Αναγγελία Έναρξης Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναγγελία Έναρξης Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι έχουν εξασφαλιστεί

όλα τα κατωτέρω δικ/κά και τα οποία έχει υποχρέωση να φυλάσσει στην ΜΗΝ:

Από τον αιτούντα
2 Βεβαίωση Ιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης της ειδικότητας για τον επιστημονικά υπεύθυνο
3 Βεβαίωση από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα (δεν απαγορεύεται η οροθέτηση στον προβλεπόμενο χώρο σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις
4 Κανονισμό συνιδιοκτησίας (να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του φορέα
5 Συμβόλαιο αγοράς ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης του ακινήτου
6
6 Διάγραμμα κάτοψης του διατεθειμένου χώρου κλίμακας 1:50 σε τρία αντίγραφα θεωρημένα από το Υπουργείο Υγείας
7 Βεβαίωση από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο
8 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
9 Κατάλογος όλων των μηχανημάτων
9 Υποβολή επισήμων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή παραχώρησης ή διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του επιστ. εξοπλισμού
10 Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον εξοπλισμό
11 Απόσπασμα ποινικού μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου
12 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού επαγγέλματος
13 Ονομαστική κατάσταση του ιατρικού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού
14 Υπεύθυνη δήλωση για την διακοπή της εργασιακής σχέσης,γνωστοποίηση του αντικαταστάτη εντός 15 ημερών

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Έλεγχος υπεύθυνης δήλωσης-προτωκόλληση Υ.Α.ΜΕ ΑΡ. ΔΥ8/Γ.Π.οικ.57483/2014 ΦΕΚ 1804

Τ.Β.

Υπάλληλος άμεσα
2 Χορήγηση αναγγελίας έναρξης Υπάλληλος άμεσα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.