Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Στεγασμένου Πλυντηρίου - Λιπαντηρίου Οχημάτων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Στεγασμένου Πλυντηρίου - Λιπαντηρίου Οχημάτων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Στεγασμένου Πλυντηρίου - Λιπαντηρίου Οχημάτων

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος/ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση - Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Στεγασμένου Πλυντηρίου - Λιπαντηρίου Οχημάτων

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Παράβολο 29,50 € ή  e -παράβολο.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Στεγασμένου Πλυντηρίου - Λιπαντηρίου Οχημάτων Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου -εξόδου  ή απότμησης πεζοδρομίου  μόνο για στεγασμένα πλυντήρια - λιπαντήρια που ιδρύονται εντός σχεδίου ή εντός ορίων εγκεκριμένου οικισμού. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου - εξόδου. Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του οικοπέδου ή γηπέδου και του κτιρίου αυτού ως στεγασμένο πλυντήριο -λιπαντήριο αυτοκινήτων. Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Τοπογραφικό

σχεδιάγραμμα της περιοχής σε κλίμακα 1:500 και ακτίνα 100 μ., σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τη παράγραφο 2β του άρθρου 23 του υπ'αριθμ. 455/1976 ΠΑ, όπως ισχύει.

Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Σχεδιάγραμμα του πλυντηρίου - λιπαντηρίου σε κάτοψη σε 2 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή :50, σύμφωνα με τη παράγραφο 4 α του άρθρου 23 του υπ'αριθμ. 455/1976 ΠΑ., όπως ισχύει. Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Τομή κτιρίου πλυντηρίου -λιπαντηρίου σε 2 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50, σύμφωνα με τη παράγραφο 4 β του άρθρου 23 του υπ' αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει. Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Πρόσοψη κτιρίου πλυντηρίου - λιπαντηρίου σε 2 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50, σύμφωνα με τη παράγραφο 4γ του άρθρου 23 του υπ'αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει. Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Τεχνική έκθεση, σε δύο (2)  αντίγραφα, του συντάκτη της μελέτης κατά νόμο υπεύθυνου διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού που περιέχει λεπτομέρειες της κατασκευής και λειτουργίας του πλυντηρίου - λιπαντηρίου, τα μέτρα ηχομόνωσης,ηλεκτροφωτισμού και τις εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Κατάθεση από τον αιτούντα
10 Παράβολο 29,50 € ή  e -παράβολο. Κατάθεση από τον αιτούντα
11 Προϋπολογισμός σε δύο αντίτυπα της απαιτούμενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης, υπογεγραμμένο από τον συντάκτη της μελέτης κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχανικό και τον ενδιαφερόμενο. Κατάθεση από τον αιτούντα
12 Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο υπεύθυνου διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού μελετητή της εγκατάστασης στην οποία δηλώνεται ότι η θέση που βρίσκεται και πρόκειται να εγκατασταθεί το υπόψη πλυντήριο - λιπαντήριο, βρίσκεται σε περιοχή όπου η χρήση δεν απαγορεύεται και είναι κατάλληλη για τη λειτουργία πλυντηρίου -λιπαντηρίου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ' αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει. Κατάθεση από τον αιτούντα
13 Άδεια οικοδομής για τη συγκεκριμένη χρήση από την οικεία Πολεοδομική Υπηρεσία. Κατάθεση από τον αιτούντα
14 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας (Βεβαίωση Πυρασφάλειας) από την  οικεία πυροσβεστική Υπηρεσία.. Κατάθεση από τον αιτούντα
15 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού «ότι η κατασκευή του πλυντηρίου - λιπαντηρίου και οι εν αυτώ ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συνυποβαλλόμενα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί του Π.Δ/τος 455/76, όπως ισχύει. Κατάθεση από τον αιτούντα
16 Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 52891/30-9-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β'2446). Κατάθεση από τον αιτούντα
17 Βεβαίωση από Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή τον Φορέα Αποχέτευσης για την επεξεργασία των απόνερων και τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο (για τα εντός σχεδίου και όπου υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο). Κατάθεση από τον αιτούντα
18 Βεβαίωση ηλεκτρολογικών εν γένει εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 24841/1144/17-4-2001 Υ.Α. (ΦΕΚΒ'502).

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης - Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας Στεγασμένου Πλυντηρίου - Λιπαντηρίου Οχημάτων Π.Δ. 455/76 (ΦΕΚ 169 Α΄), αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος του Υ.Μ.Ε. Ενδιαφερόμενος Πολίτης
2 Έλεγχος Πληρότητας Δικαιολογητικών αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος του Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 5 ημέρες
3 Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος του Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
4 Έλεγχος Δικαιολογητικών αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος του Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 30 ημέρες
5 Έκδοση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Στεγασμένου της αιτούμενης δραστηριότητας αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος του Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
6 Υπογραφή της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Διοικητική Πρακτική Αντιπεριφερειάρχης 1-2 ημέρες
7 Αποστολή στον ενδιαφερόμενο πολίτη της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Διοικητική Πρακτική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών