Αποζημίωση Σπουδαστών ΤΕΙ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αποζημίωση Σπουδαστών ΤΕΙ
Από ποιους παρέχεται Δήμος
Σε ποιους παρέχεται Σπουδάστες ΤΕΙ
Νομοθετικό πλαίσιο Ν. 1404/83 και Κ.Υ.Α. 2025805/2917/0022/1993, ΦΕΚ 307 Β όπως συμπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α. 2040776/4589/0022/1993, ΦΕΚ 502 Β

Περιγραφή Υπηρεσίας

Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. έχουν υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές ΤΕΙ οι οποίοι κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε απασχόληση σχετική με το επάγγελμά τους για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Κατά το διάστημα της πρακτικής τους δικαιούνται αποζημίωση και ασφάλιση η οποία όμως δεν είναι συνταξιοδοτική.

Σχετική Νομοθεσία

Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως μέρος του διδακτικού έργου και ως τούτου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών.

Η αποζημίωση των φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού. Σήμερα ισχύει η Κ.Υ.Α. 2025805/2917/0022/1993, ΦΕΚ 307 Β όπως συμπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α. 2040776/4589/0022/1993, ΦΕΚ 502 Β και το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης καθορίστηκε σε 176,08 ευρώ.

Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε καμία απολύτως κράτηση άρθρο 11 παρ.4 Ν.2327/95.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Σχετικές Διατάξεις
1 Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών, στην οποία αναγράφεται και η προβλεπόμενη πίστωση για την αποζημίωσή τους. άρθρο 12 παρ.1 Ν.1351/83 και άρθρο 65 του Ν.3852/10
2 Κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των θέσεων πρακτικής άσκησης- ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε. άρθρο 12 παρ.1 Ν.1351/1983
3 Κοινή Υπουργική απόφαση για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης των σπουδαστών. άρθρο 12 παρ.1 Ν.1351/83, Κ.Υ.Α. 2025805/2917/0022/1993, ΦΕΚ 307 Β
4 Βεβαίωση του Δημάρχου για την πρακτική άσκηση του σπουδαστή στο Δήμο. άρθρο 12 παρ.1 Ν.1351/1983
5 Αίτηση Ενδιαφερόμενου
6 Απόφαση Δημάρχου πρόσληψης για πρακτική άσκηση στο Δήμο.
5 Μισθοδοτική κατάσταση
Α Κρατήσεις Νομικό Πλαίσιο
1 Η αποζημίωση των σπουδαστών δεν υπόκειται σε κρατήσεις άρθρο 11 παρ.4 Ν.2327/95
2 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ κατά του κινδύνου του ατυχήματος και ασφαλιστική εισφορά 1% επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης βαρύνει τον εργοδότη σε κάθε περίπτωση. άρθρο 12 παρ.1 Ν.1351/83

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών, στην οποία αναγράφεται και η προβλεπόμενη πίστωση για την αποζημίωσή τους. άρθρο 12 παρ.1 Ν.1351/83 και άρθρο 65 του Ν.3852/10 Δημοτικό συμβούλιο 1 μήνας
2 Κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των θέσεων πρακτικής άσκησης - ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε άρθρο 12 παρ.1 Ν.1351/1983 Υπουργείο 1)Εσωτερικών & Διοικητικής ανασυγκρότησης, 2)Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 3) Οικονομικών 1 μήνας
3 Αίτηση Ενδιαφερόμενου Γραφείο Πρωτοκόλλου 5 λεπτά
4 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 Γραφείο Προϋπολογισμού 1-10 ημέρες
5 Απόφαση Δημάρχου πρόσληψης σπουδαστή ΤΕΙ για πρακτική άσκηση άρθρο 58, παρ.1, περ. δ του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α' /07-06-2010) Τμήμα προσωπικού 1 ημέρα
6 Υπολογισμός Αποζημίωσης Σπουδαστή ΤΕΙ παρ.1 άρθρο 20 Β.Δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Γραφείο Μισθοδοσίας 15 λεπτά
7 Εκκαθάριση της δαπάνης αποζημίωσης σπουδαστών ΤΕΙ παρ.1 άρθρο 20 Β.Δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Γραφείο εκκαθάρισης Δαπανών 1-2 ημέρες
8 Ανάρτηση στη Διαύγεια Νόμος 3861/2010 Διαύγεια 10 λεπτά
9 Αποστολή για έλεγχο και θεώρηση στην Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. 4607/19 (ΦΕΚ 65/24.04.2019 τεύχος Α’)με την παρ.1 του άρθρου 58 τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτ.αα της περίπτ.α του άρθρου 31 του Ν.4270/14 και Υπηρεσία Επιτρόπου 2-3 ημέρες
10 Αποστολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών για πληρωμή του δικαιούχου Νόμος 3845/2010 – ΦΕΚ 65Α, 6/5/2010 - Παράγραφος 1β , άρθρο 2. Ενιαία Αρχή Πληρωμών Σε καθορισμένες ημέρες αποστολής αρχείων από την ΕΑΠ, 10 λεπτά

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Γραφείο Πρωτοκόλλου ,Γραφείο Προσωπικού, Γραφείο Μισθοδοσίας και εκκαθάρισης Δαπανών

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Τ.Ε.Ι. που φοιτά ο σπουδαστής, Εθνικό Τυπογραφείο, Υπηρεσία Επιτρόπου, Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Μητρώα που τηρούνται

Ηλεκτρονικό μητρώο ...