Αντικατάσταση Κρατικών Πινακίδων Αυτοκίνητου λόγω Φθοράς ή Απώλειας ή Κλοπής

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αντικατάσταση Κρατικών Πινακίδων Αυτοκίνητου λόγω Φθοράς ή Απώλειας ή Κλοπής
Από ποιους παρέχεται Κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Φορείς
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση πινακίδων οχήματος λόγω φθοράς ή κλοπής ή απώλειας

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Μηχανογραφημένη άδεια και νέες πινακίδες

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση  το παρόν έντυπο. Εάν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου  εκπροσώπου της με την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού (επωνυμία, έδρα , σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια) και φωτοαντίγραφο του καταστατικού ή ΦΕΚ  (Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο όταν δεν παρίσταται). Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Βεβαίωση αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, για περίπτωση απώλειας και κλοπής. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Ε- παράβολο ή παράβολο Δημοσίου Ταμείου  30 €. Σε περίπτωση αντικατάστασης πινακίδων για δεύτερη ή τρίτη φορά απαιτείται παράβολο 60 €. (Δεν απαιτείται σε περίπτωση καταστροφής πινακίδων από Δ.Ο.Υ.) Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Επιστροφή φθαρμένων ή κατεστραμμένων κρατικών Πινακίδων. Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών
2 Έλεγχος δικαιολογητικών
3 Χορήγηση νέων πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας
4

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.