Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων - Κανονικές Εγκαταστάσεις

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων - Κανονικές Εγκαταστάσεις
Από ποιους παρέχεται Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (Πρωήν Δ/νσεις Γεωργίας) -- Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
Σε ποιους παρέχεται Κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμοι 4056/2012, 4235/2014 & 4351/2015
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

ΝΕΟ !!! ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -- ΝΟΜΟΣ 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄ - 4-12-2015)[1]

Με τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου, στο άρθρο 12, παρατείνεται η παραμονή των σταβλικών εγκαταστάσεων εντός των οικισμών. Λεπτομέρειες εφαρμογής για τη νομιμοποίηση της λειτουργίας θα εκδοθούν και θα εφαρμοστούν με νέα ΚΥΑ.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΤΑΒΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αφορά τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (περιγράφεται στη νομοθεσία ως Κατηγορία Τρίτη ή (3).

Η αδειοδότηση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων προϋποθέτει τον έλεγχο και την τήρηση των γενικών και ειδικών όρων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με:

-την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων

-την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

-την μέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

-την ιδιοκτησία και τις νόμιμες χρήσεις γης

-την προστασία των δασών.

Σχετική Νομοθεσία

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι ο ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄ / 12-3-2012), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α΄ / 11-2-2014)

και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους 1464/67426/13-6-2012 με ΑΔΑ :Β4Λ0Β-ΓΣΦ & 2025/113925/12-9-2014 με ΑΔΑ :697ΠΒ-Ι2Σ.

Η τήρηση των περιβαλλοντικών περιορισμών επιβάλλεται από την ΚΥΑ 46296 (ΦΕΚ 2002 Β΄ / 14-8-2013) σε συνδυασμό με την κατηγοριοποίηση που ορίζεται από την ΚΥΑ 65150/1780 (ΦΕΚ 3089 Β΄ / 4-12-2013), ανάλογα με το μέγεθος της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης-εγκατάστασης.

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται σε ΠΠΔ, είναι υποχρεωμένες να τηρούν αθροιστικά, κατά τη φάση λειτουργίας τους ΚΟΓΠ 2000 , ΚΟΓΠ 2004 και τους ΚΟΓΠ 2015.

Συναφής είναι και η 2360/132394 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2992 Β΄ / 5-11-2014) που προβλέπει τον τρόπο και τις κυρώσεις για τις κτηνοτροφικές μονάδες που λειτουργούν παράνομα.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εφαρμόζεται η δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους περιφερειακών ενοτήτων εντός των ορίων των οποίων είναι εγκατεστημένες οι κτηνοτροφικές μονάδες, η οποία αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής των κτηνοτρόφων με δημόσια υπηρεσία &

Η αλλαγή της διαδικασίας αδειοδότησης, από το σχήμα «πρώτα έλεγχος και μετά αδειοδότηση» στο σχήμα: '' προέγκριση αδειοδότησης, με την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και την ανάληψη της υποχρέωσης τήρησης από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο των απαιτήσεων και προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος. Κατόπιν έλεγχος των δηλωθέντων δεσμεύσεων και προϋποθέσεων μετά από αυτοψία και οριστική αδειοδότηση ''.

Η υποβολή φακέλου με πλήρη δικαιολογητικά (βλέπε δικαιολογητικά) είναι το πρώτο στάδιο για την έκδοση προέγκρισης εγκατάστασης. Δεύτερο στάδιο είναι η κατασκευή της εγκατάστασης υπό τον όρο των οριζομένων από τη νομοθεσία σχετικών δεσμεύσεων και τρίτο στάδιο ο έλεγχος από την αρμόδια Επιτροπή σταβλισμού και αδειοδότηση εφόσον συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Είναι πλέον σαφές ότι υπάρχουν ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες και απαραίτητο είναι, πριν από οποιαδήποτε ενέργεια και πριν τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι να λαμβάνουν πληροφορίες και συμβουλές  από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Η υποβολή του φακέλου που θα περιέχει απαραιτήτως όλα τα σχετικά δικαιολογητικά γίνεται στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ( πρώην Δ/νσεις Γεωργίας ) αδαπάνως.

  • Τα τυποποιημένα χρησιμοποιούμενα έντυπα (φόρμες του ΥΠΑΑΤ) παρέχονται ακολούθως από την ιστοσελίδα.
  • Η άδεια προέγκρισης εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ 8, του νόμου 4351/2015, έχει ισχύ για ένα (1) χρόνο για τις κανονικές περιπτώσεις και δύο (2) χρόνια για τις περιπτώσεις σταβλικών εγκαταστάσεων σε περιοχές που υπάγονται στη Δασική νομοθεσία ( άρθρο 46 , ν. 998/1979 , ΦΕΚ 289 Α΄ ).

