Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων
Από ποιους παρέχεται Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ. 38/2010
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 3 μήνες
Κόστος σε ευρώ 100 ευρώ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) είναι η αρμόδια

αρχή να εκδίδει αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 38/2010.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος

Τρόπος διεκπεραίωσης

Έντυπη εφαρμογή

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση γενικού συστήματος

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπη αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Έγγραφα και πιστοποιητικά του παραρτήματος

VII του Π.Δ. 38/2010.

Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Παράβολο των 100 ευρώ Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση της έντυπης αίτησης Παρ. 2 άρθρου 57 Π.Δ. 38/2010 Διοικητικός υπάλληλος Αυθημερόν
2 Πρωτοκόλληση εγγράφου Διοικητικός υπάλληλος Αυθημερόν
3 Έλεγχος συμπλήρωσης του φακέλου του αιτούντος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά Εισηγητής
4 Διαδικασία εξέτασης της αίτησης Παρ. 3 άρθρου 57 Π.Δ. 38/2010 Εισηγητής Εντός τριών μηνών . Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα.
5 Συνεδρίαση του Σ.Α.Ε.Π. Παρ. 7 άρθρου 56 Π.Δ. 38/2010 (Τροποποίηση Τα μέλη του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων
6 Μετά την έκδοση της απόφασης, ο αιτών γνωστοποιεί εγγράφως την κατά το άρθρο 14 την επιλογή του, εάν επιβληθούν αντισταθμιστικά μέτρα. Παρ. 4 άρθρου 57 Π.Δ. 38/2010
7 Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Σ.Α.Ε.Π. και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης έντος 30 ημερών. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο των πενήντα (50) ευρώ υπέρ του Δημοσίου. Παρ. 8 άρθρου 57 Π.Δ. 38/2010 Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων γνωστοποιεί την απόφασή του μέσα σε τρεις (3) μήνες.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ Α/78-25.05.2010), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ανταλλάσουν πληροφορίες με τις αρχές των κρατών μελών καταγωγής, όσον αφορά τη λήψη πειθαρχικών μέτρων ή την επιβολή ποινικών κυρώσεων ή οποιεσδήποτε άλλες σοβαρές ειδικές περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην άσκηση των δραστηριοτήτων τις οποίες αφορά το παρόν διάταγμα...

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4452 (ΦΕΚ Α/17-15.02.2017), το ΣΑΕΠ, μετά από απόφασή του, δύναται να ζητήσει τη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας επαγγελμάτων του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου ή επαγγελματικής οργάνωσης, που συνιστά Ν.Π.Δ.Δ., για νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αναφορικά με αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.