Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας Οχήματος Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας Οχήματος Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ανανέωση - χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας Επιβατικού Ι.Χ. και Φορτηγού Ι.Χ., νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, λόγω αλλαγής κινητήρα.

Σχετική Νομοθεσία

Υ.Α. 12140/737/2009 (ΦΕΚ 1818 Β΄), Εγκύκλιος ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΜΕΔΙ 25978/1856/2012

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση για ανανέωση άδειας κυκλοφορίας λόγω αντικατάσταση κινητήρα(αντιρρυπαντικής τεχνολογίας).

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση για ανανέωση άδειας κυκλοφορίας λόγω αντικατάσταση κινητήρα(αντιρρυπαντικής τεχνολογίας). Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Άδεια κυκλοφορίας οχήματος Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Τέλος Αδείας (Ε.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ.: 75 €, Δ.Ι.Χ.: 9 €) Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Επιθεώρηση του οχήματος στην Υπηρεσία Μεταφορών, μόνο στην περίπτωση που έγινε αλλαγή κινητήρα σε Φ.Ι.Χ αυτοκίνητο μικτού βάρους πάνω από 4 τόνους. Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Τιμολόγιο αγοράς κινητήρα ή  απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το πέρασμα του κινητήρα. Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Βεβαίωση από την εφορία για το επάγγελμα ή βεβαίωση από την οικεία Δ/νση Γεωργίας για τα επαγγελματικά και αγροτικά αντίστοιχα. Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Έγγραφη συναίνεση του εργοστασιακή κατασκευής του οχήματος ή της επίσημης αντιπροσωπείας που το εκπροσωπεί στην Ελλάδα  στην οποία αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου κινητήρα και κατονομάζονται όλα τα συστήματα του οχήματος που τυχόν επηρεάζονται από το νέο κινητήρα, όπως πέδησης, ανάρτησης, αντιρρύπανσης, με λεπτομερή αναφορά και περιγραφή των εξαρτημάτων που απαιτείται να τοποθετηθούν συμπληρωματικά, αντικατασταθούν κ.λπ.). Επιπροσθέτως, για τις περιπτώσεις των διασκευών, θα αναφέρονται τα προς αντικατάσταση εξαρτήματα ή οι ρυθμίσεις αυτών, τυχόν οδηγίες για την εκτέλεση της διασκευής, τρόποι – εφόσον υπάρχουν – με τους οποίους θα διαπιστώνεται αυτή από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς καθώς επίσης και ο κυλινδρισμός και η ισχύς του νέου κινητήρα. Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται οπωσδήποτε στην περίπτωση που η πραγματική ισχύς του νέου κινητήρα ή/και ο κυλινδρισμός του μεταβάλλεται πέραν των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2.3 της 12140/737/20-8-2009 απόφασης ποσοστών απόκλισης, ήΣχετική τεχνική μελέτη διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, με περιεχόμενο τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο 3.1.1. της 12140/737/20-8-2009 απόφασης και επιπλέον υπολογισμό των επί των αξόνων επιπτώσεων του νέου κινητήρα. (Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται εναλλακτικά της έγγραφης συναίνεσης μόνο στην περίπτωση που η πραγματική ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός του νέου κινητήρα μεταβάλλεται εντός των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2.3 της 12140/737/20-8-2009 απόφασης, ποσοστών απόκλισης.) Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 μηχανολόγου μηχανικού ή Πτυχιούχου μηχανικού Τ.Ε (ελεύθερου επαγγελματία)   με  αποτύπωμα  αριθμού  πλαισίου αυτοκινήτου  και   κινητήρα που θα αναφέρει τα παρακάτω: Δηλώνω ότι:

 α) Στο επιβατικό ή φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ……… εργοστασίου κατασκευής ……….… τύπου  ……….αριθμού πλαισίου ……… αρχικού κινητήρα ………με κυβισμό ………. και πραγματική ισχύς …… έγινε αντικατάσταση του κινητήρα του με άλλο με αριθμό………… διαμέτρου………… διαδρομής ……….  κυβισμού ………… πραγματικής ισχύς ……………  στο συνεργείο επισκευής αυτ/των …………… που λειτουργεί νόμιμα (Αριθμ. άδειας λειτουργίας :                                    Υπηρεσία έκδοσης :                  ).

