Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων Άνευ Εγκαταστάσεων Αντλιών Καυσίμων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων Άνευ Εγκαταστάσεων Αντλιών Καυσίμων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων Άνευ Εγκαταστάσεων Αντλιών Καυσίμων.

Σχετική Νομοθεσία

Π.Δ. 79/2004 (ΦΕΚ 62 Α΄), αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος Υ.Μ.Ε.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση - Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων Άνευ Εγκαταστάσεων Αντλιών Καυσίμων.

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων Άνευ Εγκαταστάσεων Αντλιών Καυσίμων. Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Έντυπο γραμμάτιο κατάθεσης Δημοσίου Ταμείου1ή e - παράβολο.
3 Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε δύο αντίτυπα σε κλίμακα 1:500 στο οποίο απεικονίζονται οι υφιστάμενες χρήσεις σε ζώνη 100 μέτρων (μ.) περιμετρικά του οικοπέδου ή γηπέδου του σταθμού. Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Βεβαίωση χρήσεων γης που χορηγείται από την οικεία πολεοδομική υπηρεσία στην οποία βεβαιώνεται ότι το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει ο Σταθμός βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η χρήση αυτή επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις των χρήσεων γης. Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 170613/7-10-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2505). Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης. Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης. Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Αρχιτεκτονικά σχέδια σε δύο αντίτυπα και συγκεκριμένα:

α) κατόψεις, όλων των επιπέδων των κτιρίων που απαρτίζουν τον Σταθμό (δηλ. κυρίως Σταθμός, αίθουσα αναμονής,εκδοτήρια, αποθήκες αποσκευών, τυχόν χώρος πλυντηρίων όπου θα εμφαίνονται σαφώς οι προβλεπόμενες εξυπηρετήσεις των εμποδιζομένων ατόμων κ.λ.π.)

β) ενδεικτικές χαρακτηριστικές τομές των ως άνω κτιρίων

γ) Κύριες όψεις των ως άνω κτιρίων.

δ) Σχέδιο γενικής διάταξης όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Σταθμού, στο οποίο   απεικονίζονται οι είσοδοι - έξοδοι του Σταθμού, οι διάδρομοι προσπέλασης, οι αποβάθρες, οι χώροι στάθμευσης, ράμπες και «σκάφες» για τη διακίνηση των εμποδιζομένων ατόμων  κ.λ.π.

Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Ηλεκτρολογικά σχέδια σε δύο αντίτυπα και συγκεκριμένα:

I.  Πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια των κτιρίων, με πίνακες, καλωδιώσεις, διακόπτες, ρευματοδότες, μικρό μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών πινάκων δρομολογίων (εάν προβλέπονται)

II.   Πλήρη σχέδια ύδρευσης και αποχέτευσης συνοδευόμενα από κατακόρυφα διαγράμματα και πλήρη αναγραφή διαστάσεων, συνοδευόμενα από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.

III.   Πλήρη σχέδια θέρμανσης - εξαερισμού - κλιματισμού, συνοδευόμενα από πλήρη τεχνική  περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.

IV.  Πλήρες σχέδιο ηλεκτροφωτισμού του περιβάλλοντος χώρου του Σταθμού, στο οποίοπεριλαμβάνονται και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες οδεύσεως των καλωδίων, πακτώσεως των φωτιστικών ιστών επί του εδάφους ή στερεώσεως των φωτιστικών σωμάτων επί τοίχων, των τυχόν φρεατίων διελεύσεως και μουφών συνδέσεως συνοδευόμενα από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.

V.            Πλήρες σχέδιο ύδρευσης και αποχέτευσης του περιβάλλοντος χώρου, στο οποίο απεικονίζονται τα αντίστοιχα δίκτυα και η πορεία τους, ο μετρητής της Εταιρείας Ύδρευσης, η θέση σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης με το δίκτυο πόλεως, οι τυχόν αναγκαίοι συλλέκτες αποβλήτων, σηπτικές δεξαμενές, απορροφητικοί βόθροι ή στεγανές δεξαμενές ή και βιολογικός καθαρισμός. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει το ίδιο ή συνοδεύεται από σχέδια λεπτομερειών των φρεατίων, σωληνώσεων, παροχών ύδατος και συλλεκτών αποβλήτων.

Κατάθεση από τον αιτούντα
10 Σχέδια Σήμανσης, σε δύο αντίτυπα, στο οποίο περιλαμβάνονται η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τόσο παρά τις εισόδους - εξόδου του σταθμού, όσο και μέσα στον Σταθμό, δηλαδή βέλη πορείας οχημάτων,προειδοποιητικές πινακίδες, ηχητική σήμανση και όποιο άλλο υλικό απαιτείται για την ενημέρωση και καθοδήγηση του επιβατικού κοινού και των οδηγών. Κατάθεση από τον αιτούντα
11 Γενική Τεχνική έκθεση, σε δύο αντίτυπα,

η οποία αποσκοπεί στο να κατατοπίσει τον ελεγκτή της μελέτης για τη δομή του σταθμού, τον τύπο στο οποίο ανήκει, τα βασικά στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του, τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία των κτιρίων και μνημονεύει περιληπτικά τις αντίστοιχες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Κατάθεση από τον αιτούντα
12 Ειδικά για τους Σταθμούς των κατηγοριών 3, 4 και 5 απαιτείται έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων από την αρμόδια υπηρεσία. Κατάθεση από τον αιτούντα
13 Ειδικά σχέδια, σε δύο αντίτυπα, εδράσεως ανυψωτήρων και κατασκευής κεκλιμένων επιπέδων επιθεωρήσεως, εάν ο Σταθμός περιλαμβάνει τέτοιες εγκαταστάσεις. Κατάθεση από τον αιτούντα
14 Προϋπολογισμός,σε δύο αντίτυπα, της απαιτούμενης για τις παραπάνω ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις, δαπάνης διαρθρωμένη κατά κατηγορία ή είδος εγκατάστασης, υπογραφόμενος από τον κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας ή διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχανικό άλλης ειδικότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών. Κατάθεση από τον αιτούντα
15 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντα Διπλωματούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνονται ότι, η κατασκευή του Σταθμού και οι εντός αυτού ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και οι περιορισμοί του Π.Δ. 79/2004, όπως ισχύει. Κατάθεση από τον αιτούντα
16 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, από την οικεία

πυροσβεστική υπηρεσία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του.

Κατάθεση από τον αιτούντα
17 Άδεια δόμησης ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί

την νομιμότητα του κτιρίου.

Κατάθεση από τον αιτούντα

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση Δικαιολογητικών Αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος ΥΜΕ, Π.Δ. 79/2004 (ΦΕΚ 62Α΄) Κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο
2 Έλεγχος Πληρότητας Αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος ΥΜΕ, Π.Δ. 79/2004 (ΦΕΚ 62Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 5 ημέρες
3 Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος ΥΜΕ, Π.Δ. 79/2004 (ΦΕΚ 62Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
4 Έλεγχος Δικαιολογητικών Αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος ΥΜΕ, Π.Δ. 79/2004 (ΦΕΚ 62Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών έως 30 ημέρες
5 Έκδοση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος ΥΜΕ, Π.Δ. 79/2004 (ΦΕΚ 62Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
6 Υπογραφή Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος ΥΜΕ, Π.Δ. 79/2004 (ΦΕΚ 62Α΄) Αντιπεριφερειάρχης