Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

Σχετική Νομοθεσία

  • Άρθρα 34, 36, 37, 38 και 39 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α') όπως ισχύουν
  • Άρθρα 7 και 8 της υ.α. Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ 1975/Β’) όπως ισχύουν
  • Κ.Υ.Α. 51067/6222/2009 (2108/Β’) όπως ισχύει
  • Κ.Υ.Α. 16085Φ.700.1/24-3-2009 (ΦΕΚ 770/Β’)
  • Η με αρ. πρωτ. 27230/2888/2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ) του Υ.Μ.Ε.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Παράβολο υπέρ δηµοσίου ως ακολούθως: 1.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων, Βαρέων Οχηµάτων και ΜΟΤΟ: 12.000 ευρώ 2.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών και Βαρέων Οχηµάτων: 10.000 ευρώ 3.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων και ΜΟΤΟ: 6.000 ευρώ 4.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχηµάτων και ΜΟΤΟ: 8.000 ευρώ 5.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων: 5.000 ευρώ 6.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ: 2.500 ευρώ 7.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχηµάτων: 7.500 ευρώ
  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου

Οχηµάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)

Κατάθεση από τον αιτούντα
2
  • Για φυσικά πρόσωπα/ Οµόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθµες Εταιρείες

(Ε.Ε.) και Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)/ Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.)

Συνεταιρισµούς που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν.

1599/1986,στην οποία δηλώνεται η κυριότητα ή κατοχή του γηπέδου, στην επιφάνεια του οποίου

ζητείται η ίδρυση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

  • Για εταιρείες που ιδρύουν Ι.Κ.ΤΕ.Ο. Καταστατικό και νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία που αφορούν τη σύσταση της εταιρείας.
Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής σε τρία αντίτυπα, υπογεγραµµένο από τον κατά νόµο υπεύθυνο µηχανικό και θεωρηµένο από την κατά τόπους αρµόδια Υπηρεσία δόµησης (πολεοδοµική αρχή). Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου- εξόδου από την κατά τόπους αρµόδια για την οδό Τεχνική υπηρεσία για τα εκτός σχεδίου και εκτός οικισµών ιδρυόµενα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Αναλυτική τεχνική περιγραφή, σε τρία αντίτυπα, των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., η οποία περιλαµβάνει και περιγραφή

της κυκλοφορίας των οχηµάτων στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από την είσοδο µέχρι το πέρας του ελέγχου και τις απαραίτητες θέσεις στάθµευσης και αναµονής.

Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Σχέδιο γενικής διάταξης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υπό κλίµακα 1:200 ή 1:100. Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Κατόψεις όλων των επιπέδων των κτιρίων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. µε όλα τα µηχανήµατα και δύο χαρακτηριστικές τοµές των παραπάνω κτιρίων, σε τρία αντίτυπα. Επί των σχεδίων πρέπει να αναφέρεται το ύψος της εισόδου και εξόδου του κτιρίου ελέγχων. Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Τεχνική περιγραφή, σε τρία αντίτυπα, των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες και σχέδια του κτιρίου ελέγχων και του περιβάλλοντος χώρου σε τρία αντίτυπα. Κατάθεση από τον αιτούντα
10 Μελέτη εγκατάστασης αυτοµάτων γραµµών ελέγχου και του λοιπού εξοπλισµού του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. σε τρία αντίτυπα, υπογεγραµµένη από

τον κατά νόµο υπεύθυνο Μηχανικό.

Κατάθεση από τον αιτούντα
11 Μελέτη µέτρησης της στάθµης θορύβου για ∆ίκυκλες Μοτοσικλέτες και Μοτοποδήλατα σε τρία αντίτυπα υπογεγραµµένη από τον κατά

νόµο υπεύθυνο Μηχανικό.

Κατάθεση από τον αιτούντα
12 Παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου :

 1.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων, Βαρέων Οχηµάτων και ΜΟΤΟ:12.000 ευρώ

 2.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών και Βαρέων Οχηµάτων: 10.000 ευρώ

 3.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων και ΜΟΤΟ: 6.000 ευρώ

 4.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχηµάτων και ΜΟΤΟ: 8.000 ευρώ

 5.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων: 5.000 ευρώ

 6.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ: 2.500 ευρώ

 7.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχηµάτων:7.500 ευρώ

Κατάθεση από τον αιτούντα
13 Για φυσικά πρόσωπα/ Οµόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθµες Εταιρείες(Ε.Ε.) και Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης

(Ε.Π.Ε.)/ Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.), Συνεταιρισµούς που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

Α) Σε περίπτωση κυριότητας του ακινήτου:Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου επί του οποίου θα κατασκευαστεί το Ι.Κ.ΤΕ.Ο.