β) Έγινε αντικατάσταση των παρακάτω αναφερομένων συστημάτων του αυτοκινήτου, σύμφωνα με το συνημμένο φωτοαντίγραφο με αριθμό ………  έγγραφο του  εργοστασίου κατασκευής  του αυτοκινήτου ή της επίσημης αντιπροσωπίας που το εκπροσωπεί στην Ελλάδα ή την σχετική τεχνική μελέτη Διπλ. ή Πτυχ. Μηχανολόγου Μηχανικού ………… (η παράγραφο αυτή τίθεται εφόσον στη έγγραφη συναίνεση του εργοστασίου κατασκευής ή της επίσημης αντιπροσωπίας που το εκπροσωπεί στην Ελλάδα ή την σχετική τεχνική μελέτη Διπλ. ή Πτυχ. Μηχ/γου Μηχ/κού  προβλέπονται τέτοιες προϋποθέσεις)    

γ) Ο νέος κινητήρας πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2.1, 2.2, και 2.3 της με αριθμό 12140/737/20-8-09 απόφασης του Υ.Μ.Ε.

       δ) Είναι τεχνικά δυνατή,  ασφαλής και  λειτουργικά ορθή,  σύμφωνα  με τις  ανάλογες προδιαγραφές και  τους κανόνες  της τέχνης, τοποθέτηση  και  συνεργασία του νέου κινητήρα με τα υπόλοιπα συστήματα του αυτ/του.

ε) Τα σταθερά  χαρακτηριστικά  που είναι  δηλωτικά  του τύπου  κινητήρα και σε ποιο μέροςτου αυτοκινήτου υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη.

στ) Ο κυλινδρισμός του νέου κινητήρα είναι …….. cm, δηλαδή διαφέρει κατά ………% (<25 %)  από το παλαιό κινητήρα και η πραγματική ισχύς …… PS , δηλαδή διαφέρει κατά  ………% (< 25 %) από το παλαιό κινητήρα (αυτά δηλώνονται στην περίπτωση που ο νέος κινητήρας δεν προβλέπεται σαν εναλλακτικός στην  τεχνική βιβλιογραφία του εργοστασίου κατασκευής.

Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την εκτέλεση της αντικατάστασης – διασκευής, από διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, ή του υπεύθυνου λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχημάτων, που λειτουργεί νόμιμα, στις εγκαταστάσεις του οποίου έγιναν οι σχετικές εργασίες στην οποία θα πιστοποιείται η πλήρωση των απαιτήσεων των εδαφίων 3.1.1. ή 3.1.2.  της με αριθμό 12140/737/20-8-09 απόφασης του Υ.Μ.Ε . κατά την εκτέλεση των εργασιών της αντικατάστασης – διασκευής. Στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει επιπροσθέτως να δηλώνεται η πραγματική ισχύς του νέου κινητήρα ή/και ο κυλινδρισμός του νέου κινητήρα. Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης για ανανέωση άδειας κυκλοφορίας λόγω αντικατάσταση κινητήρα. Υ.Α. 12140/737/2009 (ΦΕΚ 1818 Β΄), Εγκύκλιος ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΜΕΔΙ 25978/1856/2012 Ενδιαφερόμενος πολίτης
2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών. Υ.Α. 12140/737/2009 (ΦΕΚ 1818 Β΄), Εγκύκλιος ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΜΕΔΙ 25978/1856/2012 Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
3 Έλεγχος δικαιολογητικών. Υ.Α. 12140/737/2009 (ΦΕΚ 1818 Β΄), Εγκύκλιος ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΜΕΔΙ 25978/1856/2012 Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
4 Αλλαγή των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας μέσω του on-line συστήματος του Υπουργείου Μεταφορών Υ.Α. 12140/737/2009 (ΦΕΚ 1818 Β΄), Εγκύκλιος ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΜΕΔΙ 25978/1856/2012 Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
5 Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας οχήματος. Υ.Α. 12140/737/2009 (ΦΕΚ 1818 Β΄), Εγκύκλιος ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΜΕΔΙ 25978/1856/2012 Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
6 Υπογραφή της νέας άδειας κυκλοφορίας. Υ.Α. 12140/737/2009 (ΦΕΚ 1818 Β΄), Εγκύκλιος ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΜΕΔΙ 25978/1856/2012 Διευθυντής Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Αυθημερόν