Αδειοδότηση ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αδειοδότηση ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Από ποιους παρέχεται Υπουργείο Παιδείας
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) αιτούνται τη χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Α/θμιας Εκπαίδευσης, υποβάλλοντας φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

  • Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:
  1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

# Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών να αναγράφει:

α) ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού

β) ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς

δ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

ε) τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.

  1. Ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος.

# Φορολογική ενημερότητα του αιτούντος. # Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου:

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης

β) περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης ή

γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

Τα έγγραφα των ανωτέρω α), β) και γ) υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

  1. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ1 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄) και στην περ.4 της παρ.3 του αρ.6 του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄). Ο εν λόγω τίτλος πρέπει να αποτελείται από το όνομα του φυσικού προσώπου που αιτείται την άδεια και τον τύπο της εκπαίδευσης για την παροχή της οποίας υποβάλλεται η αίτηση περί χορήγησης αδείας.

# Παράβολο (Διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3444), σύμφωνα με την με αρ.34566/ΙΑ Υ.Α. (ΦΕΚ 756/Β/3-04-2013) «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».  • Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου που συνοδεύεται από:
  1. Επίσημο αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο πρέπει να προκύπτει:

- ότι η έδρα του ευρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

- ότι ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης .

- το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί νόμιμα το νομικό πρόσωπο που αιτείται την άδεια.

2) Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των μεταβολών του νομικού προσώπου.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου.

4) Φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου.

5) Δηλώσεις του ν. 1599/1986 όλων των μετόχων ή των εταίρων του νομικού προσώπου, εκτός των ΝΠΔΔ, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής τους, στις οποίες θα αναγράφεται ότι οι δηλούντες :

  • δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή κληρικού.6) Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου:

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και

β) περί μη κήρυξής του σε κατάσταση πτώχευσης ή

γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, στο οποίο το νομικό πρόσωπο έχει την έδρα του, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση των μελών του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

Τα έγγραφα των ανωτέρω α), β) και γ) υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

7) Παράβολο (Διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3444), σύμφωνα με την με αρ.34566/ΙΑ Υ.Α. (ΦΕΚ 756/Β/3-04-2013) «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει επιπρόσθετα:

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής του, στην οποία θα αναγράφεται ότι:

α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή κληρικού.

β) δεν έχει καταδικασθεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα, (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) δεν έχει απολυθεί από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους

πειθαρχικούς.

δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας

λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

ε) δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας του για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

2) Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου με βεβαίωση περί

του γνήσιου της υπογραφής του, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει, για λογαριασμό του

νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, τον διακριτικό τίτλο που το τελευταίο θα χρησιμοποιήσει στον

φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ1 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ

  1. Α΄) και στην περ.4 της παρ.3 του αρ.6 του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄).

Ο εν λόγω τίτλος πρέπει να αποτελείται από τον διακριτικό τίτλο του νομικού προσώπου μαζί με τον τύπο εκπαίδευσης για την παροχή της οποίας υποβάλλεται η αίτηση περί χορήγησης άδειας.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα του νομίμου εκπροσώπου.

4) Φορολογική ενημερότητα του νομίμου εκπροσώπου.

5) Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου:

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και

β) περί μη πτώχευσής του ή

γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

Τα έγγραφα των ανωτέρω α), β) και γ) υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.  • Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:

1) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων.

2) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται για τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.

3) Παράβολο (Διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3444), σύμφωνα με την με αρ.34566/ΙΑ Υ.Α. (ΦΕΚ 756/Β/3-04-2013) «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις χορήγησης, οι ενδιαφερόμενοι φορείς, οι οποίοι αιτούνται την χορήγηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ ιδιοκτησίας τους, πρέπει να προσκομίσουν και αντίγραφο της άδειας ΜΦΠΑΔ.

Βήματα Διαδικασίας

1. Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν στην Υπηρεσία μας μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: α) φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά προαναφέρονται) και β) φάκελο με τα δικαιολογητικά για τις κτηριολογικές προϋποθέσεις, τον οποίο η Υπηρεσία μας διαβιβάζει στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

2. Η Υπηρεσία μας:

α) ελέγχει τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τυχόν ελλείψεις.

β) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ΕΟΠΠΕΠ και αναμένει σχετική διατύπωση γνώμης.

γ) μετά τη συμπλήρωση του φακέλου και με τη διατύπωση θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ, προβαίνει στην έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

- Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

- Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.