Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο νόμιμα διαμενόντων αλλοδαπών λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιγραφή Υπηρεσίας

Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Μεσσηνίας(της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου).
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο νόμιμα διαμενόντων αλλοδαπών λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα
Από ποιους παρέχεται Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Τμήματα Αστικής Κατάστασης
Σε ποιους παρέχεται Τέκνα Αλλοδαπών
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4332/2015

Σχετική νομοθεσία

Η διαδικασία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ - ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217/τεύχος Α΄/10-11-2004) όπως αυτό προστέθηκε με τον Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τεύχος Α΄/8-7-2015), και τα οριζόμενα στην Α.Π. Φ. 130181/18258/25-08-2015 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ(εγκ. 29/2015).

Νομοθεσία: Ν.4332/2015 [1] & Α.Π. Φ. 130181/18258/25-08-2015 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ(εγκ. 29/2015)[2]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών, υποβάλλεται κοινή αίτηση - δήλωση από τους γονείς του τέκνου στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής των αιτούντων.

Πριν όμως την υποβολή της αίτησης οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι πληρούνται στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την εν λόγω διαδικασία.

Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

 1. Συμπλήρωση στο πρόσωπο του ενός τουλάχιστον από τους δύο γονείς του τέκνου πενταετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής στη χώρα κατά το χρόνο γέννησης αυτού. Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν την συμπλήρωση της ως άνω πενταετούς διαμονής αρκεί η δεκαετής συνεχής νόμιμη διαμονή στη χώρα ενός από τους γονείς του τέκνου η οποία αρχίζει, έστω και κατά μία ημέρα, πριν τη γέννηση του τέκνου και συμπληρώνεται μετά το χρόνο γέννησης αυτού.
 2. Νόμιμη διαμονή εκ μέρους και των δύο γονέων του τέκνου (κατοχή οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ) κατά το χρόνο υποβολής της κοινής αίτησης - δήλωσης. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να είναι κάτοχοι οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ. Σύμφωνα με την παρ. 4 του νέου άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4332/2015, δεν συνιστούν τέτοιο τίτλο διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).
 3. Εγγραφή του τέκνου στην Α΄ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξακολούθηση της παρακολούθησης από το τέκνο συνεχόμενα ελληνικού σχολείου κατά το χρόνο υποβολής της κοινής αίτησης - δήλωσης των γονέων του.
 4. Κατοχή από τον έναν τουλάχιστον εκ των γονέων του τέκνου κατά το χρόνο υποβολής της κοινής αίτησης - δήλωσης ενός εκ των κατωτέρω, περιοριστικά απαριθμούμενων, τίτλων νόμιμης διαμονής:
  • Άδεια επί μακρόν διαμένοντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 150/2006 (Α΄ 160) ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/2008 (Α΄ 26) ή άδεια διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 89 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύει,
  • Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2910/2001 (Α΄ 91), της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) και του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύουν,
  • Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε. με βάση τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135),
  • Τίτλο διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 61/1999 (Α΄ 63), 96/2008 (Α΄ 152), 114/2010 (Α΄ 195) και 113/2013 (Α΄ 146), όπως ισχύουν, ή τίτλο διαμονής ανιθαγενούς,
  • Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) συνοδευομένο από ισχύουσα άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής ομογενούς,
  • Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80),
  • Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπα Αίτησης (Διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις αρμόδιες υπηρεσίες)

 • Έντυπο αίτησης υπόδειγμα 1 για τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά τις 9/7/2015,
 • Έντυπο αίτησης υπόδειγμα 2 για τα παιδιά που γεννήθηκαν πριν τις 9/7/2015 και πληρούνται στο πρόσωπό τους και στο πρόσωπο των γονέων τους οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Απαιτείται η καταβολή παραβόλου ύψους εκατό (100) €

 • Πρώτα εκτυπώνεται το e-παράβολο είτε από τον ενδιαφερόμενο απ' ευθείας είτε από κάποιο ΚΕΠ, εάν αυτός δεν μπορεί. Τα πεδία της αίτησης χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου συμπληρώνονται ως εξής: Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Εσωτερικών, Κατηγορία Παραβόλου: Ιθαγένεια, Κωδικός Παραβόλου: 2163 https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm
 • Κατόπιν πληρώνεται η αξία του εν λόγω παραβόλου στην Τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μαζί με την αίτηση - δήλωση και από τους δύο γονείς και είναι τα εξής:

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Ληξιαρχική πράξης γέννησης του τέκνου, με καταχωρημένες στο περιθώριό της όλες τις μεταβολές που τυχόν έχουν επέλθει Κατάθεση από τους αιτούντες γονείς
2 Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου των γονέων ή πράξη αναγνώρισης, αν το τέκνο γεννήθηκε εκτός γάμου(τα αλλοδαπά Πιστοποιητικά υποβάλλονται νόμιμα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα). Κατάθεση από τους αιτούντες γονείς
3 Φωτοαντίγραφα των αδειών διαμονής των γονέων Κατάθεση από τους αιτούντες γονείς
4 Βεβαίωση χρόνου νόμιμης διαμονής, που εκδίδεται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΕΛ.ΑΣ., ΟΑΕΔ) από την οποία να προκύπτει η συνεχής νόμιμη διαμονή ενός εκ των γονέων είτε για τουλάχιστον πέντε έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου είτε για δέκα συνεχή έτη και η οποία αρχίζει, έστω και κατά μία ημέρα, πριν τη γέννηση αυτού και συμπληρώνεται μετά τον χρόνο γέννησής του. Κατάθεση από τους αιτούντες γονείς ή και αυτεπάγγελτη αναζήτηση εάν πρόκειται για την κατοχή τίτλων διαμονής της Κ.Β.Μ του ΥΠ.ΕΣ.
5 Αντίγραφα διαβατηρίων σε ισχύ των γονέων με επίσημη μετάφρασή τους Κατάθεση από τους αιτούντες γονείς
6 α. Βεβαίωση εγγραφής - παρακολούθησης της Α΄ τάξης ελληνικού δημοτικού σχολείου που εκδίδεται από τον Διευθυντή του δημοτικού σχολείου στο οποίο πραγματοποίησε εγγραφή και παρακολουθεί το τέκνο, στην περίπτωση που η αίτηση - δήλωση των γονέων υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του αυτού εκπαιδευτικού έτους (δηλ. της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου)

β. Στην περίπτωση που η αίτηση - δήλωση των γονέων υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση από το τέκνο της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης/βεβαιώσεων παρακολούθησης ελληνικού σχολείου, που χορηγούνται από τον/τους Διευθυντή/ές των οικείων σχολικών μονάδων και από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτουν, ξεκινώντας από την Α΄ Δημοτικού, όλες οι σχολικές τάξεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρακολούθησε το τέκνο καθώς και η τάξη στην οποία φοιτά ή στην οποία ενεγράφη το τέκνο κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης των γονέων του.

Κατάθεση από τους αιτούντες γονείς
7 Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 100 € και απόδειξη πληρωμής του από Τράπεζα ή ΕΛΤΑ κλπ Κατάθεση από τους αιτούντες γονείς
8 Απλό φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του τέκνου (Δεν προβλέπεται στα δικαιολογητικά αλλά οι αστυνομικές αρχές ζητούν πάντα και στοιχεία για τον τρόπο γραφής των στοιχείων του ατόμου που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με λατινικούς χαρακτήρες, για τη διευκόλυνση συσχέτισης της απόφασης ιθαγένειας με τον φάκελο του αρχείου τους, καθώς και για την συσχέτιση και με τον φάκελο της άδειας διαμονής του τέκνου στο στάδιο της ακύρωσης της άδειας για την έκδοση δελτίου Ελληνικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου από αυτό). Κατάθεση από τους αιτούντες γονείς
9 Στοιχεία απόδειξης της πραγματικής διαμονής των γονέων στον Δήμο που ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης(Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή Δήλωση Φορολογία Εισοδήματος του τελευταίου έτους ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ, κλπ.). Κατάθεση από τους αιτούντες γονείς

Διαδικασίες

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό πλαίσιο -Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αιτήματος Παραλαβή και πρωτοκόλληση του αιτήματος από τους γονείς του τέκνου. Χρέωση στον αρμόδιο υπάλληλο - Ν. 4332/2015 & Διοικητική Πρακτική. Γραφείο Γραμματείας, Προϊστάμενος Τμήματος 1 ημέρα
2 Δέσμευση παραβόλου Ηλεκτρονική παραλαβή και δέσμευση παραβόλου -Διοικητική πρακτική. εισηγητής 1 ημέρα
3 Έλεγχος δικαιολογητικών Έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με σκοπό τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων γέννησης, φοίτησης και συνεχούς νόμιμης διαμονής στο πρόσωπο του τέκνου και των γονέων του αντίστοιχα - Ν. 4332/2015 & Α.Π. Φ. 130181/18258/25-08-2015 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ(εγκ. 29/2015). εισηγητής 1 ημέρα
4 Αίτημα για συμπληρωματικά δικαιολογητικά και λοιπή αλληλογραφία Υποβάλλεται από την υπηρεσία προς τους ενδιαφερόμενους εάν από τον έλεγχο προκύψουν ορθογραφικά ή άλλα λάθη που δυσκολεύουν την έκδοση απόφασης(π.χ. αναντιστοιχία απόδοσης των ονοματεπωνυμικών στοιχείων μεταξύ των δικαιολογητικών), ή αν λείπουν δικαιολογητικά κλπ.

Επίσης σε αυτό το στάδιο η υπηρεσία επικοινωνεί και με άλλους φορείς ή υπηρεσίες για εξακρίβωση της γνησιότητας δικαιολογητικών που υποβλήθηκα κλπ -Διοικητική πρακτική.

εισηγητής 1 ημέρα
5 Εγκριτική απόφαση ή απόφαση απόρριψης Εάν από τον έλεγχο δεν προκύψει η ανάγκη επί πλέον επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους ή άλλες υπηρεσίες ή αμέσως μόλις παραληφθούν οι απαντήσεις των άλλων υπηρεσιών ή των ενδιαφερομένων που τυχόν ζητήθηκαν, συντάσσεται η εγκριτική απόφαση και διαβιβάζεται για υπογραφές από την ιεραρχία -

Ν. 4332/2015 & Α.Π. Φ. 130181/18258/25-08-2015 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ(εγκ. 29/2015).

εισηγητής 20 έως 30 ημέρες
6 Υποβολή του Σχεδίου της εγκριτικής απόφασης για υπογραφή από την ιεραρχία (Διευθύντρια -ΠΑΤΡΑ) Σύμφωνα με το άρθρο 23 της Αριθμ. 140634/22-06-2017 απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.ΔΕ.& Ι.(ΦΕΚ 2208/Β΄/29-06-2017), τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων- θεσμικό πλαίσιο-εξουσιοδοτική απόφαση. Γραφείο Γραμματείας 1 μήνας
7 Δημοσίευση της απόφασης Αφού η εγκριτική πράξη υπογραφεί από τον τελικό υπογράφοντα, ο φάκελος επιστρέφεται στον αρμόδιο υπάλληλο και τελικά περίληψη της απόφασης διαβιβάζεται ηλεκτρονικά για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο -Ν. 4332/2015 & Α.Π. Φ. 130181/18258/25-08-2015 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ(εγκ. 29/2015). Προϊσταμένη Τμήματος 15 έως 20 ημέρες
8 Διαύγεια Μετά την δημοσίευση και την έκδοση σχετικού ΦΕΚ, η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια - θεσμικό πλαίσιο-σχετ. το Α.Π. 130181/1852/26-2-2016 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. Προϊσταμένη Τμήματος 1 έως 4 ημέρες
9 Εντολή δημοτολόγησης Μόλις η περίληψη της εγκριτικής απόφασης δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εκδίδεται από την υπηρεσία εντολή δημοτολόγησης του ενδιαφερόμενου στον οικείο Δήμο. Η εντολή αφορά την κανονική εγγραφή του ανηλίκου στο Δημοτολόγιο ή και στα Μητρώα Αρρένων αν είναι αγόρι του Δήμου κατοικίας του και κοινοποιείται ταυτόχρονα στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές του τόπου διαμονής του και στους γονείς του.-Ν. 344/1976 & Ν. 2119/1993(Δημοτολόγια -Μ.Α.), & Ν. 4332/2015 & Α.Π. Φ. 130181/18258/25-08-2015 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ(εγκ. 29/2015). εισηγητής 1 έως 4 ημέρες

 Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων(ΔΑΚ Αχαϊας).

Παρατηρήσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά αλλοδαπών αρχών και τη μετάφρασή τους

Πιστοποιητικά από χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (ΑPOSTILLE) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.

Πιστοποιητικά από χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης ή η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους (Νιγηρία, Πακιστάν κ.ά), πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

Τα πιστοποιητικά γέννησης, γάμου κλπ των αλλοδαπών αρχών θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους δηλαδή μετάφραση που θα πραγματοποιηθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο που θα υπογράφει ως «ο μεταφράσας δικηγόρος» και θα βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε, σύμφωνα με το άρθρο 36 § 2 περ. γ΄ του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-3-2013), χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο) ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Δήμοι, Αστυνομικές Αρχές, Τμήματα Αδειών Διαμονής, ΟΑΕΔ, Ληξιαρχεία, Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης