Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης Εκπαιδευτικών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ

Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης Εκπαιδευτικών
Από ποιους παρέχεται Από το Οικονομικό Τμήμα της εκάστοτε Δ/νσης Πρωτ/θμιας Εκπ/σης
Σε ποιους παρέχεται Σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 40 ημέρες κατά προσέγγιση

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Σε έντυπη μορφή

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία που υπηρετεί Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημ.Σχολείου Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Ημερολόγιο εργασίας Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Βεβαίωση του Δ/ντη του Σχολείου για την πραγματοποίηση της υπερωριακής διδασκαλίας Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Υπεύθυνη Δήλωση του εκπαιδευτικού για τις πραγματοποιηθείσες ώρες Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Απόφαση του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου για έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης
Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτημα χορήγησης πίστωσης από το Υπουργείο στον αντίστοιχο ΑΛΕ Ν.4270/14(ΦΕΚ 143 Α/28-6-2017) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις Υπουργείο Παιδείας 20 ημέρες
2 Δέσμευση πίστωσης από την αρμόδια ΥΔΕ Π.Δ.80/2016 Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες Κατα τόπους ΥΔΕ 2 ημέρες
3 Ανάρτηση στη Διαύγεια Ν.3861/10(ΦΕΚ 112 Α/13-/-2010)Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο Δ/νση Πρωτ/θμιας Εκπ/σης 1 ημέρα
4 Κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό των απαραίτητων δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών Απόφαση του αναπλ.Υπουργού Οικονομικών με αρ. 2/1757/0026/17(φεκ 17 τ.Β΄/12-1-2017) με τίτλο "Καθορισμός δικαιολογητικών για καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή,νυχτερινή ,Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία" Οικονομικό τμήμα 1 ημέρα
5 Παραγωγή xml αρχείου και κατάστασης πληρωμής και υπογραφή από τον εκπαιδευτικό Εγκύκλιος  με αρ. 2/57873/24-08-2010 του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ)  με τίτλο: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της με αρ. 2/37345/0004/04-06-2010 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως  αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής»   Οικονομικό τμήμα 1 ημέρα
6 Αποστολή στην ΥΔΕ των δικαιολογητικών   Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλλουν, έτσι ώστε μετά τη  δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης στην κανονικότητα της δαπάνης όπως  διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του Ν.4270/2014). Αρμόδια ΥΔΕ 1 ημέρα
7 Κατάθεση στον λογαριασμό μισθοδοσίας του εκπαιδευτικού μέσω χρηματικού εντάλματος ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και  Οικονομικών  με  Αριθμ. 2/37345/0004/10 (ΦΕΚ 784 Β/4-6-2010) : Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Αρμόδια ΥΔΕ 15 ημέρες