Αλλαγή Χρώματος Οχήματος και Χορήγηση Νέας Άδειας Κυκλοφορίας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αλλαγή Χρώματος Οχήματος και Χορήγηση Νέας Άδειας Κυκλοφορίας
Από ποιους παρέχεται Κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχήματος λόγω αλλαγής του χρώματος

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Μηχανογραφημένη άδεια κυκλοφορίας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις συμβεβλημένες τράπεζες 75 ευρώ για ΕΙΧ και 9 ευρώ για ΔΙΧ

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση  το παρόν έντυπο.Εάν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η  υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του  νόμιμου εκπροσώπου της  με την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού (επωνυμία, έδρα , σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια) και φωτοαντίγραφο του καταστατικού ή ΦΕΚ (Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο  όποιος δεν παρίσταται ). Από τον αιτούντα
2 Άδεια κυκλοφορίας οχήματος. Από τον αιτούντα
3 Παραστατικό καταβολής από τράπεζα συμβεβλημένη με την  Π.Ε. του  Τέλους αδείας 75 ευρώ για ΕΙΧ (Επιβατικά)  ή 9 ευρώ για ΔΙΧ (Δίκυκλα)  .

Δεν απαιτείται τέλος αδείας για οχήματα ΦΙΧ, ΛΙΧ, ΛΔΧ, ΕΔΧ

Από τον αιτούντα
4

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση της αίτησης και του παραστατικού πληρωμής του τέλους νέας άδειας από τον αιτούντα
2 'Ελεγχος δικαιολογητικών από την υπηρεσία
3 Εκτύπωση - χορήγηση της νέας άδειας κυκλοφορίας
4

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.