Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων - Πρόχειρο Kατάλυμα

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων - Πρόχειρο Kατάλυμα
Από ποιους παρέχεται Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της περιφέρειας
Σε ποιους παρέχεται Κτηνοτρόφους
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμοι 4056/2012 & 4235/2014
Κόστος σε ευρώ Αδαπάνως

Περιγραφή Υπηρεσίας

Πρόκειται για ειδική κατηγορία σταβλικών εγκαταστάσεων που αφορά την εκτατική κτηνοτροφία και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους.

Ο ορισμός εκτατική κτηνοτροφία περιγράφεται στη Διευκρινιστική Εγκύκλιο 1464/67426/13-6-2012 στη σελίδα 9, όπως επίσης και στη Διευκρινιστική Εγκύκλιο 2025/113925/12-9-2014 στη σελίδα 4.

Περιλαμβάνει τα πρόχειρα καταλύματα ζώων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άδεια δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4067/2012).

Προϋποθέσεις και διαδικασίες για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που χαρακτηρίζονται ως πρόχειρα καταλύματα.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία τα πρόχειρα καταλύματα έχουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Με τον όρο πρόχειρα καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα ή δομική ξυλεία, είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες, ή τσιμεντόλιθους ή ξύλα ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών, εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μπορoύν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, δε διαθέτουν συστήματα χειρισμού υγρών αποβλήτων . (Ορισμός από τη διευκρινιστική εγκύκλιο 1464/67426/13-6-2012 με ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ, σελ. 7)

Τα πρόχειρα καταλύματα δεν έχουν περιορισμό ως προς τα τετραγωνικά μέτρα, υπάρχει όμως περιορισμός ως τη δυναμικότητα της μονάδας.

Σχετική Νομοθεσία

Με βάση τον αρχικό ν. 4056/2012, όπως τροποποιήθηκε από τους ν. 4235/2014 & ν. 4351/2015 και ισχύει σήμερα.

Για τους νόμους 4056 & 4235, έχουν εκδοθεί Διευκρινιστικές Εγκύκλιοι.

Για πλήρη στοιχεία της νομοθεσίας των σταβλικών εγκαταστάσεων, βλέπε στον ιστότοπο ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εφαρμόζεται η δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους περιφερειακών ενοτήτων εντός των ορίων των οποίων είναι εγκατεστημένες οι κτηνοτροφικές μονάδες, η οποία αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής των κτηνοτρόφων με δημόσια υπηρεσία &

Η αλλαγή της διαδικασίας αδειοδότησης, από το σχήμα «πρώτα έλεγχος και μετά αδειοδότηση» στο σχήμα: '' προέγκριση αδειοδότησης, με την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και την ανάληψη της υποχρέωσης τήρησης από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο των απαιτήσεων και προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος. Κατόπιν έλεγχος των δηλωθέντων δεσμεύσεων και προϋποθέσεων μετά από αυτοψία και οριστική αδειοδότηση ''.

Η υποβολή φακέλου με πλήρη δικαιολογητικά (βλέπε δικαιολογητικά) είναι το πρώτο στάδιο για την έκδοση προέγκρισης εγκατάστασης. Δεύτερο στάδιο είναι η κατασκευή της εγκατάστασης υπό τον όρο των οριζομένων από τη νομοθεσία σχετικών δεσμεύσεων και τρίτο στάδιο ο έλεγχος από την αρμόδια Επιτροπή σταβλισμού και αδειοδότηση εφόσον συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Είναι πλέον σαφές ότι υπάρχουν ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες και απαραίτητο είναι, πριν από οποιαδήποτε ενέργεια και πριν τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι να λαμβάνουν πληροφορίες και συμβουλές  από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Τα ΕΝΤΥΠΑ, η ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ & τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ είναι όμοια με αυτά στην αδειοδότηση για τις κανονικές εγκαταστάσεις.

Η υποβολή του φακέλου που θα περιέχει απαραιτήτως όλα τα σχετικά δικαιολογητικά γίνεται στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ( πρώην Δ/νσεις Γεωργίας ) αδαπάνως.

  • Τα τυποποιημένα χρησιμοποιούμενα έντυπα (φόρμες του ΥΠΑΑΤ) παρέχονται ακολούθως από την ιστοσελίδα.
  • Η άδεια προέγκρισης εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ 8, του νόμου 4351/2015, έχει ισχύ για ένα (1) χρόνο ως άδεια εγκατάστασης για τις κανονικές περιπτώσεις και δύο (2) χρόνια για τις περιπτώσεις σταβλικών εγκαταστάσεων σε περιοχές που υπάγονται στη Δασική νομοθεσία ( άρθρο 46 , ν. 998/1979 , ΦΕΚ 289 Α΄ ).

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1 Αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ)
2.α Δήλωση Ανάληψης Π.Π.Δ. -- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (για κτηνοτροφικές

εγκαταστάσεις κατηγορίας Β)

Κατάθεση από τον αιτούντα (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ)
2.α.1 Βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης περί υπαγωγής ή μη

της έκτασης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σε συγκεκριμένες

δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού.

Κατάθεση από τον αιτούντα (Συνημμένο στις ΠΠΔ)
2.α.2 Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης (καθώς και την τελεσιδικία της)

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 998/79, όπως ισχύει, εφόσον δεν

υφίσταται στην περιοχή κυρωμένος δασικός χάρτης ή απόσπασμα

του εν λόγω κυρωμένου χάρτη.

Κατάθεση από τον αιτούντα (Συνημμένο στις ΠΠΔ)
2.α.3 Εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες, για έργα που

εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄)

Κατάθεση από τον αιτούντα (Συνημμένο στις ΠΠΔ)
2.α.4 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (εάν υπάρχει) Κατάθεση από τον αιτούντα (Συνημμένο στις ΠΠΔ

εάν υπάρχει)

2.α.5 Απόφαση του Περιφερειάρχη, με τυχόν πρόσθετους όρους

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του

Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄), για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που

χωροθετούνται σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.

Κατάθεση από τον αιτούντα (Συνημμένο στις ΠΠΔ,

δικαιολογητικό μόνο για τις περιοχές NATURA 2000)

3 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με προσυμπληρωμένο

κείμενο για τις υποχρεώσεις του αιτούντος και τη γνώση της

ισχύουσας νομοθεσίας.

Κατάθεση από τον αιτούντα (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ)
4 Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα

συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 1987) και διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα

με τις ισχύουσες προδιαγραφές για όλες τις κατηγορίες των

     κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

     Χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 1:5.000 με σημειωμένη

     τη θέση της εγκατάστασης.

Κατάθεση από τον αιτούντα
ΦΑΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
1 Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών και όχι περισσότερο από ένα χρόνο,

ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος υποβάλλει αίτημα προς τη ΔΑΟΚ για αυτοψία

από την Επιτροπή Σταβλισμού, για να διαπιστωθεί αν συντρέχουν όλες οι

προϋποθέσεις νομιμότητας και η εγκατάσταση να αδειοδοτηθεί, μαζί με

Κατάθεση από τον αιτούντα (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ)
2 Το αποδεικτικό της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας στην

αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση των  φυσικών προσώπων

   ή το καταστατικό σύστασης και τις τυχόν τροποποιήσεις του

   με το ΦΕΚ  δημοσίευσής τους στην περίπτωση των

   νομικών προσώπων και

Κατάθεση από τον αιτούντα (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ)
3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ:

·  συμβόλαιο και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού   ή

·  συμβολαιογραφική  πράξη   ενοικίασης   με  μεταγραφή   στο  οικείο υποθηκοφυλακείο ή

·  απόφαση παραχώρησης ή

·  απόφαση ενοικίασης

Κατάθεση από τον αιτούντα (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ)

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση φακέλου με πλήρη δικαιολογητικά ν. 4056, άρθρο 6 παρ. 4 &

ν. 4235, αρθρο 43 + ΚΥΑ 46296 ΦΕΚ 2002 Β΄/ 14-8-2015, άρθρο 4

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΜΕΣΑ (κατά προτεραιότητα)
2 Έλεγχος φακέλου & έκδοση προέγκρισης εγκατάστασης ν. 4056, άρθρο 6 παρ. 4 &

ν. 4235, αρθρο 43

ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΜΕΡΏΝ
3 Υποβολή αιτήματος του ενδιαφερομένου

συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά

της " ΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ''

ν. 4056, άρθρο 6 παρ. 5 &

ν. 4235, αρθρο 43

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΜΕΣΑ (κατά προτεραιότητα)
3 Έλεγχος της Επιτροπής σταβλισμού

στην κτηνοτροφική εγκατάσταση

μετά από το αίτημα του ενδιαφερομένου

ν. 4056, άρθρο 6 παρ. 5 &

ν. 4235, αρθρο 43

ν. 4351, άρθρο 33, παρ. 8

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ Εντός τριάντα (30) ημερών από το αίτημα του ενδιαφερομένου και τη γνωστοποίηση για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής.

Το αργότερο σε χρονικό διάστημα ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ από την Αδεια προέγκρισης εγκατάστασης

4 Γνωμάτευση για την αδειοδότηση ή μη ν. 4056, άρθρο 6 παρ. 5 γ+δ &

ν. 4235, αρθρο 43

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΑΜΕΣΑ (κατά προτεραιότητα)
5 Έκδοση της άδειας εγκατάστασης ν. 4056, άρθρο 6 παρ. 5 γ+δ &

ν. 4235, αρθρο 43

ΑΑΑ -- ΔΑΟΚ ΑΜΕΣΑ (κατά προτεραιότητα)
6 *** Για την περίπτωση που δε συντρέχουν οι όροι αδειοδότησης η διαδικασία προβλέπει

τη σφράγιση της εγκατάστασης μετά την προθεσμία του ενός (1) έτους, που η

άδεια προέγκρισης εγκατάστασης έχει ισχύ.

ν. 4056, άρθρο 6 παρ. 5 γ+δ σελ. 1453 &

ν. 4235, αρθρο 43 , παρ. 3 ζ.

σελ. 548

ΑΑΑ -- ΔΑΟΚ ΑΜΕΣΑ με γραπτή ενημέρωση

(κατά προτεραιότητα)

7 Εάν δεν υπάρχει κανενός είδους συμμόρφωση ως προς την ισχύουσα

νομοθεσία, επιβάλλονται κυρώσεις

ν. 4056, άρθρο 10, όπως τροποποιήθηκε από το

ν. 4235 + ΚΥΑ 2360/132394 ΦΕΚ 2992 Β΄ , 5-11-2014

ΑΑΑ -- ΔΑΟΚ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

1) Τμήμα Περιβάλλοντος  &  Υδροοικονομίας της  Περιφερειακής Ενότητας

2) Δ/νση Δημόσιας Υγείας &  Κοινωνικής  Μέριμνας της  Περιφερειακής Ενότητας 

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

1) Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου

2) Δ/νση Δασών

3) Αρχαιολογική Υπηρεσία

4) Δ/νση Υδάτων Αποκεντρωμένης Περιφέρειας (κατά περίπτωση)

5) Δ/νση ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Περιφέρειας (κατά περίπτωση)

6) Φορεάς Διαχείρησης (κατά περίπτωση)