Αιτήματα Δημοτών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αιτήματα Δημοτών
Από ποιους παρέχεται Δήμους
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 3979/2011

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο πολίτης καταχωρεί το αίτημά του μέσω σχετικής φόρμας στον δικτυακό τόπο του Δήμου. Το αίτημα παραλαμβάνει ηλεκτρονικά η αρμόδια για την διεκπεραίωσή του Υπηρεσία. Προγραμματίζονται και εκτελούνται οι απαραίτητες εργασίες. Με την διεκπεραίωση του αιτήματος ο πολίτης ενημερώνεται σχετικά.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 3979 του 2011 - "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις", άρθρο 5, παρ. 2 και άρθρο 10, παρ. 1. Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, ΦΕΚ 2147Β/26-9-11, "Ανάπτυξη, ενοποίηση και πιστοποίηση δημοτικών διαδικτυακών τόπων" - ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4, άρθρο 2, παρ 3, εδάφιο β.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η υποβολή των αιτημάτων, όσο και η απάντησή τους γίνονται ηλεκτρονικά. Δεν απαιτείται έγγραφη επικοινωνία, εκτός αν κάτι τέτοιο ζητήσει ο πολίτης.

Στην περίπτωση αυτή ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίσει στην Υπηρεσία τα στοιχεία του.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σε περίπτωση μη ύπαρξης σύνδεσης στο Internet από το Δημότη συμπληρώνεται έντυπη αίτηση καταγραφής της βλάβης και καταχώρησής της πό το Κεντρικό Πρωτόκολλο

Δικαιολογητικά

Ταυτότητα στην περίπτωση που η αίτηση γίνεται γραπτώς.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο πολίτης καταχωρεί το αίτημα του ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής εφαρμογής από το Portal του Δήμου. Το αίτημα μπορεί να καταχωρηθεί και τηλεφωνικά ή και μέσω της αποστολής SMS
2 Ο υπάλληλος που χειρίζεται το κεντρικό πρωτόκολλο καταχωρεί το αίτημα Υπάλληλος Πρωτοκόλλου 1 λεπτό
3 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών χρεώνει το αίτημα στην αρμόδια προς επίλυση και εξέταση υπηρεσία (π.χ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Υ. 1 λεπτό
4 Σε περίπτωση που το αίτημα δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου αλλά κάπου αλλού (π.χ. Περιφέρεια ή Αpοκεντρωμένη Διοίκηση) ενημερώνεται ο Δημότης μέσω sms και email και η επεξεργασία του αιτήματός του τερματίζεται Αρμόδιος Υπάλληλος 2 λεπτά
5 Εφόσον το αίτημα ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου και πιο συγκεκριμένα της Υπηρεσίας του, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης χρεώνει ηλεκτρονικά το αίτημα στο αρμόδιο για την διεκπεραίωσή του Τμήμα της Υπηρεσίας του. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Υ. 1 λεπτό
6 Ο αρμόδιος Προϊστάμενος του τμήματος που θα επιληφθεί του αιτήματος κατηγοριοποιεί το αίτημα και ενημερώνει τους υφισταμένου για τη διαδικασία επίλυσης (π.χ. συνεργεία αποκατάστασης) Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Τ.Υ. 5 λεπτά
7 Δίνονται στα συνεργεία τοπογραφικά δεδομένα προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Τ.Υ. 4 λεπτά
8 Τα συνεργεία σπεύδουν στον τόπο της βλάβης μαζί με αρμόδιο υπάλληλο (π.χ. μηχανικό) που με σχετική του έκθεση εισηγείται τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος και τη χρήση ή όχι ανταλλακτικών και πρώτων υλών για την αποκατάσταση της ζημιάς Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Τ.Υ. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα
9 Η αποκατάσταση ξεκινά παρουσία επιβλέποντος υπαλλήλου που έχει χρεωθεί το αίτημα Μηχανικός Τ.Υ. Ανάλογα το μέγεθος της βλάβης
10 Οι εργασίες ολοκληρώνονται. Ο επιβλέπων υπάλληλος ενημερώνει τη Διεύθυνση / Τμήμα του πως η βλάβη αποκαταστάθηκε Μηχανικός Τ.Υ. 2 λεπτά
11 Καταχωρείται στο σύστημα η τιμή "Ολοκλήρωση αιτήματος" Αρμόδιος Υπαλληλος 1 λεπτό
12 Ειδοποιείται ο Δημότης πως το πρόβλημα επιλύθηκε μέσω γραπτού SMS / email και η διαδικασία τερματίζεται επιτυχώς Αρμόδιος Υπαλληλος 1 λεπτό

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων και οι Διευθύνσεις Διαφάνειας και Επικοινωνίας με τους Δημότες

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας