Αναγγελία Έναρξης Συνεργείου Αυτοκινήτων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναγγελία Έναρξης Συνεργείου Αυτοκινήτων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Συνεργείου Οχημάτων

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος/ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση - Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Συνεργείου Οχημάτων

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Γραµµάτιο κατάθεσης στη ∆.Ο.Υ ή e-παράβολο 23,50 €.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Συνεργείου Οχημάτων Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Τοπογραφικό  σχεδιάγραµµα  της  περιοχής,  σε δύο (2) αντίτυπα, σε κλίµακα 1:500 µε καταγραφή έκτασης και χρήσεων 50 µέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου του συνεργείου. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του µελετητή ∆ιπλωµατούχου ή

Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

  • Ότι το κτίριο,   όπου  πρόκειται   να   εγκατασταθεί   το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία η χρήση  δεν

απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

  • •Τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.∆. 78/1988, όπως ισχύει.
  • •Ο εκπεµπόµενος συνολικά θόρυβος θα είναι µικρότερος από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 5 του Π.∆. 1180/1981 ή από άλλες σχετικές διατάξεις.
Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Υπεύθυνη   δήλωση   του   Ν.   1599/86   του   επιβλέποντα ∆ιπλωµατούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται ότι: Η κατασκευή του κτιρίου (στην περίπτωση µη υφιστάµενου κτιρίου)  του συνεργείου κα οι  εντός αυτού

εγκαταστάσεις έγιναν σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχεδιαγράµµατα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισµούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και οι περιορισµοί του Π.∆. 78/88, όπως ισχύει.

Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του τεχνίτη υπεύθυνου του συνεργείου στην οποία θα δηλώνεται ότι:

∆εν ασκώ επίβλεψη εργασιών σε άλλο συνεργείο σε όλη την επικράτεια, εκτός από το συνεργείο που βρίσκεται στον ∆ήµο………., οδός………..

Κατάθεση από τον αιτούντα
6 ∆ήλωση    Υπαγωγής    στις    Πρότυπες    Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 52891/30-9-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2446). Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου του συνεργείου σε κλίµακα 1:50  ή  σε   κλίµακα  1:100 για  µεγάλα  συνεργεία  και συγκεκριµένα:

α)  κατόψεις, σε δύο αντίτυπα, όλων των επιπέδων του κτιρίου του  συνεργείου µε όλα  τα  στοιχεία και τους  βοηθητικούς χώρους,    τη θέση  των    κεκλιµένων   επιπέδων µε τη διαστασιολόγησή τους (πλάτη, κλίσεις, ακτίνα καµπυλότηταςκ.λ.π.) όλες τις µηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των µηχανηµάτων, την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωµάτων), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήµατα αποχέτευσης  δαπέδου  καθώς και υπόµνηµα µε πλήρη εµβαδοµέτρηση των χώρων, καθώς επίσης και

β) ενδεικτική τοµή  σε δύο αντίτυπα, σχέδια του κτιρίου του συνεργείου σε κλίµακα 1:50 ή σε κλίµακα 1:100  για µεγάλα συνεργεία,όπου θα εµφαίνονται τα ύψη των χώρων, η κλίση των ραµπών και η θέση των δαπέδων σε σχέση µε τη στάθµη του πεζοδροµίου και του περιβάλλοντος χώρου.

Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Τεχνική  έκθεση, σε  δύο αντίτυπα, συνοδευόµενη  από τα απαραίτητα σχέδια υπογεγραµµένη από τον κατά νόµο υπεύθυνο ∆ιπλωµατούχο   ή   Τεχνολόγο   Μηχανικό   που συνέταξε τη µελέτη και στην οποία πρέπει να περιγράφονται λεπτοµερώς η  κατασκευή  του κτιρίου, και  οι εντός  αυτού µηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές. Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Μελέτη, σε δύο αντίτυπα, υπογεγραµµένη από τον κατά νόµο υπεύθυνο ∆ιπλωµατούχο   ή   Τεχνολόγο   Μηχανικό,   των

µηχανηµάτων  και  αεραγωγών του  εξαερισµού  και προσαγωγής νωπού αέρα στις αίθουσες του συνεργείου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του Π.∆. 78/88, όπως ισχύει.

