182/1940 και 2532/1940 "περί οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους".
β) Ν.Δ. 4201 της 19/19 Σ/βρίου 1961 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους και διατάξεων τινών περί Συμβολαιογράφων (ΦΕΚ Α' 175).
γ) Βασιλικόν Διάταγμα υπ'αρίθ. 533 της 14/21 Σεπτ. 1963 (ΦΕΚ Α' 147) Περί εκτελέσεως του άρθρ.10 του Ν.Δ. υπ'αριθ. 4201/61.
δ) Νόμος 325 της 25/28.5.1976: Περί καθορισμούτων εισπραττομένων εν τοις αμίσθοις και εμμίσθοις Υποθηκοφυλακείοις δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου και των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, τροποποιήσεως του Ν.Δ. 811/1971 και του Ν. 294/1976 και άλλων τινών διατάξεων. (ΦΕΚ Α' 125)
ε) Ν.Δ. 811 της 18/19.1.1971. Περί τροποποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Α.Ν. 153)1967 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 19)23 Ιουλίου 1941 Κανονιστικού Διατάγματος "περί Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων του Κράτους". (ΦΕΚ Α' 9)


Τρόπος διεκπεραίωσης

Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν την αίτηση μεταγραφής μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά (περίληψη μεταγραφής, συμβόλαιο, δήλωση φόρου μεταβόβασης κ.λπ.) στο αρμόδιο κατά τόπο Υποθηκοφυλακείο ή μπορούν να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως και καταβάλλουν τα σχετικά τέλη.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μορφή εντύπου. Τα σχετικά έντυπα ετοιμάζονται είτε από το συμβολαιογράφο είτε από το δκηγόρο μαζί με τα σχετικά δικαολογητικά και παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο για τη μεταγραφή μαζί με τη σχετική αίτηση ή αποστέλλονται ταχυδρομικά κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση
2 Περίληψη
3 Συμβόλαιο/απόφαση
4 Δήλωση φόρου
5 Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Μετάβαση στο Υποθηκοφυλακείο
2 Κατάθεση αίτησης μεταγραφής Υπάλληλος Διαχείρισης 5 λεπτά
3 Έλεγχος Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών μεταγραφής Υπάλληλος Διαχείρισης

Προϊστάμενος

5 - 15 λεπτά
4 Παράδοση απόδειξης κατάθεσης Υπάλληλος Διαχείρισης 1 λεπτό