Ανάθεση Αυτοδύναμου Διδακτικού Έργου σε μέλος ΕΔΙΠ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ανάθεση Αυτοδύναμου Διδακτικού Έργου σε μέλος ΕΔΙΠ
Από ποιους παρέχεται Γραμματεία Τμήματος
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.4009/2011, Ν.4186/2013, Γνωμοδότηση αριθμ. 1891/2015 της Νομικής Επιτροπής Α.Π.Θ.
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 2 μήνες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Ν.4009/2011, Ν.4186/2013, Γνωμοδότηση αριθμ. 1891/2015 της Νομικής Επιτροπής Α.Π.Θ.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφη αίτηση ενδιαφερόμενου/ης

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Βιογραφικό Σημείωμα Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Διδακτική Πρόταση Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης από τον Ενδιαφερόμενο/η στην αρμόδια Γραμματεία Τμήματος
2 Διαβίβαση Αίτησης στον αρμόδιο Τομέα του Τμήματος
3 Αιτιολογημένη Εισήγηση του Τομέα στη Συνέλευση του Τμήματος
4 Έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος
5 Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος στη Σύγκλητο
6 Έγκριση από τη Σύγκλητο

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.