Αναγγελία Έναρξης Υπαίθριου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναγγελία Έναρξης Υπαίθριου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Υπαίθριου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων

Σχετική Νομοθεσία

Π.Δ. 455/76 (ΦΕΚ 169 Α΄), αρ. πρωτ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος Υ.Μ.Ε

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση - Αναγγελία Έναρξης Υπαίθριου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος/Ηλεκτρονικός

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Αναγγελία Έναρξης Υπαίθριου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων.
2 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου εκμεταλλευτή του σταθμού «ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του οικοπέδου ή γηπέδου για την χρησιμοποίηση του ως υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων». Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης πεζοδρομίου μόνο για τους υπαίθριους σταθμούς που ιδρύονται εντός σχεδίου ή εντός ορίων εγκεκριμένου οικισμού. Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης. Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής του σταθμού σε κλίμακα 1:200 και ακτίνα 50 μ. σε δύο αντίτυπα, σύμφωνα με τη παράγραφο 1 β του άρθρου 29 του υπ'αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει. Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 170078/7-10-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2507). Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Κάτοψη και κυκλοφοριακή διάταξη των χώρων στάθμευσης του σταθμού μετά των διαδρόμων κυκλοφορίας και του γραφείου κίνησης, σε 2 αντίτυπα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50. Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Τεχνική Έκθεση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε δύο αντίτυπα του συντάκτη της μελέτης κατά νόμο υπεύθυνου διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού. Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο υπεύθυνου διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού μελετητή της εγκατάστασης στην οποία δηλώνεται ότι η θέση που βρίσκεται και πρόκειται να εγκατασταθεί ο υπαίθριος σταθμός, βρίσκεται σε περιοχή όπου η χρήση δεν απαγορεύεται και είναι κατάλληλη για τη λειτουργία υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ' αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει. Κατάθεση από τον αιτούντα
10

Ειδικά για την περίπτωση λειτουργίας μετά τις 18:00 απαιτούνται επιπλέον

I.     Σχεδιαγράμματα ηλεκτρολογικής μελέτης σε δύο αντίτυπα.

II.     Τεχνική Έκθεση ηλεκτρολογικής μελέτης σε δύο αντίτυπα.

III.     Προϋπολογισμός δαπάνης σε δύο αντίτυπα για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις.

Κατάθεση από τον αιτούντα
11 Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ ότι υπεβλήθη δήλωση έναρξης εκμετάλλευσης του υπόψη σταθμού. Κατάθεση από τον αιτούντα
12 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.  1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού ότι:

α) η κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συνυποβαλλόμενα σχεδιαγράμματα, β) κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις του Π.Δ/τος 455/76, όπως ισχύει και

γ) έχουν τοποθετηθεί ένας πυροσβεστήρας ανά 10 θέσεις στάθμευσης, τουλάχιστον 6 κιλών.

Κατάθεση από τον αιτούντα
13 Οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για όσες από τις εγκαταστάσεις του υπαίθριου σταθμού απαιτείται από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία (οικίσκος -γραφείο επιχείρησης, περίφραξη, ασφαλτόστρωση κ.λ.π.). Κατάθεση από τον αιτούντα
14 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, για την προμήθεια του απαραίτητου αριθμού πυροσβεστήρων (ένας πυροσβεστήρας ανά 10 θέσεις στάθμευσης), τουλάχιστον 6 κιλών. Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης - Αναγγελίας Έναρξης Υπαίθριου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων Π.Δ. 455/76 (ΦΕΚ 169 Α΄), αρ. πρωτ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος Υ.Μ.Ε. Ενδιαφερόμενος πολίτης
2 Έλεγχος Πληρότητας Δικαιολογητικών αρ. πρωτ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 5 ημέρες
3 Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης αρ. πρωτ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
4 Έλεγχος δικαιολογητικών αρ. πρωτ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 30 ημέρες
5 Έκδοση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας αρ. πρωτ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
6 Υπογραφή της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Διοικητική πρακτική Αντιπεριφερειάρχης 1-2 ημέρες
7 Αποστολή στον ενδιαφερόμενο πολίτη τη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας της αιτούμενης δραστηριότητας Διοικητική πρακτική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Δ/νση Τεχνικών Έργων οικείας Περιφερειακής Ενότητας.