Ανάθεση προμήθειας με ανοικτό διαγωνισμό

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ανάθεση προμήθειας με ανοικτό διαγωνισμό
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα
Σε ποιους παρέχεται Εσωτερική Διαδικασία των ΝΠΔΔ Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στα πλαίσια διενέργειας δαπανών για διαδικασία ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων.
Νομοθετικό πλαίσιο ΠΔ 80/2016 Ν. 4412/16

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση προμηθειών – παροχής υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία δεν θα υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των διακοσίων εννέα χιλιάδων ευρώ (209.000), χωρίς Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/2365 που δημοσιεύθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2017 , από την 1η Ιανουαρίου 2018 το ανώτατο όριο του Ανοικτού Διαγωνισμού αντικαθίσταται από 209.000,00€ σε 221.000,00€.

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης προμηθειών και γενικών υπηρεσιών οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/2016, το αντίστοιχο όριο είναι οι τετρακόσιες δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ (418.000), χωρίς Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/2364 που δημοσιεύθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2017 , από την 1η Ιανουαρίου 2018 το ανώτατο όριο του Ανοικτού Διαγωνισμού αντικαθίσταται από 418.000€ σε 443.000€.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση δεόντως τεκμηριωμένη από την αναθέτουσα αρχή καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας των 22 ημερών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

Η προσφορά συνοδεύεται από τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

περ. α, παρ. 1, άρθρο 121 του Ν. 4412/2016.

Τρόπος διεκπεραίωσης

χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Υπόδειγμα της ΕΑΑΔΗΣΥ διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν.4412/2016). Πατήστε για να το κατεβάσετε σε: word

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • εγγυητική επιστολή συμμετοχής ,παράβολο προδικαστικής προσφυγής

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 πρωτογενές αίτημα αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΑ η οποία εξουσιοδοτείται στην πραγματοποίηση της προμήθειας
2 τεχνική μελέτη αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΑ η οποία εξουσιοδοτείται στην πραγματοποίηση της προμήθειας
3 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΑ η οποία εξουσιοδοτείται στην πραγματοποίηση της προμήθειας
4 αποφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού και καθορισμός του τρόπου αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΑ η οποία εξουσιοδοτείται στην πραγματοποίηση της προμήθειας
5 αποφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμός όρων διακήρυξης Οικονομική Επιτροπή
6 σχέδιο διακήρυξης Οικονομική Επιτροπή
7 σχεδιο σύμβασης Οικονομική Επιτροπή
8 ΤΕΥΔ Οικονομική Επιτροπή
9 ΕΕΕΣ Οικονομική Επιτροπή

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 σύνταξη μελέτης

Η μελέτη – τεχνικές προδιαγραφές συντάσσεται και θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία αναλόγως εάν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις – τεχνική εμπειρία ή όχι

Οι τεχνικές προδιαγραφές της παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών

Από τα απαιτούμενα στοιχεία των εγγράφων της σύμβασης, στη μελέτη είναι σημαντικό να αναφέρονται:

• Ο τόπος παράδοσης

• Η επιθυμητή ημερομηνία εκτέλεσης

• Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής

• Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης που θα πρέπει να υποβάλλει ο ανάδοχος κατά την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού

• Τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας

• Τυχόν ρήτρες

• Λοιπά στοιχεία της προμήθειας/παροχής υπηρεσίας που η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να αναφέρονται.

(παρ. 4, άρθρο 209 του Ν. 3463/2006).

(άρθρο 54 του Ν. 4412/2016).

υπάλληλοι Τεχνικής υπηρεσίας 5ημέρες
2 σύνταξη και καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ

Υποβολή έγγραφου πρωτογενούς αιτήματος της υπηρεσίας που επιθυμεί να προμηθευτεί αγαθά/υπηρεσίες, προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας της προμήθειας – παροχής υπηρεσίας.

Στο αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

α) Μία απλή περιγραφή των αγαθών – υπηρεσιών, ώστε να είναι διακριτή – κατανοητή σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

β) Ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση της σύμβασης

γ) Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης

δ) Τα λοιπά κατά την κρίση του Δήμου στοιχεία (προθεσμία παράδοσης, τρόπος πληρωμής κ.λπ.)

ε) Ο κωδικός του είδους βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Common Procurement Vocabulary - CPV),

Μετά την σύνταξη του πρωτογενούς αιτήματος και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ακολουθεί η διαδικασία της καταχώρησης των στοιχειών του και της ανάρτησης του ίδιου του εγγράφου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). Η διαδικασία ανάρτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από τον συντάκτη είτε από τον υπάλληλο στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα.

Από 8/8/16 αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ όλα τα πρωτογενή αιτήματα αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. .

Υ.Α 57654/2017

άρθρο 38 του Ν.4412/2016

οι Προιστάμενοι όλων των Τμημάτων του Δήμου όποτε προκύψει ανάγκη
3 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου διενέργειας της προμήθειας

Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του εγκρίνει τη μελέτη – τεχνικές προδιαγραφές η οποία συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία ή την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία . Επίσης, στην ίδια απόφαση εγκρίνεται η διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού για την πραγματοποίηση της προμήθειας/παροχής υπηρεσίας.

