Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών/ Ανανέωση δικαιώματος Άσκησης Επαγγέλματος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών/ Ανανέωση δικαιώματος Άσκησης Επαγγέλματος
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Καστοριάς Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Σχετική Νομοθεσία

1. Π.Δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α723-8-2002)

2. Π.Δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α718-12-2003)

3. Κ.Υ.Α. 6776/734 (ΦΕΚ 217/Β726-2-2003)

4. Νόμος. 3852(ΦΕΚ 87/Α77-6-2010)

5. Νόμος.3919(ΦΕΚ 32/Α72-3-2011)

6. Νόμος.3879(ΦΕΚ163/Α721 -9-2010)

7. Νόμος.3 844(ΦΕΚ 63/Α 73-10-2010)

8. Νόμος.4070/2012(ΦΕΚ82Α)710-4-2012

9. Νόμος.4053/2012(ΦΕΚ44Α77-3-2012,

10.Εγκυκλ. ΥΠΥΜΕΔΙ με το υπ’αρ.Β3/56157/5762/20-4-2012

Τρόπος διεκπεραίωσης

1. O ενδιαφερόμενος αναγγέλλει στη Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας έναρξη της άσκησης του επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και ελέγχει εντός τριμήνου την πληρότητά τους.

3. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των τριών μηνών τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως. Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

1.ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Απλό φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης, από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
2 Αντίγραφο ποινικού μητρώου Δικαστικής χρήσης, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ.208/02 Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
3 Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης που χορηγεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων. (Ε.Ο.Π.Π.) Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86ότιο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο ε

της παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ.208/02

Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 e-Παράβολο 30,0 € υπέρ του Δημοσίου Για την αναγγελία έναρξης άσκησης εκπαιδευτή . Κατάθεση από τον Αιτούντα
Ανανέωση δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών 
1 Αίτηση για την ανανέωση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι

ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο ε της παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ.208/02 

Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Αντίγραφο ποινικού μητρώου Δικαστικής χρήσης, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ.208/02 Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
4 Ασφαλιστική ενημερότητα από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.