Αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα (περιφέρεια)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα (περιφέρεια)
Αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα
Από ποιους παρέχεται Περιφειακή Ενότητα Ημαθίας
Σε ποιους παρέχεται Υπαλλήλους
Νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ. 69/2016
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 30
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας

«Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται:

α) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (Α’ 26), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω Κώδικα,

β) οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη βαθμολογική εξέλιξη του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4369/2016 (Α΄33),

γ) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3584/2007 (Α’ 143), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ως άνω Κώδικα».

Ως προϋπηρεσία κατά την έννοια του Π.Δ. αναγνωρίζεται:

α) η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή η απασχόληση με έμμισθη εντολή

β) η εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

Σχετική Νομοθεσία

Ν.4369/2016, ΠΔ 69 2016.pdf, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΔ 69 2016ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΓΙΑ ΠΔ 69 2016.pdf,ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΓΙΑ ΠΔ 69 2016.pdf,

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος/Ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Αίτηση υπαλλήλου

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση υπαλλήλου Αιτών
2 Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα Αιτών
3 Ενδεικτικές Αποδείξεις ή Βεβαιώσεις εργοδοτών ή Συμβάσεις ή όλα σωρευτικά Αιτών

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Κατάθεση αίτησης - δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Διοικητική Πρακτική 1 10 λεπτά
2 Χρέωση φακέλου στον αρμόδιο υπάλληλο Διοικητική Πρακτική 1 1 ημέρα
3 Επιβεβαίωση γνησιότητας της βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα Ν. 4305/2014 1 1-5 ημέρες
4 Αποστολή διαβιβαστικού, δικαιολογητικών και σχετικής εισήγησης στο Υπηρεσιακό συμβούλιο της Περιφέρειας Π.Δ. 69/2016,Ν. 3527/2008 2 1-3 ημέρες
5 Συνεδρίαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφέρειας Π.Δ. 69/2016,Ν. 3527/2008 6 5-10 ημέρες
6 Τήρηση πρακτικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφέρειας Π.Δ. 69/2016,Ν. 3527/2008 1 5-7 ημέρες
7 Αποστολή πρακτικού στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης της Π.Ε. Διοικητική Πρακτική 1 1-2 ημέρες
8 Έκδοση απόφασης Ν. 4305/2014 3 1-3 ημέρες
9 Καταχώρηση απόφασης στο ηλεκτρονικό σύστημα της υπηρεσίας Διοικητική Πρακτική 1 5 λεπτά
10 Αποστολή απόφασης στον αιτούντα υπάλληλο και στην υπηρεσία που ανήκει Διοικητική Πρακτική 3 1 ημέρα