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1 Αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ)
2.α Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατηγορίας Α1 & Α2)

Κατάθεση από τον αιτούντα (μόνο για Α1 & Α2)
2.β Δήλωση Ανάληψης Π.Π.Δ. -- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (για κτηνοτροφικές

εγκαταστάσεις κατηγορίας Β)

Κατάθεση από τον αιτούντα (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ)
2.β.1 Βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης περί υπαγωγής ή μη

της έκτασης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σε συγκεκριμένες

δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού.

Κατάθεση από τον αιτούντα (Συνημμένο στις ΠΠΔ)
2.β.2 Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης (καθώς και την τελεσιδικία της)

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 998/79, όπως ισχύει, εφόσον δεν

υφίσταται στην περιοχή κυρωμένος δασικός χάρτης ή απόσπασμα

του εν λόγω κυρωμένου χάρτη.

Κατάθεση από τον αιτούντα (Συνημμένο στις ΠΠΔ)
2.β.3 Εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες, για έργα που

εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄)

Κατάθεση από τον αιτούντα (Συνημμένο στις ΠΠΔ)
2.β.4 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (εάν υπάρχει) Κατάθεση από τον αιτούντα (Συνημμένο στις ΠΠΔ

εάν υπάρχει)

2.β.5 Απόφαση του Περιφερειάρχη, με τυχόν πρόσθετους όρους

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του

Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄), για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που

χωροθετούνται σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.

Κατάθεση από τον αιτούντα (Συνημμένο στις ΠΠΔ,

δικαιολογητικό μόνο για τις περιοχές NATURA 2000)

3 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με προσυμπληρωμένο

κείμενο για τις υποχρεώσεις του αιτούντος και τη γνώση της

ισχύουσας νομοθεσίας.

Κατάθεση από τον αιτούντα (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ)
4 Έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου (που θα περιγράφει τον τρόπο

λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και την ικανοποίηση

των δεδομένων για την καλή διαβίωση των ζώων)

Κατάθεση από τον αιτούντα (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ)
5 Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα

συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 1987) και διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα

με τις ισχύουσες προδιαγραφές για όλες τις κατηγορίες των

     κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

     Χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 1:5.000 με σημειωμένη

     τη θέση της εγκατάστασης.

Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια, σύμφωνα με τη συναφή

και παράλληλη σχετική νομοθεσία.

Κατάθεση από τον αιτούντα
ΦΑΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
1 Κατάθεση αίτησης για έκδοση άδεια εγκατάστασης από τον ενδιαφερόμενο

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Κατάθεση από τον αιτούντα (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ)
2 Άδεια προέγκρισης εγκατάστασης Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Το αποδεικτικό της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας στην

αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση των  φυσικών προσώπων

   ή το καταστατικό σύστασης και τις τυχόν τροποποιήσεις του

   με το ΦΕΚ  δημοσίευσής τους στην περίπτωση των

   νομικών προσώπων

Κατάθεση από τον αιτούντα (Σε περίπτωση που δεν

κατατεθεί κατά την ημέρα που θα υποβληθεί ο φάκελος,

θα πρέπει οπωσδήποτε να παραδοθεί στην Επιτροπή

Σταβλισμού κατά την ημέρα της αυτοψίας στην

κτηνοτροφική εγκατάσταση)

4 Τίτλους ιδιοκτησίας:

·  συμβόλαιο και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού   ή

·  συμβολαιογραφική  πράξη   ενοικίασης   με  μεταγραφή   στο  οικείο υποθηκοφυλακείο ή

·  απόφαση παραχώρησης ή

·  απόφαση ενοικίασης

Κατάθεση από τον αιτούντα (Σε περίπτωση που δεν

κατατεθεί κατά την ημέρα που θα υποβληθεί ο φάκελος,

θα πρέπει οπωσδήποτε να παραδοθεί στην Επιτροπή

Σταβλισμού κατά την ημέρα της αυτοψίας στην

κτηνοτροφική εγκατάσταση)

5 Έγγραφα νομιμότητας υφιστάμενων κτιρίων :

·  οικοδομική άδεια όπου απαιτείται και να αποδεικνύεται το πέρας εργασιών ή

·  απαλλαγή από την έκδοση οικοδομικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία ή

·  απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή

·  δήλωση αυθαιρέτου (ν. 4178)

Κατάθεση από τον αιτούντα (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ)

Διαδικασίες

Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
Α Για την άδεια προέγκρισης εγκατάστασης
1 Κατάθεση φακέλου με πλήρη δικαιολογητικά (περιγράφονται παραπάνω στο ΑΑ1 έως & ΑΑ6) ν. 4056, άρθρο 6 παρ. 4 &

ν. 4235, αρθρο 43 + ΚΥΑ 46296 ΦΕΚ 2002 Β΄/ 14-8-2015, άρθρο 4

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

της ΔΑΟΚ

ΑΜΕΣΑ (κατά προτεραιότητα)
2 Έλεγχος φακέλου & έκδοση προέγκρισης εγκατάστασης.

Εάν ο φάκελος είναι πλήρης εκδίδεται η σχετική άδεια.

Στην περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών

ενημερώνεται εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών ο ενδιαφερόμενος για τις εκκρεμότητες και την άμεση συμπλήρωση.

ν. 4056, άρθρο 6 παρ. 4 &

ν. 4235, αρθρο 43

ΚΥΑ 46296, ΦΕΚ 2002 Β΄,14-8-2013, Άρθρο 3 , παρ. 4α

ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΜΕΡΏΝ, υπό την προϋπόθεση της πληρότητας του φακέλου
Β Για την άδεια εγκατάστασης
1 Υποβολή αιτήματος του ενδιαφερομένου

συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά

της " ΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ''

ν. 4056, άρθρο 6 παρ. 5 &

ν. 4235, αρθρο 43

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΜΕΣΑ (κατά προτεραιότητα)
2 Έλεγχος της Επιτροπής σταβλισμού

στην κτηνοτροφική εγκατάσταση, το αργότερο 30 ημέρες,

μετά από το αίτημα του ενδιαφερομένου

ν. 4056, άρθρο 6 παρ. 5 &

ν. 4235, αρθρο 43

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ από την Αδεια προέγκρισης εγκατάστασης
3 Γνωμάτευση για την αδειοδότηση ή μη ν. 4056, άρθρο 6 παρ. 5 γ+δ &

ν. 4235, αρθρο 43

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΑΜΕΣΑ (κατά προτεραιότητα)
4 Έκδοση της άδειας εγκατάστασης ν. 4056, άρθρο 6 παρ. 5 γ+δ &

ν. 4235, αρθρο 43

ΑΑΑ -- ΔΑΟΚ ΑΜΕΣΑ (κατά προτεραιότητα)
5 *** Για την περίπτωση που δε συντρέχουν

οι όροι αδειοδότησης η νομοθεσία ορίζει επακριβώς τα ακόλουθα στο επόμενο εδάφιο 6

ν. 4056, άρθρο 6 παρ. 5 γ+δ σελ. 1453 &

ν. 4235, αρθρο 43 , παρ. 3 ζ.

σελ. 548

ΑΑΑ -- ΔΑΟΚ ΑΜΕΣΑ με γραπτή ενημέρωση

(κατά προτεραιότητα)

6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ν. 4235/2014, ΦΕΚ 32 Α΄

ζ) Οι περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 5 ενοποιούνται

σε μία περίπτωση β΄ ως εξής:

«β) Η επιτόπια διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων

λειτουργίας της κτηνοτροφικήςεγκατάστασης γίνεται

με αυτοψία και σύνταξη σχετικού πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή

σταυλισμού, εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αίτησης

για άδεια εγκατάστασης. Εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου

και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων, κατά

περίπτωση, πιστοποιήσεων ή εγκρίσεων, εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο

δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή τους δέκα (10) μήνες, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 46

του ν. 998/1979, η ΑΑΑ εκδίδει την άδεια εγκατάστασης, εφόσον διαπιστωθεί

η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και η ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος

φορέας και ο μηχανικός ή γεωτεχνικός, κατά το στάδιο της χορήγησης

άδειας προέγκρισης εγκατάστασης. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία ή έλλειψη δικαιολογητικών, η ΑΑΑ καλεί τον ενδιαφερόμενο να αποκαταστήσει ή να συμπληρώσει τις

διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός των ως άνω προθεσμιών.

Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας ή ελλιπούς

συμμόρφωσης ή μη τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 1

η αίτηση απορρίπτεται και σφραγίζονται οι τυχόν εγκαταστάσεις.»

Με την τροποποίηση του ν. 4351/2015,

στο άρθρο 33. παρ. 8, σελ. 9109

τροποποιείται το χρονικό διάστημα και οι 3 μήνες γίνεται 1 έτος

& οι 10 μήνες γίνονται 2 έτη.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

1) Τμήμα Περιβάλλοντος  &  Υδροοικονομίας της  Περιφερειακής Ενότητας 

2) Δ/νση Δημόσιας Υγείας &  Κοινωνικής  Μέριμνας της  Περιφερειακής Ενότητας 

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

1) Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου

2) Δ/νση Δασών

3) Αρχαιολογική Υπηρεσία

4) Δ/νση Υδάτων Αποκεντρωμένης Περιφέρειας (κατά περίπτωση)

5) Δ/νση ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Περιφέρειας (κατά περίπτωση)

6) Φορεάς Διαχείρησης (κατά περίπτωση)