Κατάθεση από τον αιτούντα
10 Ειδικότερα για τα συνεργεία - φανοποιεία

Υποβάλλεται µελέτη, σε δύο αντίτυπα, υπογεγραµµένη από τον κατά νόµο υπεύθυνο ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό, στην οποία καταγράφεται  η υφιστάµενη κατάσταση ακουστικο περιβάλλοντος, εκτιµάται η αναµενόµενη στάθµη θορύβου και κραδασµών από τη λειτουργία του συνεργείου και προτείνονται συγκεκριµένα µέτρα αντιθορυβικής - αντικραδασµικής προστασίας µε πλήρη τεχνικά     χαρακτηριστικά και υπολογισµούς, ώστε να µην υπάρχει υπέρβαση στα όρια του Π.∆. 1180/81 όπως ισχύει

Κατάθεση από τον αιτούντα
11 Ειδικότερα για τα συνεργεία - βαφείαΥποβάλλεται µελέτη, σε δύο αντίτυπα, υπογεγραµµένη από τον κατά νόµο υπεύθυνο ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό, η οποία να περιγράφει  και το επιλεγόµενο  σύστηµα  αντιρρύπανσης  και από την οποία να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται κατακράτηση των διαλυτών τουλάχιστον στα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν. 1575/1985, όπως ισχύει. Κατάθεση από τον αιτούντα
12 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου εξόδου ή Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριµένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου εξόδου. Κατάθεση από τον αιτούντα
13 Υπεύθυνη δήλωση του εκµεταλλευτή του συνεργείου:
  • •ότι δεν απαγορεύεται από το ισχύον καταστατικό της πολυκατοικίας  η  λειτουργία  συνεργείου, εφόσον  το συνεργείο στεγάζεται σε χώρο πολυκατοικίας, ή ότι δεν υπάρχει καταστατικό λειτουργίας.
  • •ότι δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 53 του Ν. 3421/05 από αµετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία.
  • •Ότι  το  κτίριο,  όπου    πρόκειται να εγκατασταθεί το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Τηρούνται οι  αποστάσεις  που προβλέπονται από  το άρθρο 1 του Π.∆. 78/1988, όπως ισχύει.
Κατάθεση από τον αιτούντα
14 Προϋπολογισµός, σε δύο αντίτυπα, της απαιτούµενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης υπογεγραµµένη από τον κατά νόµο αρµόδιο διπλωµατούχο ή τεχνολόγο µηχανικό, που συνέταξε τις µελέτες. Κατάθεση από τον αιτούντα
15 Γραµµάτιο κατάθεσης στη ∆.Ο.Υ ή e-παράβολο 23,50 €. Κατάθεση από τον αιτούντα
16 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, στο  οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του. Κατάθεση από τον αιτούντα
17

Άδεια  δόµησης ή νοµαρχιακή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση   ή   κάθε άλλο στοιχείο   που   πιστοποιεί   την νοµιµότητα του κτιρίου. Σε  περίπτωση  υφιστάµενου κτιρίου,  απαιτείται  η  υποβολή αναθεωρηµένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία Πολεοδοµική Αρχή.

Κατάθεση από τον αιτούντα
18 Βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη  αυτοκινήτων, µοτοσικλετών  και µοτοποδηλάτων, ή άδεια     άσκησης  επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν. 1575/1985, όπως ισχύει, ή  πτυχίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 3100/1954, της ίδιας ειδικότητας ή ειδικοτήτων µε αυτή του συνεργείου.

Σε περίπτωση που ο εκµεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος της παραπάνω Βεβαίωσης ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, ή δεν διαθέτει την αντίστοιχη µε  την ειδικότητα του συνεργείου άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ή πτυχίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 3100/1954, της ίδιας ειδικότητας ή ειδικοτήτων µε αυτή του συνεργείου και δεν πρόκειται να είναι ο τεχνίτης υπεύθυνος αυτού, τότε προσκοµίζεται η αντίστοιχη Βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, ή η άδεια άσκησης επαγγέλµατος  τεχνίτη  αυτοκινήτων,    µοτοσικλετών   και µοτοποδηλάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1575/1985, όπως ισχύει, ή το πτυχίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ.

3100/1954, της ίδιας ειδικότητας ή ειδικοτήτων µε αυτή του συνεργείου,του υπαλλήλου - τεχνίτη υπεύθυνου του συνεργείου,   συνοδευόµενο   από   το ∆ελτίο  Αναγγελίας Πρόσληψής  του  ή  την  θεωρηµένη  κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου.Για τις ειδικότητες αµαξωµάτων και βαφής απαιτείται και Βεβαίωση ΚΕΚ περί παρακολούθησης σεµιναρίου περιβαλλοντικής  διαχείρισης φανοποιείου – βαφείου.

Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης - Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας Συνεργείου Οχημάτων Π.Δ. 78/88 (ΦΕΚ 34 Α΄), αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος του Υ.Μ.Ε. Ενδιαφερόμενος Πολίτης
2 Έλεγχος Πληρότητας Δικαιολογητικών αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος του Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 5 ημέρες
3 Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος του Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
4 Έλεγχος Δικαιολογητικών αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος του Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 30 ημέρες
5 Έκδοση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας της αιτούμενης δραστηριότητας αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος του Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
6 Υπογραφή της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Διοικητική Πρακτική Αντιπεριφερειάρχης 1-2 ημέρες
7 Αποστολή στον ενδιαφερόμενο πολίτη της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Διοικητική Πρακτκή Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών