Απόσπαση Εκπαιδευτικού στη Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Απόσπαση Εκπαιδευτικού στη Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Α'
Σε ποιους παρέχεται Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην απόσπαση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης από τις οργανικές τους μονάδες στη Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για κάλυψη διοικητικών αναγκών.

Σχετική Νομοθεσία

•   Άρθρο 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).

• Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015).

• Π.Δ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α/23-9-2015).

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβολή ηλεκτρονικής/έντυπης αίτησης

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δεν απαιτούνται παράβολα.

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Βιογραφικό

Σημείωμα

2 Τίτλοι

Σπουδών

3 Τίτλοι

Ξένων Γλωσσών

4 Σεμινάρια

– Συνέδρια

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή

ηλεκτρονικής αίτησης στη δ/νση https://opsyd.sch.gr

Εκπαιδευτικός
2 Προσκόμιση

εκτυπωμένου αντιγράφου στους αρμόδιους υπαλλήλους με απαραίτητα δικαιολογητικά

•Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

•Εκπαιδευτικοί

3 Έλεγχος

δικαιολογητικών και καταχώρηση υποψηφίων

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων ΠΑΙΘ
4 Διαβίβαση

ονομαστικών καταστάσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού(ΚΥΣΔΙΠ)

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων ΠΑΙΘ
5 Το ΚΥΣΔΙΠ συνεδριάζει και γνωμοδοτεί θετικά ή αρνητικά για τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών ΚΥΣΔΙΠ
6 Παραλαβή

γνωμοδότησης Συμβουλίου από αρμόδιους υπαλλήλους και σύνταξη απόφασης

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων ΠΑΙΘ
7 Υπογραφή

απόφασης με Εντολή Υπουργού από το Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ.

Γενικός Γραμματέας του ΥΠΠΕΘ.
8 Έκδοση τελικής απόφασης από αρμόδιους υπαλλήλους και δημοσίευση Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων ΠΑΙΘ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.