Αναγνώριση Μεταπτυχιακού Τίτλου ως προς τη Συνάφεια

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αναγνώριση του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ως προς τη συνάφεια οφείλουν να ζητήσουν οι εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές οι οποίοι επιθυμούν να τους προσμετρηθούν βαθμολογικά και μισθολογικά τα πλεονεκτήματα που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις.

Παλαιότερα, η αναγνώριση μεταπυχιακού/ διδακτορικού τίτλου οδηγούσε στην μηνιαία καταβολή επιδόματος, ανάλογα με τον τίτλο. Πλέον, οδηγεί σε αλλαγή βαθμού ή/και Μισθολογικού Κλιμακίου.

Η διαδικασία ξεκινά με την υποβολή σχετικής αίτησης στο αρμόδιο ΠΥΣΔΕ (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για όσους υπηρετούν στην Δευτεροβάθμια και στο αρμόδιο ΠΥΣΠΕ (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) για όσους υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί ότι τα αρμόδια Συμβούλια αποφαίνονται ως προς τη συνάφεια του τίτλου σπουδών με το αντικείμενο του εκπαιδευτικού. Δεν ενέχει θέση αναγνώρισης τίτλου που απονέμει Εκπαιδευτικός Φορέας του εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή, αρμόδιο όργανο είναι το ΔΟΑΤΑΠ (παλαιότερα ονομαζόμενο ΔΙΚΑΤΣΑ), του οποίου η απόφαση πρέπει να προηγείται της υποβολής αίτησης εξέτασης συνάφειας.
Αναγνώριση Μεταπτυχιακού Τίτλου ως προς τη Συνάφεια
Από ποιους παρέχεται Γραμματεία αρμόδιου ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ
Σε ποιους παρέχεται Μόνιμους και Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς
Νομοθετικό πλαίσιο

Ν 1566/1985 άρθρα 12-13-14.

Ν 4354/2015 άρθρο 9 παρ 3
Κόστος σε ευρώ 0 ευρώ
Αρμόδια αρχή Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους 1566/1985 και Ν 4354/2015 που είναι σε ισχύ και διέπουν τη διαδικασία.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η υποβολή αίτησης αναγνώρισης του μεταπτυχιακού τίτλου ως προς την συνάφεια, μπορεί να υποβληθεί είτε ιδιοχείρως, είτε με φαξ, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός.

Η αίτηση διαβιβάζεται υπηρεσιακά και υποβάλλεται προς κρίση στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Χρησιμοποιείται απλό έντυπο αίτησης.

Δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου για την εξέταση της αίτησης.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση του ενδιαφερόμενου Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Ακριβές αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ημεδαπής) Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Ακριβές αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (αλλοδαπής) Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Επικυρωμένη μετάφραση του Μεταπτυχιακού τίτλου αλλοδαπής Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Ακριβές αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης του Μετ/κού τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Κατάθεση σχετικής αίτησης και των ανωτέρω δικαιολογητικών Τμήμα Πρωτοκόλλου αρμόδιας ΔΔΕ/ΔΠΕ Αυθημερόν
2 Εξέταση της αίτησης αρμόδιο ΠΥΣΔΕ/ΔΠΕ Εξετάζεται κατά την ημερομηνία Συνεδρίασης του Συμβουλίου

Έκδοση απόφασης

Η απόφαση αρχειοθετείται στην Υπηρεσία, ενώ ενημερώνονται ο ατομικός φάκελος του εκπαιδευτικού, η σχολική μονάδα στην οποία ανήκει, και ο ίδιος.

Παράλληλα, γίνεται εσωτερική κατανομή στα τμήματα αρμόδια για την αλλαγή Μισθολογικού Κλιμακίου, ή αλλαγής στον βαθμό.

Την απόφαση υπογράφει ο Διευθυντής της αρμόδιας ΔΠΕ ή ΔΔΕ μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου.