Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς αλλοδαπούς κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιγραφή Υπηρεσίας

Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Μεσσηνίας(της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου).
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς αλλοδαπούς κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
Από ποιους παρέχεται Αποκεντρωμένες Διοικήσεις(Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης)
Σε ποιους παρέχεται Ομογενείς Αλλοδαπούς κατόχους ΕΔΤΟ
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 3838/2010

Σχετική Νομοθεσία

Η διαδικασία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010(ΦΕΚ 49/Α΄/24-03-2010)

-Ν. 3838/2010

εγκύκλιος αριθμ. 52/2012(ΥΠ.ΕΣ)[1]

εγκύκλιος αριθμ. 11/2014(ΥΠ.ΕΣ)[2]

Αριθμ. 4000/3/10-πβ΄/14-11-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3043/Β΄/15-11-2012)[3]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς αλλοδαπούς κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς(ΕΔΤΟ), υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του αιτούντος.

Πριν όμως την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να γνωρίζει ότι πληρούνται στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την εν λόγω διαδικασία.

Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  1. Να είναι ενήλικος κατά τον χρόνο υποβολής της Αίτησης Πολιτογράφησης.
  2. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα(για αδικήματα όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 του Κ.Ε.Ι.).
  3. Να μην συντρέχουν στον πρόσωπό του λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
  4. Κατοχή από τον ενδιαφερόμενο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς το οποίο χορηγείται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Διευθύνσεις.
  5. Να είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπα Αίτησης(Διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις αρμόδιες υπηρεσίες)

• έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ(της εγκυκλίου Φ. 130181/29365/28-05-2010 του ΥΠ.ΕΣ., όπως ισχύει).

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Απαιτείται η καταβολή παραβόλου ύψους εκατό(100) €.

  • Πρώτα εκτυπώνεται το e-παράβολο είτε από τον ενδιαφερόμενο απ' ευθείας είτε από κάποιο ΚΕΠ, εάν αυτός δεν μπορεί. Τα πεδία της αίτησης χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου συμπληρώνονται ως εξής: Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Εσωτερικών, Κατηγορία Παραβόλου: Ιθαγένεια, Κωδικός Παραβόλου: 2161 https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm
  • Κατόπιν πληρώνεται η αξία του εν λόγω παραβόλου στην Τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μαζί με την αίτηση και είναι τα εξής:

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου σε ισχύ ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας(δίπλωμα οδήγησης, βιβλιάριο ασφαλιστικού φορέα, κ.λ.π.), νόμιμα επικυρωμένα. ο αιτών
2 Φωτοαντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς(νόμιμα επικυρωμένο -επικυρώνεται και από την υπηρεσία μας) ο αιτών
3 Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γέννησης, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο. Για τις περιπτώσεις αιτούντος που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα αρκεί η προσκόμιση της ελληνικής ληξιαρχική πράξης γέννησής του. ο αιτών ή και αυτεπάγγελτα(για ελληνική πράξη).
4 Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γάμου, μόνο για έγγαμες γυναίκες, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο. ο αιτών
5 Ηλεκτρονικό Παράβολο ύψους 100 € και απόδειξη πληρωμής του από Τράπεζα ή ΕΛΤΑ. ο αιτών
6 Μία(1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία. ο αιτών

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Υποβολή αιτήματος Παραλαβή και πρωτοκόλληση του αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο. Χρέωση στον αρμόδιο εισηγητή -

Ν. 3838/2010 & Διοικητική πρακτική.

Γραφείο Γραμματείας &

Προϊστάμενος Τμήματος

1 ημέρα
2 Δέσμευση παραβόλου Ηλεκτρονική παραλαβή και δέσμευση παραβόλου - Διοικητική πρακτική. εισηγητής 1 ημέρα
3 Έλεγχος δικαιολογητικών Έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με σκοπό τη διαπίστωση της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων στο πρόσωπο του αιτούντος -Ν. 3838/2010 & και Α.Π. 130181/34405/13-12-2012 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ(εγκ. 52/2012). εισηγητής 1 ημέρα
4 Αίτημα για συμπληρωματικά δικαιολογητικά και λοιπή αλληλογραφία. Υποβάλλεται από την υπηρεσία προς τους ενδιαφερόμενους εάν από τον έλεγχο προκύψουν ορθογραφικά ή άλλα λάθη(αναντιστοιχία στην απόδοση των ονοματεπωνυμικών στοιχείων) που δυσκολεύουν την έκδοση απόφασης ή αν λείπουν δικαιολογητικά κλπ.

Επίσης σε αυτό το στάδιο η υπηρεσία επικοινωνεί και με άλλους φορείς ή υπηρεσίες για εξακρίβωση της γνησιότητας δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κλπ - Διοικητική πρακτική.

εισηγητής 1 ημέρα
5 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση Για αιτούντες που έχουν γεννηθεί εκτός Ελλάδας διενεργείται μέσω ηλεκτρονικής αποστολής στο Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ή για αιτούντες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα διενεργείται ηλεκτρονικά στις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών.

-Ν. 3838/2010 & και Α.Π. 130181/34405/13-12-2012 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ(εγκ. 52/2012)

εισηγητής 2 μήνες
6 Ερώτημα σχετικά με την συνδρομή ή μη λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου (αυτεπάγγελτα). Απευθύνεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη(Υ.ΠΡΟ.ΠΟ.)

Ν. 3838/2010 & και Α.Π. 130181/34405/13-12-2012 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ(εγκ. 52/2012)

εισηγητής 2 ημέρες
7 Εγκριτική απόφαση ή απόφαση απόρριψης Εάν από τον έλεγχο δεν προκύψει η ανάγκη επί πλέον επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους ή άλλες υπηρεσίες ή αμέσως μόλις παραληφθούν οι απαντήσεις των άλλων υπηρεσιών ή των ενδιαφερομένων που τυχόν ζητήθηκαν, συντάσσεται η εγκριτική απόφαση και διαβιβάζεται για υπογραφές από την ιεραρχία -

Ν. 3838/2010 & και Α.Π. 130181/34405/13-12-2012 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ(εγκ. 52/2012) & άρθρο 23 της Αριθμ. 140634/22-06-2017 απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.ΔΕ.& Ι.(ΦΕΚ 2208/Β΄/29-06-2017)

εισηγητής 1 ημέρα
8 Υποβολή του Σχεδίου της εγκριτικής απόφασης για υπογραφή από την ιεραρχία (Διευθύντρια -ΠΑΤΡΑ) Σύμφωνα με το άρθρο 23 της Αριθμ. 140634/22-06-2017 απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.ΔΕ.& Ι.(ΦΕΚ 2208/Β΄/29-06-2017), τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων.-θεσμικό πλαίσιο(εξουσιοδοτική απόφαση). Γραφείο Γραμματείας 1 μήνας
9 Δημοσίευση της απόφασης Αφού η εγκριτική πράξη υπογραφεί από τον τελικό υπογράφοντα, ο φάκελος επιστρέφεται στον αρμόδιο υπάλληλο και τελικά περίληψη της απόφασης διαβιβάζεται ηλεκτρονικά για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

Ν. 3838/2010 & και Α.Π. 130181/34405/13-12-2012 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ(εγκ. 52/2012)

Προϊστάμενος Τμήματος 20- 30 ημέρες
10 Εντολή Δημοτολόγησης Μόλις η περίληψη της εγκριτικής απόφασης δημοσιευθεί, εκδίδεται από την υπηρεσία εντολή δημοτολόγησης του ενδιαφερόμενου στον οικείο Δήμο. Η εντολή αφορά την κανονική εγγραφή του πολιτογραφηθέντος στο Δημοτολόγιο ή και στα Μητρώα Αρρένων αν είναι άρρεν, του Δήμου κατοικίας του και κοινοποιείται ταυτόχρονα στον οικείο δήμο και στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές του τόπου διαμονής του. Υπογράφεται από την Προϊσταμένη του ΤΑΚΚΕ(άρθρο 29 της Αριθμ. 140634/22-06-2017 απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.ΔΕ.& Ι.(ΦΕΚ 2208/Β΄/29-06-2017)

-Ν. 3838/2010 & και Α.Π. 130181/34405/13-12-2012 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ(εγκ. 52/2012) & Ν. 344/1976 & Ν. 2119/1993(Δημοτολόγια -Μ.Α.).

εισηγητής 4-5 ημέρες

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων(ΔΑΚ Αχαϊας).

Παρατηρήσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά αλλοδαπών αρχών και τη μετάφρασή τους

Πιστοποιητικά από χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (ΑPOSTILLE) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.

Πιστοποιητικά από χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης ή η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους (Νιγηρία, Πακιστάν κ.ά), πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

Τα πιστοποιητικά γέννησης, γάμου κλπ των αλλοδαπών αρχών θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους δηλαδή μετάφραση που θα πραγματοποιηθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο που θα υπογράφει ως «ο μεταφράσας δικηγόρος» και θα βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε, σύμφωνα με το άρθρο 36 § 2 περ. γ΄ του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-3-2013), χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο) ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Δήμοι, Αστυνομικές Αρχές, Ληξιαρχεία, Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.