Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Στεγασμένου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Στεγασμένου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Στεγασμένου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων Άνευ Εγκαταστάσεων Αντλιών Καυσίμων.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος/Ηλεκτρονικός

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Παράβολο 29,50 € ή e - παράβολο για μονώροφους σταθμούς και παράβολο 59,00 € ή e - παράβολο για πολυώροφους.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση - Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Στεγασμένου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων

Δικαιολογητικά

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Στεγασμένου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για τους εκτός σχεδίου σταθμούς ή εισόδου - εξόδου - απότμησης πεζοδρομίου μόνο για τους σταθμούς μεγάλου μεγέθους που ιδρύονται εντός σχεδίου ή εντός ορίων εγκεκριμένου οικισμού. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου - εξόδου. Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Υπεύθυνη Δήλωση του, κατά νόμο υπεύθυνου διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού, μελετητή της εγκατάστασης ότι «η θέση του οικοπέδου ή γηπέδου του σταθμού είναι κατάλληλη και δεν απαγορεύεται για τη λειτουργία στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων». Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του κτιρίου με χρήση στεγασμένου σταθμού. Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε κλίμακα 1:500 και ακτίνα 100 μ, σε δύο αντίτυπα, σύμφωνα με τη παράγραφο 2β του άρθρου 23 του υπ'αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει. Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Σχεδιάγραμμα του σταθμού σε κάτοψη, σε δύο αντίτυπα, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50, της κυκλοφοριακής διάταξης των χώρων στάθμευσης μαζί με τους διαδρόμους κυκλοφορίας, της θέσης του γραφείου του σταθμού και των βοηθητικών του χώρων, το πλάτος του κεκλιμένου επιπέδου και η ακτίνα καμπυλότητας αυτού, οι θέσεις των υποστυλωμάτων, οι υφιστάμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τα σημεία πρόσβασης, ο χώρος υποδοχής προσωρινής αναμονής οχημάτων και οι εγκαταστάσεις των εκδοτηρίων εισιτηρίων και ταμείων (εφόσον υπάρχουν). Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Τομή κτιρίου, σε δύο αντίτυπα, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50. Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Πρόσοψη κτιρίου, σε δύο αντίτυπα, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50. Κατάθεση από τον αιτούντα
10 Σχεδιάγραμμα, σε δύο αντίτυπα, της κυκλοφοριακής διάταξης των χώρων στάθμευσης μετά των διαδρόμων κυκλοφορίας, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50. Κατάθεση από τον αιτούντα
11 Τεχνική έκθεση, σε δύο αντίτυπα, του συντάκτη της μελέτης κατά νόμο υπεύθυνου διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού που περιέχει λεπτομέρειες της κατασκευής και λειτουργίας του σταθμού και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Κατάθεση από τον αιτούντα
12 Γνωμοδότηση αρμόδιας υπηρεσίας (ΔΜΕΟ -ΓΓΔΕ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)για σταθμούς μεγάλου μεγέθους. Κατάθεση από τον αιτούντα
13 Παράβολο 29,50 € ή e - παράβολο για μονώροφους σταθμούς και παράβολο 59,00 € ή e - παράβολο για πολυώροφους. Κατάθεση από τον αιτούντα
14 Προϋπολογισμός σε δύο αντίτυπα, της απαιτούμενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης, υπογεγραμμένο από τον συντάκτη της μελέτης κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχανικό και τον ενδιαφερόμενο. Κατάθεση από τον αιτούντα
15

Εάν    προβλέπεται    τοποθέτηση ανυψωτικών μηχανημάτων   για την   πλύση και λίπανση αυτοκινήτων ή εγκατάσταση μηχανικού εξαερισμού ή εγκατάσταση συστήματος καταιονισμού ύδατος ή αυτόματου ανιχνεύσεως εστίας πυρός, θα πρέπει να υποβληθούν κατά περίπτωση και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i.Γραμμάτιο κατάθεσης 29,50 ΕΥΡΩ στην Δ.Ο.Υ. ή e - παράβολο για το πλυντήριο - λιπαντήριο.

ii. Μελέτη  μηχανικού εξαερισμού σε δύο αντίτυπα του χώρου του σταθμού συνταγμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 17 του Π.Δ. 455/1976, όπως ισχύει.

iii.Μελέτη και σχεδιαγράμματα σε δύο αντίτυπα του συστήματος καταιονισμού ύδατος και αυτόματης ανίχνευσης εστίας πυρός των αιθουσών στάθμευσης.

iv.Εγκεκριμένη Μελέτη από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία και σχεδιαγράμματα σε δύο αντίτυπα του συστήματος καταιονισμού   ύδατος και αυτόματης ανίχνευσης εστίας πυρός των αιθουσών στάθμευσης.

ν. Προϋπολογισμός σε  δύο αντίτυπα της απαιτούμενης για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις δαπάνης, υπογεγραμμένος από του συντάξαντος τη μελέτη μηχανικού και του ενδιαφερομένου

Κατάθεση από τον αιτούντα
16 Άδεια οικοδομής για τη συγκεκριμένη χρήση από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης. Κατάθεση από τον αιτούντα
17 Βεβαίωση Πυροπροστασίας ή Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την οικεία πυροσβεστική Υπηρεσία. Κατάθεση από τον αιτούντα
18 Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού «ότι η κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα  εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί του Π.Δ/τος 455/76, όπως ισχύει. Κατάθεση από τον αιτούντα
19 Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 170078/7-10-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2507). Κατάθεση από τον αιτούντα
20 Βεβαίωση ηλεκτρολογικών εν γένει εγκαταστάσεων   σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ.24841/1144/17-4-2001  Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 502). Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης - αναγγελίας έναρξης λειτουργίας στεγασμένου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων Π.Δ. 455/76 (ΦΕΚ 169 Α΄), αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος Υ.Μ.Ε. Ενδιαφερόμενος πολίτης
2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 5 ημέρες
3 Χορήγηση Βεβαίωσης υποβολής έναρξης αναγγελίας αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
4 Έλεγχος διακιολογητικών αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 30 ημέρες
5 Έκδοση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας σταγασμένου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
6 Υπογραφή της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Διοικητική πρακτική Αντιπεριφερειάρχης 1-2 ημέρες
7 Αποστολή της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας της αιτούμενης δραστηριότητας Διοικητική πρακτική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών