Αλλαγή Επωνυμίας Δημόσιας Βιβλιοθήκης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αλλαγή Επωνυμίας Δημόσιας Βιβλιοθήκης
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης
Σε ποιους παρέχεται Δημόσιες Βιβλιοθήκες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 3149/2003
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Προσθήκη στην επωνυμία μιας Δημόσιας Βιβλιοθήκης του ονόματος ενός ευεργέτη.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 3149/2003 (εξουσιοδοτικές διατάξεις) και οι διατάξεις περί αρμοδιοτήτων του συμπράττοντος οργάνου των υπηρεσιών και οικονομικών επιβαρύνσεων.[1]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβολή αιτήματος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης για να προστεθεί στον τίτλο της το όνομα ενός ευεργέτη συνοδευόμενη από απόφαση του οικείου Εφορευτικού Συμβουλίου, μελέτη της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας και διερεύνηση της πλήρωσης των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος (εάν εν προκειμένω ο δωρητής έχει δωρίσει μεγάλο μέρος του υλικού της Βιβλιοθήκης ή τις εγκαταστάσεις, ήτοι ακίνητο), κατάρτιση, δημοσίευση και κοινοποίηση της απόφασης.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δεν απαιτούνται παράβολα.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτημα της Βιβλιοθήκης Κατάθεση από την Βιβλιοθήκη
2 Απόφαση-Γνωμοδότηση του Εφορευτικού Συμβουλίου Κατάθεση από την Βιβλιοθήκη

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αιτήματος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης συνοδευόμενη από απόφαση του οικείου Εφορευτικού Συμβουλίου Νόμος 3149/2003 Δημόσια Βιβλιοθήκη Δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος υποβολής του αιτήματος
2 Μελέτη της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας και διερεύνηση της πλήρωσης των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος Νόμος 3149/2003 Τμήμα Βιβλιοθηκών Το ταχύτερο δυνατόν
4 Κατάρτιση της απόφασης και υποβολής της στην ηγεσία για υπογραφή και παράλληλη αποστολή σημειώματος στις Οικονομικές Υπηρεσίες για το αδάπανο της διαδικασίας Νόμος 3149/2003 Τμήμα Βιβλιοθηκών και Οικονομικές Υπηρεσίες εξαρτάται από τον χρόνο υπογραφής των συμπραττόντων οργάνων
6 Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Οι ισχύουσες περί δημοσιευτέας ύλης διατάξεις Τμήμα Βιβλιοθηκών και Εθνικό Τυπογραφείο εξαρτάται από το νόμο περί δημοσίευσης ύλης
7 Ανάρτηση στη Διαύγεια Οι ισχύουσες περί διαφάνειας και δημοσιότητας διατάξεις Τμήμα Βιβλιοθηκών αμέσως μετά τη δημοσίευση
8 Κοινοποίηση στη Βιβλιοθήκη της αλλαγής της επωνυμίας της Νόμος 3149/2003 Τμήμα Βιβλιοθηκών αμέσως μετά την ανάρτηση στη Διαύγεια

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.