Ανάθεση προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ανάθεση προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα
Σε ποιους παρέχεται Εσωτερική Διαδικασία των ΝΠΔΔ Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στα πλαίσια διενέργειας δαπανών για διαδικασία ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων.
Νομοθετικό πλαίσιο ΠΔ 80/2016 Ν. 4412/16

Περιγραφή Υπηρεσίας

“Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.”

Κατά συνέπεια η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση προμηθειών – παροχής υπηρεσιών, το ύψος των οποίων δεν θα υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000), χωρίς Φ.Π.Α.

Με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 δίνεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να προσκαλούν επιπλέον τρεις (3) οικονομικούς φορείς (εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στην αγορά), εκτός από τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά εγγράφως στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής . Ωστόσο, η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ

Τέλος, η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών, των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση .

Σχετική Νομοθεσία

άρθρα 117 και 327 του Ν.4412/16,παρ. 4, άρθρο 117 του Ν.4412/16,(περ. γ, παρ. 1, άρθρο 121 του Ν. 4412/16),της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016

Τρόπος διεκπεραίωσης

χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται Υπόδειγμα Πρωτογενούς Αιτήματος,

Υπόδειγμα: Εισήγηση επικύρωσης πρακτικών προς Οικονομική Επιτροπή

Υπόδειγμα: Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών

Υπόδειγμα:Εισήγηση κατακύρωσης προς Οικονομική Επιτροπή

Υπόδειγμα: Πρόσκληση υπογραφής συμφωνητικού

Υπόδειγμα διακήρυξης προμηθειών ( παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4472/2017)  

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ,παράβολο ενστάσεων
  • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 σύνταξη τεχνικής μελέτης αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΑ η οποία εξουσιοδοτείται στην πραγματοποίηση της προμήθειας
2 πρωτογενές αίτημα αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΑ η οποία εξουσιοδοτείται στην πραγματοποίηση της προμήθειας
3 απόφαση αναληψης υποχρέωσης αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΑ η οποία εξουσιοδοτείται στην πραγματοποίηση της προμήθειας
4 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση μελέτης Οικονομική Επιτροπή
5 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση και διάθεση της πίστωσης Οικονομική Επιτροπή
6 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Δήμαρχος

την πραγματοποίηση της προμήθειας

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 σύνταξη μελέτης

Η μελέτη – τεχνικές προδιαγραφές συντάσσεται και θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία αναλόγως εάν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις – τεχνική εμπειρία ή όχι

Οι τεχνικές προδιαγραφές της παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών

Από τα απαιτούμενα στοιχεία των εγγράφων της σύμβασης, στη μελέτη είναι σημαντικό να αναφέρονται:

• Ο τόπος παράδοσης

• Η επιθυμητή ημερομηνία εκτέλεσης

• Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής

• Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που θα πρέπει να υποβάλλει ο ανάδοχος κατά την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού

• Τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας

• Τυχόν ρήτρες

• Λοιπά στοιχεία της προμήθειας/παροχής υπηρεσίας που η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να αναφέρονται.

(παρ. 4, άρθρο 209 του Ν. 3463/2006.

(άρθρο 54 του Ν. 4412/2016).

υπάλληλοι της Τεχνικής υπηρεσίας 5ημέρες
2 σύνταξη και καταχώρηση πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ

Υποβολή έγγραφου πρωτογενούς αιτήματος της υπηρεσίας που επιθυμεί να προμηθευτεί τα αγαθά/υπηρεσίες, προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας της προμήθειας – παροχής υπηρεσίας.

Στο αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

α) Μία απλή περιγραφή των αγαθών - υπηρεσιών, ώστε να είναι διακριτή - κατανοητή σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

β) Ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση της σύμβασης

γ) Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης

δ) Τα λοιπά κατά την κρίση του Δήμου στοιχεία (προθεσμία παράδοσης, τρόπος πληρωμής κ.λπ.)

ε) Ο κωδικός του είδους βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Common Procurement Vocabulary - CPV).Μετά την σύνταξη του πρωτογενούς αιτήματος και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ακολουθεί η διαδικασία της καταχώρησης των στοιχειών του και της ανάρτησης του ίδιου του εγγράφου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). Η διαδικασία ανάρτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από τον συντάκτη είτε από τον υπάλληλο στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα.

Από 8/8/16 αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ όλα τα πρωτογενή αιτήματα αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

άρθρου 38 του Ν. 4412/16.

Υ.Α. 57654/2017

παραγράφου 2β του άρθρου 11 του Ν. 4013/11.

Οι Προιστάμενοι όλων των Τμημάτων του Δήμου όποτε προκύψει ανάγκη
3 καταχώρηση ΑΑΥ στο ΚΗΜΔΗΣ

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων), ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» βάσει των διατάξεων του ως απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ 80/2016

άρθρο 66 παρ. 2 του Ν. 4270/2014

άρθρου 91, παρ. 2, εδάφιο β’ του Ν. 4270/2014

παρ.1β του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016)

υπάλληλος Τμήματος Προυπολογισμού και ελέγχου των πιστώσεων και υπογραφή απο τον Προιστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών αυθημερόν
5 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Στην ανωτέρω απόφαση της Ο.Ε. μπορεί να εγκρίνεται η μελέτη – τεχνικές προδιαγραφές και να καταρτίζονται οι όροι της διακήρυξης. Η απόφαση της Ο.Ε. θα πρέπει να περιλαμβάνει, υποχρεωτικά, τα ακόλουθα στοιχεία: • Τον τίτλο της προς ανάθεση προμήθειας - υπηρεσίας • Τον κωδικό αριθμό εξόδου (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού που θα βαρύνει και το ποσό που θα δεσμευτεί από τον κωδικό αυτό • Τον αριθμό μελέτης • Τον προϋπολογισμό της δαπάνης – πηγή χρηματοδότησης • Το σύνολο των όρων της διακήρυξης η οποία πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: o Περιγραφή της προμήθειας – παροχής υπηρεσίας o Προϋπολογισμός – πηγή χρηματοδότησης o Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού o Προσόντα οικονομικών φορέων – Δικαίωμα συμμετοχής o Δικαιολογητικά συμμετοχής o Χρόνος ισχύος προσφορών o Εγγυήσεις o Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών o Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών o Γλώσσα o Ενστάσεις o Κριτήρια και Διαδικασία αξιολόγησης o Απόρριψη προσφορών o Κατακύρωση – Συμφωνητικό o Διάρκεια σύμβασης o Παραλαβή o Τρόπος πληρωμής o Κρατήσεις (άρθρο 53, Ν. 4412/2016) • Τα τυχόν λοιπά στοιχεία της.

άρθρο 53, Ν. 4412/2016 Οικονομική επιτροπή εντός 5ημερών
6 έκδοση διακήρυξης

Στο στάδιο αυτό, ο Δήμαρχος εκδίδει τη διακήρυξη του διαγωνισμού βάσει των όρων που καθορίστηκαν από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την περίληψη διακήρυξης η οποία αποστέλλεται με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας για δημοσίευση στις προβλεπόμενες, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, εφημερίδες

(Ν. 3548/07). υπάλληλοι του Τμήματος Προμηθειών και το κείμενο της διακήρυξης υπογράφεται απο τον Δήμαρχο 3ημέρες
7 εξέταση ενστάσεων

Η ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (). Στην ανωτέρω περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών () μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής ενστάσεων της .

Με την κατάθεση της ένστασης, καταβάλλεται και παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600€ (παρ.3, άρθρο 46 του Ν.4447/2016).

παρ. 1, άρθρο 127 του Ν. 4412/16

παρ.2, άρθρο 127 του Ν.4412/16

παρ. 11α, άρθρο 221 του Ν.4412/16

παρ. 2, άρθρο 127 του Ν.4412/16

αρμόδια επιτροπή ενστάσεων οριζόμενη απο το Δημοτικό Συμβούλιο 10ημέρες
8 Διενέργεια διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός διενεργείται τουλάχιστον 12 ημέρες μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (παρ. 1γ,

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

Η αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία συνεδρίαση ().

Σε αντίθετη περίπτωση ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.

• Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση.

• Συντάσσονται πρακτικά περί δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών.

• Την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.

• Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου), κατά της οποίας χωρεί ένσταση

• Έγγραφη ειδοποίηση στον προσωρινό ανάδοχο για προσκόμιση αποδεικτικών μέσων (δικαιολογητικά κατακύρωσης) εντός διαστήματος 10 έως 20 ημερών.

• Σύνταξη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης.

άρθρο 121 του Ν. 4412/16,

παρ. 4, άρθρο 117 του Ν. 4412/16

(παρ.4, άρθρο 100 του Ν. 4412/16)

(άρθρο 103 του Ν. 4412/16)

αρμόδια επιτροπή διενέργειας ,γνωμοδότησης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών 5ημέρες
9 κατακύρωση /υπογραφή σύμβασης

Μετά την σύνταξη πρακτικού, λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή η απόφαση κατακύρωσης, η οποία μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, κοινοποιείται επί αποδείξει σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την απαιτούμενη εγγυητική καλής εκτέλεσης

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Κατόπιν, υπογράφεται το συμφωνητικό από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου και από τον Δήμαρχο, στο οποίο περιέχονται όλοι οι όροι των εγγράφων της σύμβασης και το οποίο αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ.

(παρ. 1β, άρθρο 72 του Ν. 4412/16).

(άρθρο 105 του Ν. 4412/16)

αρμόδια Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού μέχρι 20ημέρες
10 παραλαβή προμήθειας

Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων .

Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναλυτικά αναφερόμενα στο .

(περ. β, παρ. 11, άρθρο 221 του Ν. 4412/2016)

περ. δ, παρ. 11, άρθρο 221 του Ν. 4412/2016

άρθρο 216 του Ν. 4412/2016

αρμόδια Επιτροπή παραλαβής που ορίζεται απο το Δημοτικό Συμβούλιο όπως ορίζεται στην σύμβαση με την παραλαβή τιμολογίου πώλησης
11 έκδοση χρηματικού εντάλματος

Η εντολή πληρωμής καταχωρείται και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ,   ενώ το χρηματικό ένταλμα στο πρόγραμμα «Διαύγεια» . Η διαδικασία ανάρτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από τον συντάκτη είτε από τον υπάλληλο στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα.

Ν. 4013/2011 

Υ.Α. 57654/2017

Ν.3861/2010

αρμόδιος υπάλληλος Τμήματος Λογιστηρίου -εκδότης ΧΕΠ αυθημερόν απο την παραλαβή του τιμολογίου πώλησης και των λοιπών δικαιολογητικών του Χ.Ε.Π

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τεχνική υπηρεσία,Οικονομική Επιτροπή .

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Ελεγκτικό συνέδριο Νομού ,Αποκεντρωμένη Διοίκηση .

Μητρώα που τηρούνται

Μητρώα Προμηθευτών ,Μητρώο δεσμεύσεων .