Ανάδειξη Αναδόχου για Υπηρεσίες Μετάφρασης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Ανάδειξη Αναδόχου για Υπηρεσίες Μετάφρασης
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Σε ποιους παρέχεται Μεταφραστικές Εταιρείες και Ιδιώτες Μεταφραστές
Νομοθετικό πλαίσιο Βλ. Σχετ. Νομοθεσία
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Το Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, ως η Ελληνική Μονάδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου «ΕΥΡΥΔΙΚΗ», στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από σύναψη σχετικής σύμβασης διάρκειας ενός έτους, υποχρεούται να προβεί στις μεταφράσεις μελετών από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα και αποσπασμάτων από την Eurypedia (περιγραφή ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος) από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα.

Σχετική Νομοθεσία

  1. Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19΄/τ.Α΄) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
  3. Π.Δ.114/2014 «Οργανισμός Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Π.Δ.113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τ.Α’).
  5. Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/τ.Α΄).
  6. Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-10-2011)
  7. Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  8. Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27-11-1995) Άρθρα 79 – 85 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
  9. Ν. 4013/2011: "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007) πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/15-9-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η Διεύθυνση προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός Προμηθειών για τις απ’ ευθείας αναθέσεις.

Υποβάλλονται προσφορές από εταιρείες και ιδιώτες.

Η Διεύθυνση αξιολογεί τις προσφορές χρησιμοποιώντας έμπειρα στελέχη της, με εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου των μεταφράσεων από και προς ελληνικά – αγγλικά, προκειμένου να ελεγχθούν τα δείγματα μεταφράσεων των υποψηφίων καθώς και αν πληρούν τις τυπικές προδιαγραφές των όρων της Πρόσκλησης.

Λαμβάνοντας υπόψη: 1. την ακρίβεια και ποιότητα της μετάφρασης, 2. τη συνάφεια του αναδόχου με τα Εκπαιδευτικά θέματα που χειρίζεται το δίκτυο «Ευρυδίκη», 3. τη συνέχεια ως προς το ύφος και τη συνάφεια που θα πρέπει να έχουν οι προς μετάφραση μελέτες και η Eurypedia, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και προδιαγραφές και 4. το χρόνο παράδοσης των μεταφράσεων βάσει των συμβατικών μας υποχρεώσεων, η Διεύθυνσή μας εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα την κατακύρωση των υπηρεσιών μετάφρασης στην εταιρεία που πληρεί τις προδιαγραφές.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Υποβολή οικονομικής προσφοράς με συμπλήρωση του ΠΙΝΑΚΑ της Πρόσκλησης Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Υποβολή δειγμάτων μετάφρασης Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Υποβολή βιογραφικού σημειώματος λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς όρους της Πρόσκλησης Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.