(παρ. 1, άρθρο 65 του Ν. 3852/10) Δημοτικό συμβούλιο 15ημέρες
4 διαδικασία έκδοσης και ανάληψης υποχρέωσης

Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και συντάσσει βάσει των τηρούμενων στοιχείων τη βεβαίωση της , εφόσον:

i) συντρέχουν οι οριζόμενες στο , όπως ισχύει, προϋποθέσεις,

ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόμιμη  δηλαδή αν προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης ή εξυπηρετεί την αποστολή του φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του και αν υπάρχει στον προϋπολογισμό εγγεγραμμένη σχετική και επαρκής πίστωση

iii) η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή (νέα προσθήκη) και,

iv) το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης

β) Κατά τον ως άνω ασκούμενο έλεγχο εξετάζονται και τα παρεμπιπτόντως αναφυόμενα ζητήματα.

γ)Ακολουθεί η καταχώρηση του ποσού στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία δηλαδή δέσμευση μέσω του πληροφοριακού συστήματος (π.σ.) που διαθέτει, την αντίστοιχη πίστωση στον εκτελούμενο προϋπολογισμό του οικείου φορέα, λαμβάνοντας εξ αυτού (π.σ.) μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

δ) αποστολή του σχεδίου απόφασης στο διατάκτη για υπογραφή.

Ο διατάκτης θα πρέπει να υπογράψει το σχέδιο απόφασης εντός διμήνου, σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει ο διατάκτης να ζήτησει από τον Π.Ο.Υ (προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών) την ανάκληση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης. (

ε)μετά την επαναφορά ενός αντιτύπου αυτής, προβαίνει στην ανάρτησή της στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») και

στ)στην καταχώρισή της στο Μητρώο Δεσμεύσεων,

ζ) καθώς και στις λοιπές νόμιμες ενέργειες για την εκτέλεση της δαπάνης

Η ανωτέρω απόφαση θα είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς τον λόγο και τον σκοπό που επιθυμεί ο Δήμος να πραγματοποιήσει την εν λόγω δαπάνη και θα επέχει θέση του τεκμηριωμένου αιτήματος

2) αποστολή της ανωτέρω απόφασης στον Π.Ο.Υ

3) Κατάρτιση σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Σε αυτό το σημείο δεσμεύεται και η πίστωση στο μηχανογραφικό σύστημα

4) αποστολή του σχεδίου της ΑΑΥ προς τον Διατάκτη για υπογραφή. Η ΑΑΥ θα πρέπει να υπογραφεί από τον Διατάκτη (Ο.Ε , Δ.Σ ή Δήμαρχο). Εδώ τίθεται το θέμα αν διατάκτης είναι η Ο.Ε αν θα πρέπει να υπογραφεί από τον πρόεδρο και τα μέλη της Ο.Ε . Εμείς προτείνουμε να εκδοθεί μια απόφαση του συλλογικού οργάνου στην οποία να εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να υπογράφει όλες τις ΑΑΥ που θα εκδοθούν κατά την εκτέλεση του Π/Υ

Π.Δ 80/2016 αρμόδιος υπάλληλος τμήματος Προυπολογισμού και ελέγχου των πιστώσεων και υπογραφή απο τον ΠΟΥ (Προιστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας) αυθημερόν
5 καταχώρηση ΑΑΥ στο ΚΗΜΔΗΣ και έγκριση πρωτογενούς αιτήματος

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων), ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Υ.Α. 57654/2017

ν.3861/2010

ν.4013/2011

αρμόδιος υπάλληλος τμήματος Προυπολογισμού και ελέγχου πιστώσεων αυθημερόν
6 έκδοση διακήρυξης /περίληψη διακήρυξης /δημοσίευση

Ο Δήμαρχος εκδίδει τη διακήρυξη του διαγωνισμού βάσει των όρων που καθορίστηκαν από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την περίληψη διακήρυξης η οποία αποστέλλεται με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας για δημοσίευση στις προβλεπόμενες εφημερίδες, βάσει της κείμενης νομοθεσίας

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων και της μελέτης) αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ ενώ η περίληψη διακήρυξης στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".

Ταυτόχρονα, ο αρμόδιος διαχειριστής του ΕΣΗΔΗΣ, φροντίζει για την ηλεκτρονική δημοσιοποίηση του διαγωνισμού αφού έχει προσθέσει στην πλατφόρμα (www.eprocurement.gov.gr) στο χώρο του διαγωνισμού όλα τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα ψηφιακά υπογεγραμμένα.

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών καθορίζεται τουλάχιστον 22 ημέρες μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ

Ν.4412/16

 Ν.3548/07

παρ. 1α, άρθρο 121 του Ν. 4412/16.

αρμόδιος υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών Δήμου 2ημέρες
7 διενέργεια διαγωνισμού /αποσφράγιση προσφορών

Ο διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει ορισθεί τουλάχιστον 22 ημέρες μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ .

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών (όπως έχει καθορισθεί και στο ΕΣΗΔΗΣ) θα γίνει κατά την καθορισθείσα ώρα την τέταρτη εργάσιμη μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, καθώς οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν και σε έντυπη μορφή τα μη ψηφιακά υπογεγραμμένα δικαιολογητικά.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, αφού συνδεθεί με τους ειδικούς κωδικούς της στο ΕΣΗΔΗΣ.

Ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

• Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς.

• Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν την ημερομηνία και ώρα που τυχόν ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή θα καθορισθεί με πρόσκληση.

• Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα και αποκτούν πρόσβαση στα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά εκάστου συμμετέχοντος.

• Η επιτροπή αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές και συντάσσει σχετικό πρακτικό περί δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, προτείνοντας την αποδοχή ή τον αποκλεισμό των συμμετεχόντων.

• Το αποτέλεσμα του ανωτέρω σταδίου επικυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση καταχωρείται στο ΕΣΗΔΗΣ και με εσωτερικό μήνυμα μέσω της επικοινωνίας γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες.

• Την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι οικονομικές προσφορές.

• Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση όλοι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, οι προσφορές των οποίων είχαν κριθεί αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο, ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα και αποκτούν πρόσβαση στην οικονομική προσφορά εκάστου συμμετέχοντος.

• Η επιτροπή αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές και συντάσσει σχετικό πρακτικό κατατάσσοντας τους συμμετέχοντες βάσει των οικονομικών προσφορών τους, προτείνοντας την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

• Τα αποτελέσματα του σταδίου αυτού επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αναδεικνύεται και ο προσωρινός ανάδοχος. Η απόφαση καταχωρείται στο ΕΣΗΔΗΣ και με εσωτερικό μήνυμα μέσω της επικοινωνίας γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες.

• Αποστέλλεται, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, έγγραφη ειδοποίηση στον προσωρινό ανάδοχο για υποβολή των αποδεικτικών μέσων (δικαιολογητικά κατακύρωσης) εντός διαστήματος 10 έως 20 ημερών και ενεργοποιείται το σχετικό πεδίο στο ΕΣΗΔΗΣ προκειμένου να τα υποβάλλει.

• Τα δικαιολογητικά αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά το αργότερο τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή τους, καθώς οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν και σε έντυπη μορφή τα μη ψηφιακά υπογεγραμμένα δικαιολογητικά.

• Η επιτροπή ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Διαβιβάζει το σύνολο του φακέλου της διαγωνιστικής διαδικασίας στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης.

(άρθρο 103 του Ν. 4412/16)

άρθρο 100του Ν.4412/2016

άρθρο 121 του Ν.4412/2016

επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού ορισμένη απο το Δημοτικό Συμβούλιο 22ημέρες
8 κατακύρωση και υπογραφή συμφωνητικού

Μετά την σύνταξη και του τελευταίου πρακτικού, λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή η απόφαση κατακύρωσης, η οποία μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, κοινοποιείται επί αποδείξει (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την απαιτούμενη εγγυητική καλής εκτέλεσης

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Κατόπιν, υπογράφεται το συμφωνητικό από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου και από τον Δήμαρχο, στο οποίο περιέχονται όλοι οι όροι των εγγράφων της σύμβασης και το οποίο αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώνεται από τον αρμόδιο διαχειριστή και μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με την κατακύρωση και συμβασιοποίηση του διαγωνισμού.

παρ. 1β, άρθρο 72 του Ν. 4412/16

άρθρο 105 του Ν. 4412/16

αρμόδια επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμού εντός 20ημερών
9 παραλαβή προμήθειας

 Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων .

• Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα .

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναλυτικά αναφερόμενα στο[1]

(περ. β, παρ. 11, άρθρο 221 του Ν. 4412/2016)

(περ. δ, παρ. 11, άρθρο 221 του Ν. 4412/2016)

άρθρο 216 του Ν. 4412/2016.

αρμόδια επιτροπή παραλαβής ορισμένη απο το Δημοτικό Συμβούλιο όπως ορίζει η σύμβαση μετά την παράδοση τιμολογίου πώλησης στην αρμόδια υπηρεσία
10 Η εντολή πληρωμής καταχωρείται και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ,  ενώ το χρηματικό ένταλμα στο πρόγραμμα «Διαύγεια» βάσει των διατάξεων του Ν.3861/10. Η διαδικασία ανάρτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από τον συντάκτη είτε από τον υπάλληλο στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα. Ν. 4013/2011

Υ.Α. 57654/2017

αρμόδιος υπάλληλος -εκδότης ΧΕΠ στο Τμήμα Λογιστηρίου όπως ορίζεται στην σύμβαση

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τεχνική Υπηρεσία,Τμήμα Προμηθειών και αποθήκης,Τμήμα Λογιστηρίου,Τμήμα Ταμείου ,Οικονομική Επιτροπή ,δημοτικό Συμβούλιο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Ελεγκτικό Συνέδριο Νομού ,Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτ.Ελλάδος και Ιονίων Νήσων .

Μητρώα που τηρούνται

Μητρώο Προμηθευτών ,Μητρώο Δεσμεύσεων .