Απευθείας Ανάθεση Προμηθειών ή Υπηρεσιών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Απευθείας Ανάθεση Προμηθειών ή Υπηρεσιών
Από ποιους παρέχεται Μελετητές Υπηρεσιών Δήμου
Σε ποιους παρέχεται Εσωτερικά
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4412/16

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά τις απευθείας ανάθεσεις όταν το ποσό πληρωμής είναι κάτω των 20.000 ευρώ.

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 118 Νόμου 4412/16

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος και ηλεκτρονικός

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Μελέτη
2 Έκδοση απόφασης Δημάρχου
3 Πρωτογενές αίτημα
4 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
5 Αποφάσεις και συμβάσεις στο ΚΗΜΔΗΣ/ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
1 Σύνταξη μελέτης
2 Υπογραφή μελέτης από μελετητή, προϊστάμενο ή διευθυντή
3 Έκδοση απόφασης Δημάρχου για έγκριση μελέτης
4 Καταχώρηση πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ
5 Ενημέρωση και διαβίβαση πρωτογενούς αιτήματος στο γραφείο Προμηθειών (προαιρετικά)
6 Διαβίβαση πρωτογενούς αιτήματος στο γραφείο Προϋπολογισμού
7 Έκδοση Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και εισήγηση προς Συλλογικό Όργανο
8 Απόφαση Συλλογικού Οργάνου για έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης
9 Ανάρτηση απόφασης στη Διαύγεια
10 Αποστολή απόφασης Συλλογικού

Οργάνου στον αρμόδιο μελετητή

11 Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος
12 Πρόσκληση υποψηφίων αναδόχων
13 Έκδοση απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση της προμήθειας ή της εργασίας
14 Ανάρτηση απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση προμήθειας ή εργασίας στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ
15 Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο, όταν και όπου απαιτείται
16 Ανάρτηση σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