Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Καστοριάς Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Σχετική Νομοθεσία

1. Π.Δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α723-8-2002)

2. Π.Δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α718-12-2003)

3. Κ.Υ.Α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ217/Β726-2-2003)

4. Νόμος. 3852 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010')

5. Νόμος.3919 (ΦΕΚ 32/Α72-3-2011)

6. Νόμος.3879 (ΦΕΚ163/Α721-9-2010)

7. Νόμος.3844(ΦΕΚ 63/Α'/3-10-2010)

8 Υ.Α .24472/2737(ΦΕΚ 591/Β’/4-5-2005)

9. Εγκύκλιος ΓΓ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. αριθμ. Β3/οικ. 11307/1578/9-3-12

10. Νόμος.4070(ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Βήμα 1: Για την άδεια ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  Βήμα 2: Για την άδεια ίδρυσης ΚΕΘΕΥΟ: Ο υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.  Βήμα 3: Για την άδεια ίδρυσης ΚΕΘΕΥΟ: Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις χορηγείται η άδεια ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. με ισχύ 6 μηνών  Βήμα 4: Για την άδεια λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.: Για την άδεια λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  Βήμα 5: Για την άδεια λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.: Ο υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.  Βήμα 6: Για την άδεια λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.: Διενεργείται υποχρεωτικά αυτοψία στο χώρο του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. από υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο οποίος συντάσσει σχετικό πρακτικό που διατηρείται στο φάκελο του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.  Βήμα 7: Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται άδεια λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. συνοδευόμενη από ‘’Παράρτημα της άδειας λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.’’, στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου Διευθυντή Σπουδών.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

1.ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση

Α. Για την Αναγγελία ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.:

1 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,στην οποία δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου Διευθυντή Σπουδών του Κέντρου, και (Επαγγελματικά προσόντα) Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Απλό φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών του Διευθυντή Σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή βεβαίωσης νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Απλό φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της Σχολής Οδηγών (εφόσον υπάρχει), ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας της Σχολής (ή των Σχολών)     Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Απλό φωτοαντίγραφο καταστατικού σύστασης ή ίδρυσης του νομικού προσώπου Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Πιστοποιητικό πυρασφαλείας από την αρμόδια Υπηρεσία Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Κάτοψη των χώρων (αίθουσα, γραφείο, βοηθητικοί χώροι) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από μηχανικό, από όπου θα προκύπτει:

αα. Για φυσικά πρόσωπα τουλάχιστον μία αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού τουλάχιστον δέκα πέντε (15) τετραγωνικών μέτρων (μικτό) και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων.

ββ. Για νομικά πρόσωπα που έχουν μέχρι και τρεις εταίρους ή μετόχους τουλάχιστον μία αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων.

γγ. Για νομικά πρόσωπα που έχουν άνω των τριών εταίρων ή μετόχων, τουλάχιστον δύο αίθουσες διδασκαλίας εμβαδού, η κάθε μία, τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), ή μιας αίθουσας εμβαδού τουλάχιστον σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων. Μία τουλάχιστον αίθουσα διδασκαλίας θα είναι εξοπλισμένη με τα προβλεπόμενα μέσα στην παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ.208/02. Κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να είναι ενιαία, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό, καλή θέρμανση και επαρκή ηχομόνωση.

δδ. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου.

εε. Βεβαίωση ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης   

Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που

καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ.208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ217/Β726-2-2003)  

Κατάθεση από τον Αιτούντα
Β. Αναγγελία για λειτουργία ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
1 Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την

οποία να δηλώνεται ότι το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών είναι εξοπλισμένο, τουλάχιστον, με τα αναφερόμενα στο άρθρο ΙΟ, του π.δ. 208/02, υλικά και εποπτικά μέσα   

Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Ονομαστική κατάσταση του

διδακτικού προσωπικού του Κέντρου όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα προσόντα τους4. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από:

 β1. Εκπαιδευτές με ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή του Πιστοποιητικού του άρθρου 13 του π.δ. 208/02. Στο ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. μπορούν να διδάσκουν εκπαιδευτές των οποίων η άδεια άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή έχει αφαιρεθεί για λόγους σωματικής ανικανότητας. Εκπαιδευτές που κατέχουν αντίστοιχη άδεια από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. θα πρέπει προηγουμένως να την μετατρέψουν σε ελληνική σύμφωνα με το π.δ 208/20025

 β2. Πτυχιούχους ή διπλωματούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής με εξειδίκευση στα θέματα που καλύπτουν την ύλη που πρόκειται να διδάξουν

Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που

καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ217/Β726-2-2003)   

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.