Αποζημίωση απόλυσης βάσει του ΠΔ 410/88

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αποζημίωση απόλυσης βάσει του ΠΔ 410/88
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Μισθοδοσίας
Σε ποιους παρέχεται Φυσικά Πρόσωπα - ΙΔΑΧ υπαλλήλους
Νομοθετικό πλαίσιο άρθρο 55 του ΠΔ 410/88 και άρθρο 204 του Ν.3584/07
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Έως 10 ημέρες εφόσον επαρκούν οι πιστώσεις

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η διαδικασία αφορά αποζημίωση ΙΔΑΧ προσωπικού, που δεν υπάγεται για την χορήγηση σύνταξης σε ασφάλιση Δημοσίου, και εφόσον συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης, δύναται να αποχωρεί από την υπηρεσία λαμβάνοντας το μεν επικουρικά ασφαλισμένο το 40%, το δε μη επικουρικά ασφαλισμένο το 50% της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις αποζημίωσης. Η αποζημίωση λόγω απολύσεως ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από την υπηρεσία καθορίζεται ως εξής: α. Για το προσωπικό που έχει συνεχή υπηρεσία από ένα έτος μέχρι τρία έτη οι αποδοχές ενός μήνα, πάνω από τρία και μέχρι έξι έτη οι αποδοχές δύο μηνών, πάνω από έξι και μέχρι οκτώ έτη οι αποδοχές τριών μηνών και πάνω από οκτώ και μέχρι δέκα έτη οι αποδοχές τεσσάρων μηνών. β. Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας μετά τα δέκα και μέχρι τριάντα έτη, η πιο πάνω αποζημίωση προσαυξάνεται με το ποσό των αποδοχών ενός μήνα.

Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης, οι μηνιαίες αποδοχές δεν λαμβάνονται υπόψη κατά το ποσό που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό τριάντα (30).

    • Σύμφωνα με τον Ν.4093/12 και συγκεκριμένα , με την υποπαράγραφο ΙΑ.5. Μείωση Συντάξεων και Εφάπαξ Βοηθημάτων:"Σε καμία περίπτωση η εν λόγω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 15.000,00 ευρώ"


Σχετική Νομοθεσία

  • ΠΔ 410/88 άρθρο 55 & άρθρο 204 Ν.3584/07 [1]
  • Κώδικας Υπαλλήλων ΟΤΑ [2]
  • Ερμηνευτική Εγκύκλιος μείωσης βοηθημάτων [3]
  • Μη καταβολή σε μονίμους ή μονιμοποιηθέντες υπαλλήλους με κρατήσεις πρώην ΙΚΑ - ΕΦΚΑ [4]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος και ηλεκτρονικός.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα
1 Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, με ακριβή χρόνο προϋπηρεσίας για υπολογισμό εφάπαξ αποζημίωσης Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
3 Διαπιστωτική Πράξη της Διεύθυνσης Διοικητικού του οικείου φορέα για τη λύση της εργασιακής σχέσης του υπαλλήλου Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
4 Οριστική Απόφαση συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Βεβαίωση αποδοχών – κρατήσεων του τελευταίου μήνα ενεργού υπηρεσίας Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
6 Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι δεν έλαβε καμία άλλη αποζημίωση για την ίδια αιτία Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Για όσους έχουν οφειλή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, βεβαίωση αποδέσμευσης / δέσμευσης του εφάπαξ Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
8 Για όσους δεν οφείλουν δάνειο, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (έντυπη δήλωση), στην οποία δηλώνουν ότι δεν υπάρχει οφειλή Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Αίτημα πρώην υπαλλήλου/συνταξιούχου άρθρο 55 του ΠΔ 410/88 και άρθρο 204 του Ν.3584/07 Υπάλληλο του Τμήματος Μισθοδοσίας Την ίδια ημέρα
2 Εφόσον δεν υπάρχουν πιστώσεις - Αίτημα προς ΓΛΚ με έντυπο Π1 ή Μεταφορά πιστώσεων από διαθέσιμες πιστώσεις άλλου λογαριασμού άρθρο 55 του ΠΔ 410/88 και άρθρο 204 του Ν.3584/07 Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 5 - 15 ημέρες
3 Έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης ΠΔ 80/2016, Ν. 4270/2014 Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και υπογραφή από Διατάκτη 1 ημέρα μαζί με την υπογραφή του Διατάκτη
4 Επεξεργασία των εγγράφων,σύνταξη κατάστασης πληρωμής και αποστολή της δαπάνης στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης άρθρο 55 του ΠΔ 410/88 και άρθρο 204 του Ν.3584/07 Τμήμα Μισθοδοσίας 3 ώρες
5 Έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση άρθρα 75-91 του ν. 4446/2016 Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 2 - 3 ημέρες ανάλογα με την παραλαβή της δαπάνης
6 Παραλαβή του φακέλου για πίστωση του τελικού δικαιούχου άρθρο 55 του ΠΔ 410/88 και άρθρο 204 του Ν.3584/07 Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 1 - 2 ημέρες ανάλογα με την παραλαβή του Χρηματικού Εντάλματος
7 Διαμεσολάβηση της ΤτΕ για πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού Υπάλληλος της Τράπεζας της Ελλάδος 1 ημέρα

Μοντέλο Διαδικασίας

Διαγραμματική_Ροή_Διαδικασίας_Αποζημίωσης

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διεύθυνση Διοίκησης - Τμήμα Προσωπικού

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ΕΑΠ, Τράπεζα της Ελλάδος , Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ΕΦΚΑ.

Μητρώα που τηρούνται

Τηρείται αρχείο στη Διεύθυνση Οικονομικού της Υπηρεσίας