Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής (και Υποκαταστήματος Σχολής) Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής (και Υποκαταστήματος Σχολής) Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Καστοριάς Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Σχετική Νομοθεσία

1. Π.Δ 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α723-8-2002)

2. Π.Δ. 337/2003 (ΦΕΚ291/Α718-12-2003)

3. Κ.Υ.Α 6776/734/2003 (ΦΕΚ217/Β726-2-2003)

4. Υ.Α. 58930/480/1999 (Β' 526)

5. οικ. 43206/6028/2008 (ΒΊ541)

6. Νόμος.3852 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010)

7. Νόμος 3919(ΦΕΚ 32/Α72-3-2011)

8. Νόμος. 4053(ΦΕΚ44/Α77-3-2012)

9. Νόμος.4070(ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012)

10. Εγκύκλ.ΥΠΥΜΕΔΙ με το υπ’αρ.Β3/56157/5762/20-4-2012

Τρόπος διεκπεραίωσης

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών των περιφερειακών Ενοτήτων, την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης (λειτουργίας) σχολής οδηγών.

2. Ο υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.

3. Για την περίπτωση της χορήγησης άδειας λειτουργίας διενεργείται υποχρεωτικά αυτοψία στο χώρο της σχολής από υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ο οποίος συντάσσει σχετικό πρακτικό που διατηρείται στο φάκελο της σχολής.

4. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις χορηγείται η άδεια ίδρυσης σχολής οδηγών με ισχύ 6 μηνών. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών συνοδευόμενη από ‘’Παράρτημα της άδειας λειτουργίας’’Γ. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργία υποκαταστήματος σχολής οδηγών).

Έντυπο που χρησιμοποιείται

1.ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
Α) Αναγγελία ίδρυσης σχολής οδηγών
1 Απλό φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή ή βεβαίωσης νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας (αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο).(Σε περίπτωση νομικού προσώπου αφορά τα μέλη αυτού, εφόσον έχουν την ιδιότητα του εκπαιδευτή ή το προσωπικό που θα προσληφθεί με την ιδιότητα του/των εκπαιδευτών) Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία των εκπαιδευτών που θ’ απασχοληθούν Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις του π.δ.208/02 και ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 e-Παράβολο υπέρ του Δημοσίου 30,00€ Κατάθεση από τον Αιτούντα
Β) Αναγγελία λειτουργίας σχολής οδηγών
1 Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου με την οποία να δηλώνεται ότι η σχολή είναι εξοπλισμένη με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10, του π.δ.208/02, εποπτικά μέσα. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Απλό φωτοαντίγραφο από αντίγραφο επικυρωμένο από δικηγόρο του καταστατικού του νομικού προσώπου Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Απλά φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων της σχολής θεωρημένα από την Υπηρεσία Μεταφορών κι Επικοινωνιών που εξέδωσε τις άδειες κυκλοφορίας Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Ασφαλιστική ενημερότητα από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα του φυσικού προσώπου ή των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν το νομικό πρόσωπο Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 e-Παράβολο υπέρ του Δημοσίου 60,00€ Κατάθεση από τον Αιτούντα
Γ) Αναγγελία λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών
1 Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας της σχολής ή άδεια λειτουργίας της σχολής Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από το φυσικό πρόσωπο ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, με την οποία να δηλώνεται ότι το παράρτημα είναι εξοπλισμένο με τα εποπτικά μέσα, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10, του π.δ. 208/02. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Ασφαλιστική ενημερότητα από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα του φυσικού προσώπου ή των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν το νομικό πρόσωπο Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση του ότι καλύπτουν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις και ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης και ότι επιτρέπεται η χρήση του για το συγκεκριμένο σκοπό Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του

παραπάνω χώρου

Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 e-Παράβολο υπέρ του Δημοσίου 60,00€ Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.