Β) Σε περίπτωση µίσθωσης του ακινήτου:Αντίγραφο του µισθωτηρίου συµβολαίου

Τα παραπάνω επισυνάπτονται στην Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Κατάθεση από τον αιτούντα
14 Άδεια δόµησης (άδεια οικοδοµής), θεωρηµένη από την αρµόδια Υπηρεσία δόµησης για τη σύνδεση του ακινήτου µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Κατάθεση από τον αιτούντα
15 Υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, αρµοδίου τεχνικού, ότι η κατασκευή του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και ειδικότερα οι

κτιριακές, οι ηλεκτροµηχανολογικές και λοιπές ειδικές εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της εγκατάστασης των αυτόµατων γραµµών και του αναγκαίου εξοπλισµού, έγιναν σύµφωνα µε την άδεια δόµησης και τα υποβληθέντα µε την αναγγελία σχεδιαγράµµατα και λοιπά στοιχεία.

Κατάθεση από τον αιτούντα
16 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Κατάθεση από τον αιτούντα
17 Υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, του αντίστοιχου εγκαταστάτη, ότι το σύστηµα µηχανογράφησης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην Υ.Α. αριθµ. 24996/2840/2011 (ΦΕΚ Β' 1123), όπως κάθε

φορά ισχύει.

Κατάθεση από τον αιτούντα
18 Πιστοποιητικό Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατά το πρότυπο ISO 9001, από κατάλληλα διαπιστευµένο φορέα της

Ελλάδας ή κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατάθεση από τον αιτούντα
19 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία να αναφέρεται η στελέχωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. µε το αναγκαίο ελεγκτικό και λοιπό

προσωπικό, οι σχετικοί τίτλοι σπουδών και οι αριθµοί των πιστοποιητικών που έχουν χορηγηθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων στο ελεγκτικό προσωπικό.

Κατάθεση από τον αιτούντα
20 Βεβαίωση από την κατά τόπους αρµόδια για την οδό υπηρεσία για την ορθή εκτέλεση των εργασιών κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου-

εξόδου.

Κατάθεση από τον αιτούντα
21 Φωτογραφίες έγχρωµες όλων των χώρων και εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. συνοδευόµενες από κατάλληλες επεξηγήσεις, εφόσον δεν είναι απαραίτητη η αυτοψία των εγκαταστάσεων κατά την κρίση της αρµόδιας Υπηρεσίας σε περιπτώσεις προσθήκης ή αφαίρεσης αυτόµατης γραµµής καθώς και προσθήκης κτιριακών ή άλλων εγκαταστάσεων. Κατάθεση από τον αιτούντα
22 Πρωτότυπο υπόδειγµα προς έγκριση του ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου (∆.Τ.Ε.) που θα χρησιµοποιεί το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., το οποίο πρέπει να

είναι σύµφωνο µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) Η με αρ. πρωτ. 27230/2888/2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ) του Υ.Μ.Ε. Ενδιαφερόμενος πολίτης
2 'Ελεγχος πληρότητας δικαιολογητικών Η με αρ. πρωτ. 27230/2888/2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ) του Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
3 Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας της δραστηριότητας Η με αρ. πρωτ. 27230/2888/2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ) του Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
4 Έλεγχος δικαιολογητικων Η με αρ. πρωτ. 27230/2888/2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ) του Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
5 Έκδοση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας της αιτούμενης δραστηριότητας Η με αρ. πρωτ. 27230/2888/2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ) του Υ.Μ.Ε. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
6 Υπογραφή της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Διοικητική πρακτική
7 Αποστολή στον ενδιαφερόμενο της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Διοικητική πρακτική Έως 3 μήνες από την υποβολή της Αναγγελίας Έναρξης και την προσκόμιση στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών πλήρους σειράς δικαιολογητικών

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Δ/νση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας